Hanaskog

Detaljplan för Trehörningen 6 samt del av Kviinge 45:1

Ett förslag till ny detaljplan för Trehörningen 6 samt del av Kiivinge 45:1 är ute på granskning under perioden 19 maj – 9 juni 2021. Aktuellt planförslag har tidigare varit ute på samråd som pågick mellan 24 februari och 17 mars 2021.
Under samrådstiden inkom det synpunkter som har arbetats in i granskningsförslaget. Dessa redovisas
och bemöts i en samrådsredogörelse.

Berörda fastigheter är belägna i södra Hanaskog. Planområdet avgränsas av Solgatan i väst, Lärkvägen i sydöst samt bostäder i norr och nordöst. En privat exploatör har för avsikt att bygga åtta lägenheter, fördelade på två byggnader och har fått ett erbjudande om att förvärva del av fastigheten Kviinge 45:1 för att kunna göra erforderlig utvidgning av tomtmark. Fastigheten Trehörningen 6 är idag planlagd för bostäder och anger att bostadshus får uppföras i högst två våningar samt inte inrymma mer är två bostadslägenheter. Berörd del av fastigheten Kviinge 45:1 är idag planlagd för park/plantering. En ny detaljplan krävs således för att möjliggöra för fler bostäder i området. Syftet med detaljplanen är därför att möjliggöra för fler bostäder i området.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktliga planer.

Handlingarna finns tillgängliga här på kommunens hemsida, klicka på länkarna nedan för att komma vidare till dokumenten. Planhandlingarna finns också tillgängliga på kommunens digitala anslagstavla och på kommunhuset i receptionen samt hos Samhällsbyggnadsavdelningen. Öppettider för kommunhuset är vardagar 08.00-16.30.

Eventuella synpunkter eller anmärkningar på förslaget ska vara inlämnade senast den 9 juni 2021. Dessa ska lämnas in skriftligen med namnteckning, namnförtydligande, din fastighetsbeteckning, och postadress till Östra Göinge kommun, Samhällsbyggnad, Box 66, 289 03 Broby eller till kommun@ostragoinge.se.

Vid frågor om förslaget, kontakta planarkitekt Moa Rosvall, mejl: moa.rosvall@ostragoinge.se, tel: 044-775 60 96.

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

 

Detaljplan för Kunskapen 6 med flera

Planförslaget har varit ute på granskning från den 13 mars till den 2 april 2017 och antogs av kommunstyrelsen 10 maj 2017. Detaljplan för Kunskapen 6 med har vunnit laga kraft.

I samband med att Klockarebackens förskola i Hanaskog ska flyttas till en ny byggnad kommer befintliga skollokaler att byggas om. Ombyggnationen kommer bland annat ge plats åt ett nytt bibliotek för allmänheten. Då föreslagen utbyggnad strider mot gällande detaljplan kommer det krävas en planändring. Till följd av detta anser kommunen att man även behöver se över detaljplanerna för omkringliggande fastigheter då dagens markanvändning inte stämmer överens med gällande detaljplaner. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Planområdet innefattas av fastigheterna Kunskapen 5, 6, 7, 9, Kullen 1, del av Kviinge 7:1, del av Kvinge 45:1, del av Kviinge 23:1 samt del av Kviinge 8:54 som alla ägs av Östra Göinge kommun.

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

 

Detaljplan för del av Kviinge 45:1 (Hantverksgatan & Radhusvägen)

Detaljplan för del av Kviinge 45:1 m.fl. (Radhusvägen och Hantverksgatan) vann laga kraft 30 juni 2016.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att stänga av Hantverksgatan och Radhusvägen för in- och utfart till väg 19. Bakgrunden till förslaget är Trafikverkets projekt med att rusta upp väg 19, vars syfte är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten längs med väg 19.

Plankarta

Planbeskrivning

 

Agneberg 1

Detaljplan för Agneberg 1 m.fl. vann laga kraft 6 april 2016.

Plankarta

Planbeskrivning

 

 

Parketten 7 m.fl.

Detaljplan för Parketten 7 m.fl. vann laga kraft 1 november 2015.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en smidigare och mer trafiksäker lösning genom centrala Hanaskog genom en ny sträckning för regionbussarna längs med befintlig banvall. Planändringen gör det också möjligt att säkra framkomligheten för gång- och cykeltrafik genom byn. Utöver förändringarna inom järnvägsområdet är syftet också att utöka tomterna Parketten 4 och Parketten 5 i den norra delen av planområdet och göra bostadsändamålet rätt enligt plan.

Plankarta

Planbeskrivning

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?