Vattentjänstplan

Ett uppdaterad version på förslag till Vattentjänstplan finns ute på granskning från den 16 oktober till den 12 november 2023 och ni ges nu tillfälle att ta del av de handlingar som har upprättats.

Ett tidigare förslag har varit ute på samråd från den 10 juli till den 3 september 2023. Inkomna synpunkter har sammanställts tillsammans med kommunens svar och/eller kommentarer i en samrådsredogörelse.

Planförslaget berör kommunens långsiktiga planering för vatten och avlopp (VA) samt beredskap för fortsatt drift av kommunens VA-anläggningar i händelse av skyfall.
Vattentjänstplanen kompletteras med bilagorna som berör undersökning om betydande miljöpåverkan, investeringsstrategi för SBVT samt samrådsredogörelse inklusive inkomna yttranden i sin helhet.

Vattentjänstplanen har upprättats med grund i kommunens VA-strategi ”Det livsviktiga vattnet” och ska enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) aktualitetsprövas minst en gång per mandatperiod.

Vattentjänstplanen med tillhörande bilagor finns även tillgängligt vid kommunhusets reception.

Eventuella synpunkter eller anmärkningar på förslaget ska vara inlämnade senast den 12 november 2023. Dessa ska lämnas skriftligen med namnteckning och namnförtydligande till: Östra Göinge kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, Box 66, 289 03 Broby eller till kommun@ostragoinge.se
Vänligen märk kuvert eller mejl med ”Dnr 2023-00469”

Handlingar

Vattentjänstplan Östra Göinge med bilagor


Hittade du inte vad du sökte?