Knislinge

Sporthallen 4 m.fl.

05_normaltplanforfarande_planprocess_lagakraft_liten

 

Detaljplan för Sporthallen 4 med flera vann laga kraft 10 maj 2017. Samrådstiden pågick mellan 11 november och 1 december 2016 och granskningstiden pågick mellan 2 februari och 22 februari 2017. Inkomna synpunkter redovisas i ett granskningsutlåtande och har bearbetats in i antagandehandlingarna.

De förändringar som har skett inför antagandet är att:

  • På plankartan kompletteras planbestämmelsen E1 med texten ”Minst 5 meter avstånd mellan transformatorstation och brännbar byggnad eller upplag”. Även planbeskrivningen kompletteras med denna information.
  • Planbeskrivningen revideras så att informationen om högspänningsledningarna även belyser servitut.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny förskola, uppdatera de detaljplaner som idag möjliggör för allmänt ändamål samt upphäva de tomtindelningsplaner som gäller inom planområdet. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

 

Exelsior 6 och 7

05_normaltplanforfarande_planprocess_lagakraft

Ett detaljplanförslag som berör fastigheterna Exelsior 6 och 7 vann laga kraft den 5 oktober 2016.

Plankarta

Planbeskrivning

Detaljplaneförslagets syfte är att förtäta med bostäder i ett centralt läge i Knislinge, pröva möjligheten att minska på den prickmark som finns i gällande stadsplan samt att upphäva gällande tomtindelning.

 

Del av Knislinge 39:1 m.fl. (Tegeborgsvägen)

05_NormaltPlanförfarande_Planprocess_LagaKraft

Detaljplan för del av Knislinge 39:1 m.fl. (Tegeborgsvägen) vann laga kraft 30 juni 2016.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att flytta korsningen Tegeborgsvägen/väg 19 norrut och därmed dela upp korsningen väg 19/Tegeborgsvägen/Kristianstadvägen i två separata korsningar. Bakgrunden till förslaget är Trafikverkets projekt med att rusta upp väg 19, vars syfte är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten längs med väg 19.

Plankarta

Planbeskrivning

 

Del av Knislinge 43:1 (Frejagatan)

05_NormaltPlanförfarande_Planprocess_LagaKraft

Detaljplan för del av Knislinge 43:1 (Frejagatan) vann laga kraft 30 juni 2016.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att stänga av Frejagatan för ut- och infart till väg 19. Bakgrunden till förslaget är Trafikverkets projekt med att rusta upp väg 19, vars syfte är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten längs med väg 19.

Plankarta

Planbeskrivning

 

Sexmannen 2 m.fl. (Västanvid), Knislinge

05_NormaltPlanförfarande_Planprocess_LagaKraft

Detaljplan för Sexmannen 2 m.fl. (Västanvid) vann laga kraft 6 april 2016.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att bygga ut äldreboendet Västanvid i Knislinge samt att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i anslutning till äldreboendet.

Plankarta

Planbeskrivning

 

Nya väster, Knislinge

planprocess laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft 1 november 2015.

Syftet är att möjliggöra större och attraktivare tomter i ett naturnära läge i Knislinge. Samtidigt vill man skapa ett bostadsområde med en tydlig identitet som på sikt också bidrar till ett hållbart samhälle.

Plankarta

Planbeskrivning

 

Vallmon 11 m.fl.

05_NormaltPlanförfarande_Planprocess_LagaKraft

Detaljplanen för Vallmon 11 m.fl. vann laga kraft 13 april 2016.

Företaget som bedriver verksamhet på fastigheten Vallmon 11 har behov av att utöka sina lokaler med ny bebyggelse och mark för körytor. Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av industriområde intill fastigheten Vallmon 11.

Plankarta

Planbeskrivning

 

Knislinge Resecenter; del av Knislinge 43:1

planprocess laga kraft

Detaljplanen för ”Knislinge Resecenter, del av Knislinge 43:1, Östra Göinge kommun” vann laga kraft den 25 oktober 2014.

Syftet med planförslaget är att pröva möjligheten att etablera ett resecenter (busstorg) längs med Brobyvägen i centrala Knislinge. Del av planområdet är idag avsatt för parkmark i gällande detaljplan och för att få till stånd ett resecenter på platsen krävs att en ny detaljplan upprättas. Placeringen av byns befintliga busstorg på Mickelstorg är inte längre hållbart och därför föreslås en ny lokalisering. Det nya resecentret är också tänkt att fungera som en ny mötesplats i byn.

Plankarta

Planbeskrivning

 

Centraltorget, Knislinge

planprocess laga kraft

Detaljplanen har vunnit laga kraft 1 juli 2014.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av ett flerfamiljshus i centralt läge på Centraltorget på fastigheten Knislinge 43:1.

Plankarta

Planbeskrivning


Vallmon 10 m.fl.

planprocess_enkelt_LagaKraft

Detaljplanen vann laga kraft 6 februari 2014.

Syftet med tillägget till detaljplan är att möjliggöra en sammanslagning av fastigheterna Vallmon 10, 12 och 17.

Planbeskrivning

 

Knislinge 10:9

planprocess laga kraft

Detaljplanen har vunnit laga kraft 1 juli 2014.

Syftet med detaljplanen är att reglera fastigheten Knislinge 10:9 där komplementbyggnader ligger utanför fastigheten. Detaljplanen upprättas för att möjliggöra försäljning av fastigheten.

Plankarta

Planbeskrivning

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?