Sibbhult

Detaljplan för Träskon 5 och 6

Detaljplanen har hanterats med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och antogs av kommunstyrelsen vid deras sammanträde den 9 september 2020 § 68. Detaljplanen fick laga kraft 5 oktober 2020.

Planområdet är beläget i nordöstra delen av Sibbhult. Området avgränsas av Möllegatan i norr samt bostäder i övriga väderstreck. Planområdet innefattas av fastigheterna Träskon 5 och 6 som ägs av det kommunala bostadsbolaget Göingehem AB.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för fler bostäder än vad som är möjligt idag inom området samt upphäva den tomtindelningsplan som idag omfattar berörda fastigheter. Planen möjliggör för radhus bestående av 5 stycken marklägenheter

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Planhandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Bilagor

Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (MUR-Geo)

PM ÖMMU kv. Träskon

Projekteringsunderlag geoteknik

Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald

 

Sibbhult 26:3, Tranan

 

Detaljplan för Sibbhult 26:3, Tranan, Sibbhult, Östra Göinge kommun har vunnit laga kraft 30 december 2014.

Genomförandet av planändringen innebär att dagens användning, som utgörs av parkering till verksamheten på angränsande fastighet (Sibbhult 26:3), blir regelrätt i plan. På sikt är syftet att fastigheten ska ingå i Sibbhult 26:3.

 

Planhandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?