Hanaskog

Detaljplan för Trehörningen 6 samt del av Kviinge 45:1

Ett förslag till ny detaljplan för Trehörningen 6 samt del av Kiivinge 45:1 antogs av kommunstyrelsen vid deras sammanträde den 8 september 2021 § 83. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd mellan den 24 februari och den 17 mars 2021 samt granskning mellan den 19 maj och den 9 juni 2021.

Berörda fastigheter är belägna i södra Hanaskog. Planområdet avgränsas av Solgatan i väst, Lärkvägen i sydöst samt bostäder i norr och nordöst. En privat exploatör har för avsikt att bygga åtta lägenheter, fördelade på två byggnader och har fått ett erbjudande om att förvärva del av fastigheten Kviinge 45:1 för att kunna göra erforderlig utvidgning av tomtmark. Fastigheten Trehörningen 6 är idag planlagd för bostäder och anger att bostadshus får uppföras i högst två våningar samt inte inrymma mer är två bostadslägenheter. Berörd del av fastigheten Kviinge 45:1 är idag planlagd för park/plantering. En ny detaljplan krävs således för att möjliggöra för fler bostäder i området. Syftet med detaljplanen är därför att möjliggöra för fler bostäder i området.

Detaljplanen har hanterats med standard planförfarande.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktliga planer.

Nedan finner ni de handlingar som tillhör planförslaget och som antogs av kommunstyrelsen vid deras sammanträde den 8 september 2021 samt ett utdrag ur sammanträdesprotokollet.

 

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 8 september 2021

 

Detaljplan för Kunskapen 6 med flera

Planförslaget har varit ute på granskning från den 13 mars till den 2 april 2017 och antogs av kommunstyrelsen 10 maj 2017. Detaljplan för Kunskapen 6 med har vunnit laga kraft.

I samband med att Klockarebackens förskola i Hanaskog ska flyttas till en ny byggnad kommer befintliga skollokaler att byggas om. Ombyggnationen kommer bland annat ge plats åt ett nytt bibliotek för allmänheten. Då föreslagen utbyggnad strider mot gällande detaljplan kommer det krävas en planändring. Till följd av detta anser kommunen att man även behöver se över detaljplanerna för omkringliggande fastigheter då dagens markanvändning inte stämmer överens med gällande detaljplaner. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Planområdet innefattas av fastigheterna Kunskapen 5, 6, 7, 9, Kullen 1, del av Kviinge 7:1, del av Kvinge 45:1, del av Kviinge 23:1 samt del av Kviinge 8:54 som alla ägs av Östra Göinge kommun.

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

 

Detaljplan för del av Kviinge 45:1 (Hantverksgatan & Radhusvägen)

Detaljplan för del av Kviinge 45:1 m.fl. (Radhusvägen och Hantverksgatan) vann laga kraft 30 juni 2016.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att stänga av Hantverksgatan och Radhusvägen för in- och utfart till väg 19. Bakgrunden till förslaget är Trafikverkets projekt med att rusta upp väg 19, vars syfte är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten längs med väg 19.

Plankarta

Planbeskrivning

 

Agneberg 1

Detaljplan för Agneberg 1 m.fl. vann laga kraft 6 april 2016.

Plankarta

Planbeskrivning

 

 

Parketten 7 m.fl.

Detaljplan för Parketten 7 m.fl. vann laga kraft 1 november 2015.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en smidigare och mer trafiksäker lösning genom centrala Hanaskog genom en ny sträckning för regionbussarna längs med befintlig banvall. Planändringen gör det också möjligt att säkra framkomligheten för gång- och cykeltrafik genom byn. Utöver förändringarna inom järnvägsområdet är syftet också att utöka tomterna Parketten 4 och Parketten 5 i den norra delen av planområdet och göra bostadsändamålet rätt enligt plan.

Plankarta

Planbeskrivning

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?