Vi vill utveckla Hanaskog tillsammans med dig!

Många spännande projekt är på gång i byn Hanaskog.

Den 23 maj 2022 hölls ett dialogmöte, där Göingebor, föreningar, företagare, kommunala tjänstemän och politiker pratade om byns utveckling.

Sammanställning från dialogmötet den 23 maj

Under dialogmötet fick deltagarna först beskriva hur de upplever byn idag, både vad de tycker är bra och som de är stolta över och det som är mindre bra och upplevs som svagheter. De fick sedan beskriva hur de vill att Hanaskog utvecklas i framtiden.

Det stora engagemanget har gett kommunen värdefull input i det kommande utvecklingsarbetet i byn.

I slutet av sammanställningen kan både du som var med på mötet, och du som inte hade möjlighet, lämna fler synpunkter.

Så upplevs Hanaskog idag

Det som deltagarna lyfte som positivt med byn var:

 • gemenskapen, bykänslan och ”Hanaskogsandan”
 • naturen
 • närheten till Kristianstad och bra kommunikationer
 • förskolorna och skolan
 • biblioteket
 • friluftsbadet
 • tennisbanorna
 • Träffpunkten (kiosken)
 • golfklubben
 • brukshundsklubben
 • idrottsplatsen och HIS (Hanaskogs idrottssällskap)
 • att byn utvecklas och det byggs nytt

Det som deltagarna lyfte fram som byns svagheter var:

 • avsaknad av affär/livsmedelsbutik
 • att det inte finns en fritidsgård
 • brist på lekplats anpassad för små barn
 • nedskräpning/brist på papperskorgar
 • dålig skötsel av grönområden
 • kommande brist på hyresrätter när det rivs och byggs bostadsrätter
 • avsaknad av samlingsplats på kvällar, som en pub eller pizzeria med rättigheter

Deltagarnas förslag på hur Hanaskog kan utvecklas

Trygghet och bykänsla

Trygghet, bykänsla och gemenskap kan sammanfatta de delar som många av dialogmötets deltagare lyfte fram. Mer specifikt önskas följande:

 • välkomnande infarter och ett rent och snyggt centrum
 • vänlighet och bybor som hälsar på varandra
 • bättre säkerhet, mer övervakning och högre polisnärvaro
 • att skamfläckar rivs (exempelvis gamla affären och gamla macken)
 • trygghetsvärdar på byn, bevakning på Hanaskogsbadet efter stängning
 • ökat stöd till föreningslivet för att bibehålla bykänsla

Fler gång- och cykelvägar

Flera röster höjdes för fler cykelvägar, såväl inne i Hanaskog som mellan byn och andra målpunkter:

 • trottoar eller cykelväg hela Kviingevägen till väg 19
 • cykelväg till Kristianstad
 • cykelväg till Torsebro
 • cykelväg till Bössebacken
 • cykelväg mellan idrottsplatsen och väg 19

Övergången till Kviinge backe

Idag finns ingen naturlig och säker övergång till strövområdet Kviinge backe, som är beläget på andra sidan om väg 19. Under medborgardialogen föreslogs både tunnel under och bro över vägen.

Förslag för aktiv fritid: Idrottshall, fritidsgård och badhus

Många förslag handlade om en idrottshall i byn. Platser som föreslogs var: vid Trehörningen och i anslutning till skolan. Ett annat förslag var att Hanaskogsbadet byggs ut, alternativ att ett badhus byggs på samma plats.

Man önskade även att idrottsplatsen stannar där den är belägen idag och att byn får en fritidsgård.

Andra förslag var hundrastgård, BMX-bana, skatepark och utomhusgym.

Motionsslingor

Fler motionsslingor önskas, bland annat längs med Almaån mot Spånga. Promenadstråk längs med Helge å, med anslutning till Byavägen föreslogs också.

Lekplats

Både en ny lekplats och ett bad föreslogs vid Ringen. Ett annat förslag var villaområde och lekplats vid Tarkett.

Övriga förslag för liv och fritid utomhus

Meningsfulla fritidsaktiviteter som passar alla åldrar och olika intressen lyfts fram som viktigt. Mer specifikt vill föreslås:

 • fler bänkar och sittmöjligheter utomhus
 • plats utomhus som passar ungdomar, där de kan samlas (ett alternativ till skolgårdarnas utomhusmiljöer)
 • rinnande vatten och natur mellan kvarteret Ringen och järnvägen

Mötesplats för äldre

Betydelsen av att byn är bra att åldras i hålls fram och gärna att det framåt finns en plats som nuvarande Fridebo, med en central ny lokal att mötas och ha aktiviteter i.

Tillgängligare passage till och från den nuvarande mötesplatsen

Från mötesplatsen Fridebo, som idag finns i Tarketts lokaler, önskas en passage till minigolfen som är anpassad för rullstol och rullator.

Förskola och skola

Vikten av en bibehållen bra kvalitet på förskola och skola lyftes, men även behovet av en större förskola och en förskola med nattöppet.

Biblioteken

Ett förslag var att biblioteket har öppet varje dag och att antalet datorer utökas.

Kommunikationer, bensinmack och laddstationer

Anläggande av laddstationer, till exempel vid alla nybyggen, föreslogs. Även en bensinmack och parkering i centrum för samåkning önskas. Avseende kollektivtrafiken önskas fortsatt bra förbindelser och att det även i framtiden, efter ombyggnad av väg 19, finns en hållplats vid Bössebacken. Även pensionärsrabatter föreslogs.

Kommersiell service

Satsningar som ska underlätta för näringsidkare att starta upp föreslogs. Bland annat saknas matbutik och café i byn, liksom en pizzeria med rättigheter. Även annan kommersiell service, som fotvård och frisörsalong, bränneri och galleri önskas i byn, liksom en bankomat.

Bostadsbyggen

Nya hyres- och bostadsrätter, i olika storlekar och utformning, efterfrågas: Marklägenheter och gärna mindre lägenheter, till lägre kostnad, menar man kan attrahera både äldre som flyttar ifrån sina hus och ungdomar som flyttar still sitt första egna boende. Även seniorboende föreslogs. Därtill lyftes vikten av befintliga bostäder, både hyres- och bostadsrätter, underhålls in- och utvändigt och har en välskött utomhusmiljö.

>> Lämna fler synpunkter och förslag

Dina förslag på och synpunkter om Hanaskogs utveckling!

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter för att kunna hantera dina svar. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. På www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ finns mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar personuppgifter.


Hittade du inte vad du sökte?