Bostadsanpassning och lägenhetsregister

Här finner du information om vissa begrepp, regler och förordningar som gäller för bostäder och boende.

Bostadsanpassning

Om du drabbats av någon skada eller sjukdom (funktionshinder) kan din bostad behöva anpassas.

Vilken uppgift ligger på kommunen?

Kommunens uppgift är att lämna penningbidrag till bostadsanpassning för dem som enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag är berättigade till detta.
Här kan du läsa mer om ansökan om bidrag för bostadsanpassning.

Vem äger utrustningen?

Bidragstagaren är ägare till den utrustning som de fått bidrag till. Med detta följer ansvaret för att bevara funktionen på utrusningen.

Vem söker bidraget?

I de fall sökanden inte själv har möjlighet att utföra ansökan om bostadsanpassningsbidrag går det bra att ta hjälp av god man, anhörig eller annan person via fullmakt.

 

Lägenhetsregister

Fastighetsägare i Östra Göinge kommun ska rapportera in uppgifter till kommunen som ajourhåller lägenhetsregistret.

Genom lagen om lägenhetsregister (2006:378) ska den som äger flerbostadshus eller småhus rapportera nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter till ett register. Det är kommunen som ansvarar för att registret är aktuellt. Utgångspunkten är att rapporteringen sker, i huvudsak, i samband med hantering av bygglov.

Syftet med lägenhetsregistret

När lägenhetsregistret är upprättat i hela Sverige kommer Skatteverket att folkbokföra personer på lägenhet i stället för på fastighet som idag. Registret ska göra det enklare och billigare för samhället att ta fram hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken används som underlag för samhällsplanering och forskning.

Fastighetsägarens roll

Ägare av flerbostadshus eller småhus med mer än en lägenhet är skyldig att rapportera till kommunen om förändring i lägenhetsbeståndet. Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter att förändringen har skett. Till lägenhetsregistret ska uppgifter lämnas in vid:

  • Nybyggnad
  • Ändrad användning eller ombyggnad
  • Sammanslagning
  • Rivning

De flesta småhus innehåller bara en bostad och då behöver fastighetsägarna inte rapportera in uppgifter utan dessa hämtas från fastighetsregistret.

Riktiga adresser en förutsättning

En förutsättning för att ett lägenhetsregister ska kunna byggas upp är att det finns korrekta adresser till varje bostadsentré. Det är kommunen som fastställer adresser.

Har du frågor om adress till ditt bostadshus? Kontakta Daniel Persson tel. 044-775 61 76

Mer information finns att läsa om lägenhetsregistret:

Information om lägenhetsregistret Lagen om lägenhetsregister

Blankett för ajourhållning av lägenhetsregister:

Flerbostadshus/specialbostäder Småhus/fritidshus med två bostäder.

Enkelt avhjälpta hinder

Målet för handikappolitiken är ett samhälle där människor med funktionsnedsättning är fullt delaktiga i samhällslivet. Riksdagens ambition är att samhället ska vara tillgängligt för alla.

I plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 2 § andra stycket och12 § ställs krav på att enkelt avhjälpta hinder mot lokalers och platsers tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska tas bort.

Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder: ”Som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande.”Hittade du inte vad du sökte?