Hanaskog

Detaljplan för del av Kviinge 45:1 (Drivmedelsstation)

Ett förslag till ny detaljplan för del av Kviinge 45:1 (drivmedelsstation) är ute på samråd mellan perioden 20 september och 11 oktober 2023.

Planområdet är beläget i nordöstra delen av Hanaskog, cirka 400 meter väster om Helgeå. Området avgränsas med Fabriksgatan i väster, Byavägen i norr samt Kristianstadsvägen (väg 19) i öster. Angränsande verksamheter finns i både söder och väster.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för drivmedelsförsäljning med kompletterande handel och service. Eftersom planförslaget möjliggör för drivmedelsförsäljning ska särskild hänsyn tas till omgivande bebyggelse. Då väg 19 är ett riksintresse för väg och rekommenderad väg för farligt gods ska även särskild hänsyn tas till denna.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktliga planer.

Eventuella synpunkter eller anmärkningar på förslaget ska vara inlämnade senast 11 oktober 2023. Dessa ska lämnas skriftligen med namnteckning, namnförtydligande, din fastighetsbeteckning och postadress till Östra Göinge kommun, Mark och planering, Box 66, 289 03 Broby eller kommun@ostragoinge.se Märk ditt kuvert eller i ämnesraden för ditt mejl med ”Dnr 2021/02264”

Vid eventuella frågor om förslaget, kontakta Sandra Cornmark, sandra.cornmark@ostragoinge.se, 044-775 60 79

Planförslaget har även anslagits på kommunens digitala anslagstavla och finns upphängt hos samhällsbyggnadsavdelningen på kommunhuset.

Planhandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Utredningar

Vid intresse för de utredningar som gjorts i samband med planarbetet, vänligen kontakta Sandra Cornmark (se kontaktuppgifter ovan).

Detaljplan för Solgatan, Trehörningen 7

Ett förslag till ny detaljplan för Solgatan är ute på granskning mellan perioden 23 november och 7 december 2023. Planförslaget berör fastigheten Trehörningen 7 som ligger i centrala Hanaskog. Syftet med planförslaget är att möjliggöra för bostäder.

De förändringar som har skett inför aktuellt förslag är att:

  • Maximal nockhöjd har justerats från 8 meter till 5,5 meter.
  • Plankarta har kompletterats med information som saknades, bland annat planområdesgräns och koordinatkryss.
  • Planbeskrivningen har kompletterats med information angående tidigare genomförd PCB-inventering (ingen PCB förekom på Trehörningen 7).

Eventuella synpunkter eller anmärkningar på förslaget ska vara inlämnade senast 7 december 2023. Dessa ska lämnas skriftligen med namnteckning, namnförtydligande, din fastighetsbeteckning och postadress till Östra Göinge kommun, Mark och planering, Box 66, 289 03 Broby eller kommun@ostragoinge.se

Vid eventuella frågor om förslaget, kontakta Linda Johansson Frodig, linda.johanssonfrodig@ostragoinge.se, 044-775 60 59

Plankarta_Solgatan_granskning

Planbeskrivning_Solgatan (Trehörningen 7)

Samrådsredogörelse_Solgatan

 

Detaljplan för Kannan 2 mfl

Ett förslag till ändring av detaljplan som berör fastigheterna Kannan 2,3,4,5 och 6 i centrala Hanaskog antogs av kommunstyrelsen vid deras sammanträde den 6 december. Planen väntas vinna laga kraft 10 januari.

Planförslaget; att beteckningen F (fristående hus) utgår från de ovan nämnda fastigheter, skulle fortfarande tillåta bostäder men utan att precisera fristående bebyggelse eller tvåbostadshus, på så vis skapas en mer flexibel plan.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Vid eventuella frågor om förslaget, kontakta Linda Johansson Frodig, linda.johanssonfrodig@ostragoinge.se, 044-775 60 59

Planbeskrivning

Plankarta

Granskningsutlåtande

 

Detaljplan för Trehörningen 6 samt del av Kviinge 45:1

Detaljplan för Trehörningen 6 samt del av Kiivinge 45:1 antogs av kommunstyrelsen vid deras sammanträde den 8 september 2021 § 83 och vann laga kraft 5 oktober 2021.

Berörda fastigheter är belägna i södra Hanaskog. Planområdet avgränsas av Solgatan i väst, Lärkvägen i sydöst samt bostäder i norr och nordöst. En privat exploatör har för avsikt att bygga åtta lägenheter, fördelade på två byggnader och har fått ett erbjudande om att förvärva del av fastigheten Kviinge 45:1 för att kunna göra erforderlig utvidgning av tomtmark. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler bostäder i området.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktliga planer.

Nedan finner ni laga kraft handlingarna samt ett utdrag ur sammanträdesprotokollet (8 september 2021).

 

Plankarta

Planbeskrivning

Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 8 september 2021

 

Detaljplan för Kunskapen 6 med flera

Detaljplan för Kunskapen 6 med flera antogs av kommunstyrelsen 10 maj 2017 och vann laga kraft 12 juni 2017.

I samband med att Klockarebackens förskola i Hanaskog ska flyttas till en ny byggnad kommer befintliga skollokaler att byggas om. Ombyggnationen kommer bland annat ge plats åt ett nytt bibliotek för allmänheten. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Planområdet innefattas av fastigheterna Kunskapen 5, 6, 7, 9, Kullen 1, del av Kviinge 7:1, del av Kvinge 45:1, del av Kviinge 23:1 samt del av Kviinge 8:54 som alla ägs av Östra Göinge kommun.

Plankarta

Planbeskrivning

 

Detaljplan för del av Kviinge 45:1 (Hantverksgatan & Radhusvägen)

Detaljplan för del av Kviinge 45:1 m.fl. (Radhusvägen och Hantverksgatan) vann laga kraft 30 juni 2016.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att stänga av Hantverksgatan och Radhusvägen för in- och utfart till väg 19. Bakgrunden till förslaget är Trafikverkets projekt med att rusta upp väg 19, vars syfte är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten längs med väg 19.

Plankarta

Planbeskrivning

 

Agneberg 1

Detaljplan för Agneberg 1 m.fl. vann laga kraft 6 april 2016.

Plankarta

Planbeskrivning

 

 

Parketten 7 m.fl.

Detaljplan för Parketten 7 m.fl. vann laga kraft 1 november 2015.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en smidigare och mer trafiksäker lösning genom centrala Hanaskog genom en ny sträckning för regionbussarna längs med befintlig banvall. Planändringen gör det också möjligt att säkra framkomligheten för gång- och cykeltrafik genom byn. Utöver förändringarna inom järnvägsområdet är syftet också att utöka tomterna Parketten 4 och Parketten 5 i den norra delen av planområdet och göra bostadsändamålet rätt enligt plan.

Plankarta

Planbeskrivning

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?