Sibbhult

Detaljplan för Träskon 5 och 6

 

Förslag till Detaljplan för Träskon 5 och 6 i Sibbhult är ute på samråd under perioden 23 april – 13 maj 2020 med berörda sakägare, myndigheter och organisationer.

Planområdet är beläget i nord östra delen av Sibbhult, strax söder om befintligt skolområde. Området avgränsas av Möllegatan i nord samt bostäder i övriga väderstreck.

Det kommunägda fastighetsbolaget Göingehem AB, vars ändamål att främja bostadsförsörjningen i Östra Göinge kommun, önskar möjliggöra för radhus bestående av 5 stycken marklägenheter inom fastigheterna Träskon 5 och 6.

Syftet med detaljplanen är därför att möjliggöra för fler bostäder än vad som är möjligt idag inom området samt upphäva den tomtindelningsplan som idag omfattar berörda fastigheter.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Planhandlingar:

Plankarta

Planbeskrivning

 

Bilagor:

Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (MUR-Geo)

PM ÖMMU kv. Träskon

Projekteringsunderlag geoteknik

 

 

Sibbhult 26:3, Tranan

 

planprocess_enkelt_LagaKraft

Detaljplan för Sibbhult 26:3, Tranan, Sibbhult, Östra Göinge kommun har vunnit laga kraft 30 december 2014.

Genomförandet av planändringen innebär att dagens användning, som utgörs av parkering till verksamheten på angränsande fastighet (Sibbhult 26:3), blir regelrätt i plan. På sikt är syftet att fastigheten ska ingå i Sibbhult 26:3.

Plankarta

Planbeskrivning

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?