Ventilationskontroll

OVK, Obligatorisk ventilationskontroll – för bra inomhusmiljö

Sedan 2015 ska samtliga byggnader, där människor vistas ofta, eller under längre tid, ha en dokumenterat fungerande ventilation. I samband med ventilationskontrollen föreslås vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen utan att det medför sämre inomhusklimat.

Byggnadens ägare. Oavsett vem som använder byggnaden är det ägaren som är ansvarig att följa reglerna om OVK.
Funktionskontrollant. Endast den som har behörighet och rätt behörighetsnivå får utföra funktionskontrollen.
OVK-protokoll. Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten föra protokoll och redovisa resultat av kontrollen. Ett exemplar av protokollet ska funktionskontrollanten lämna till byggnadens ägare och ett exemplar ska sändas till kommunens OVK-handläggare.
Intyg. Ett intyg utfärdas av funktionskontrollanten om genomförd kontroll, där datum för kontrollen framgår. Byggnadens ägare ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trapphus eller entréer.
Tillsyns- och tillståndsnämnden är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK följs och att funktionskontrollant utför sitt arbete på korrekt sätt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen förelägga ägaren att vidta åtgärder.

När det är dags för dig att lämna in protokollet går det bra att maila det till: bygg@ostragoinge.se

 

Vilka byggnader ska kontrolleras och när

Byggnader och typ av ventilationssystem

Första besiktning

Återkommande   besiktning

Förskolor, skolor, vårdlokaler, och anda liknande   byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.  När byggnaden tas i bruk.

3 år

Flerbostadshus,   kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och   liknande. FT-, FTX-ventilation   När byggnaden tas i bruk.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt   personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-,   FX-ventilation   När byggnaden tas i bruk.

6 år

En- och tvåbostadshus med F-vent, med värmeåtervinning, FT-, FX- eller FTX-ventilation. Installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

 

 

 

Beteckningar

S-ventilation = självdragsventilation
F-ventilation = fläktventilation där frånluften är fläktstyrd
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluften är fläktstyrda
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning
FTX-ventilation = FT-ventilation med värmeåtervinning

 

Vad händer om ventilationskontrollen inte följs?

  • Kommunen kan besluta om ett vitesföreläggande.
  • Kommunen kan ingripa med stöd av miljöbalken (1998:808).

 

Hus och byggnader som är undantagna från OVK

  • En- och tvåbostadshus med självdrag (S-vent) eller mekanisk frånluft utan värmeåtervinning (F-vent).
  • Ekonomibyggnader för jordbruk och skogsbruk • Industribyggnader  (industrins kontors- och personalutrymmen inte är undantagna från kontroll) • Hemliga byggnader inom totalförsvaret.
  • En- och tvåbostadshus är undantagna från den återkommande besiktningen av ventilationssystem.

Hittade du inte vad du sökte?