Reningsverk

Reningsverken i Knislinge, Broby, Sibbhult och Östanå har 3 reningssteg; mekanisk, biologisk och kemisk rening. Avloppsvattnet renas från ca 95% av fosforn, och ca 40% av kvävet. Fosforn och kvävet fälls ut och hamnar i slammet.

Mekanisk rening

Rensgaller utgör vanligtvis första steget i avloppsreningen. Här silas föremål större än 5 mm bort, som t.ex. tops, plåster, trasor och annat som kan sätta igen pumpar och/eller ställa till problem i den fortsatta reningsprocessen.
Efter rensgallret följer sandfånget, en bassäng där sand, grus och andra tyngre partiklar i avloppsvattnet avskiljs genom att de sjunker till botten.
Sanden och renset samlas upp och transporteras till avfallsanläggning.

Biologisk rening

Efter den mekaniska reningen är det dags att ta bort det lösta organiska materialet med hjälp av mikroorganismer, främst bakterier, som livnär sig på organiskt material. Den biologiska reningen är en naturlig process. Det gäller att skapa en miljö som bakterierna trivs i så att de växer, förökar sig och äter mycket organiskt material. Bakterierna klumpar sedan ihop sig till flockar, som sjunker till botten och bildar ett bioslam.

Kemisk rening

I det kemiska reningssteget tillsätts en fällningskemikalie, som gör att fosforn fälls ut och sjunker till botten som ett slam i slutsedimenteringsbassängerna.

Renat avloppsvatten kontrolleras

Innan vattnet lämnar reningsverket tas det prover som skickas till laboratorium för analys, för att säkerställa att det inte är skadligt för miljö och hälsa. Länsstyrelsen kräver regelbunden kontroll av reningsresultatet på utgående vatten.

De mindre verken i Immeln, Boalt och Kräbbleboda

De mindre reningsverken i Immeln och Boalt har biologiska reningsdammar som kompletterats med mekanisk rening samt biofilter för att uppnå motsvarande reningseffekt som övriga reningsverk. I Kräbbleboda har man en slamavskiljare med infiltration.


Hittade du inte vad du sökte?