Broby

Detaljplan för Broby 5:117 och del av Broby 60:1

Ett förslag till detaljplan finns ute på samråd från den 27 mars till den 24 april 2024 och ni ges nu tillfälle att ta del av de planhandlingar som har upprättats.

Planområdet ligger i norra delen av Broby, strax söder om Tydingevägen och Broby marknadsplats samt strax väster om Storgatan. Bryggaregatan ligger i anslutning till planområdet.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en förtätning med bostäder genom att se över gällande detaljplan och anpassa området till dagens behov av bostäder. Detaljplanens syfte är också att utöka det intilliggande rekreationsområdet och därmed planlägga en större del av planområdet som naturmark.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Eventuella synpunkter eller anmärkningar på förslaget ska vara inlämnade senast den 24 april 2024. Dessa ska lämnas skriftligen med namnteckning och namnförtydligande till: Östra Göinge kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, Box 66, 289 03 Broby eller till kommun@ostragoinge.se Vänligen märk brevet eller mejlet med ”Dnr KS 2022/00826”.

Planhandläggare för ärendet är Sandra Cornmark, Planarkitekt, 044-775 60 79 sandra.cornmark@ostragoinge.se

Planhandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Bilagor

Naturvärdesinventering

Miljöteknisk markundersökning

Trafikutredning

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik

Planeringsunderlag/Geoteknik

Dagvattenutredning

Skuggstudie

 

Detaljplan för del av Västraby 13:15 m.fl.

Ett förslag till detaljplan finns ute på samråd från den 30 augusti till den 21 september 2023 och ni ges nu tillfälle att ta del av de planhandlingar som har upprättats.

Planområdet är beläget i Broby tätorts norra del, öster om Helgeå och norr om Strömshalls kraftverk.

Planens syfte är att möjliggöra för attraktiva bostadstomter i ett naturskönt bostadsområde i nordöstra Broby med närhet till såväl Broby centrum som Helgeå och omgivande kulturlandskap.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Detaljplanen handläggs med standard planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Detta innebär att detaljplanen skickas ut på samråd för att ge möjlighet att påverka planförslaget.

Eventuella synpunkter eller anmärkningar på förslaget ska vara inlämnade senast den 21 september 2023. Dessa ska lämnas skriftligen med namnteckning och namnförtydligande till: Östra Göinge kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, Box 66, 289 03 Broby eller till kommun@ostragoinge.se Vänligen märk brevet eller mejlet med ”Dnr 2021/01924”.

Planhandläggare för ärendet är Johanna Holgersson, Planarkitekt, 044-775 60 97 johanna.holgersson@ostragoinge.se

Planhandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Gestaltningsprogram

Bilagor

Då vissa av bilagorna är för stora att läggas upp på hemsidan får ni höra av er till kommunen vid intresse av att ta del av dessa.

Detaljplan för Bastholmens verksamhetsområde (etapp 1)

Ett detaljplanförslag finns ute på samråd från den 10 juli till den 30 augusti 2023 och ni ges nu tillfälle att ta del av de planhandlingar som har upprättats. Planförslaget berör större delar av Bastholmen i Broby. Planområdet ligger i den sydvästra delen av Broby med väg 119 i söder och väg 19 i öster. Genom området löper Bastholmsvägen och Brittens väg.

Planen syftar till att möjliggöra för detaljhandel (utom livsmedel), verksamheter, café, restaurang, lager samt industri i ett fördelaktigt läge längs med väg 19. Vidare är syftet att, i enlighet med kommunens översiktsplan, upphäva delar av den nu gällande detaljplanen på grund av risken för översvämning. Detaljplanens syfte är att även se över den befintliga lokalgatans sträckning, vilken utgör en förutsättning för efterföljande etapper av Bastholmens utveckling.

Då planområdet ligger intill två farligt godsleder (väg 19 och 119) och riksintresse för kommunikation (väg 19) behöver hänsyn tas till detta.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Eventuella synpunkter eller anmärkningar på förslaget ska vara inlämnade senast den 30 augusti 2023. Dessa ska lämnas skriftligen med namnteckning och namnförtydligande till: Östra Göinge kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, Box 66, 289 03 Broby eller till kommun@ostragoinge.se Vänligen märk brevet eller mejlet med ”Dnr 2021/00653”.

Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska en detaljplan som hanteras med utökat planförfarande samrådas med berörda under minst 3 veckor. Eftersom samrådsperioden sammanfaller med semestertider, har Östra Göinge kommun valt att samråda planförslaget i cirka 8 veckor. Av samma anledning kan även svarstiden på eventuella frågor kring detaljplanen dröja längre än vanligt.

Planhandläggare för ärendet är Sandra Cornmark, Planarkitekt, 044-775 60 79 sandra.cornmark@ostragoinge.se

Planhandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Bilagor

Då vissa av bilagorna är för stora att läggas upp på hemsidan får ni höra av er till kommunen vid intresse av att ta del av dessa.

Detaljplan för Kv. Sjömannen och Fasantuppen 1

Detaljplan för Kv Sjömannen och Fasantuppen 1 i Broby har fått laga kraft 13 maj 2022.

Berörda fastigheter är belägna i centrala Broby. Planområdet angränsar till Bödkaregatan i norr, Vegagatan i väster, Västergatan/väg 119 i öst samt bostäder i söder.

Det kommunala bostadsbolaget, Göingehem AB, planerar att uppföra ett nytt flerfamiljshus på fastigheten Sjömannen 8 och så småningom även på fastigheten Fasantuppen 1.

Planens syfte är att möjliggöra för nya bostäder i Broby samt se över de planbestämmelser som finns för dagens bostäder inom samma kvarter. Då planområdet ligger i anslutning till farligt godsled (Västergatan/Väg 119) behöver detaljplanen även förhålla sig till detta.

PLANHANDLINGAR

Plankarta

Planbeskrivning

 

BILAGOR

Bilaga 1 – Trafikbullerutredning Sjömannen och Fasantuppen, Broby, Efterklang – part of Afry, uppdragsnummer 584080, 2021-05-19, reviderad 2021-12-17.

Bilaga 2 – Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Broby, Sjömannen 7, Tyréns AB, uppdragsnummer 314144, 2021-11-30

Bilaga 3 – MUR (Markteknisk undersökningsrapport), Geo- och miljöteknik, Sjömannen 8 och Fasantuppen 1, Broby, Tyréns AB, uppdragsnummer 314144, 2021-06-11, reviderad 2021-11-22

 

Detaljplan för Broby station (Broby 60:1, Broby 4:72, Hövdingen 3 m.fl.)

Detaljplanen för Broby station (Broby 60:1, Broby 4:72, Hövdingen 3 m.fl.) har hanterats med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och antogs av kommunfullmäktige den 29 april 2021 § 32. Detaljplanen har fått laga kraft den 27 maj 2021.

Planområdet är beläget i centrala delen av Broby, strax väster om Helge å. Området ansluter till Tydingegatan i norr, Bödkaregatan i väst, Per Antons väg i öst och löper sedan söderut längs med Östra Järnvägsgatan. Norr om planområdet ligger det idag befintliga busstorget.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för en superbusstation i centrala Broby och således förbättra kollektivtrafiknätet med genare bussgator och en mer strategisk placering av Brobys busstorg, även kallad Broby station. I samband med detta avser även planförslaget att förtäta intilliggande område vid det nya busstorget med bostäder och centrumverksamheter.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktliga planer.

 

Planhandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Gestaltningsprogram

 

Bilagor

Bilaga 1 Busskörvägar i Norra Broby

Bilaga 2 Bussgator i Broby

Bilaga 3 Alternativa placeringar av busstation i Broby

Bilaga 4 Riskutredning farligt gods

Bilaga 5 Miljöteknisk markundersökning – Broby Busstation

Bilaga 6a Trafikbullerutredning – Bussgator i Broby

Bilaga 6b Trafikbullerutredning – Bussgator i Broby

Bilaga 7 Trafikbullerutredning, Busshållplats i Broby

 

Detaljplan för del av Broby 60:1

Detaljplanen har hanterats med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och antogs av kommunstyrelsen vid deras sammanträde den 13 maj 2020 § 43. Detaljplanen vann laga kraft 8 juni 2020.

Planområdet är beläget i norra delen av Broby och avgränsas i söder av Per Johnssons väg.

Detaljplanens främsta syfte är att säkerställa plats för ny matsal och nytt kök, vilka ska servera Prästavångskolan och Göingeskolan.

Då kommunen strävar efter att skapa flexibla och omställningsbara ytor, en förutsättning för att sänka lokalkostnader i framtiden, har detaljplanen även som syfte att möjliggöra för en framtida samlings- och möteslokal.

Vidare syftar detaljplanen till att reglera byggnadens placering och volym, detta med hänsyn till befintliga bebyggelsestrukturer, relationen till dessa samt intilliggande idrottsområde och befintligt gång- och cykelstråk samt trygga det befintliga gångstråket som idag länkar samman skolområdet med intilliggande idrottsområde.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

 

PLANHANDLINGAR

Plankarta

Planbeskrivning

 

 

Detaljplan för Mickel Göing 13 med flera

Detaljplanen har hanterats med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och antogs av kommunstyrelsen vid deras sammanträde den 13 maj 2020 § 44. Detaljplanen vann laga kraft 8 juni 2020.

Planområdet är beläget mitt i Broby och avgränsas av Västergatan i väster, Storgatan i öster, Mickel Göing 12 i norr och Kulturhuset i söder.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2015 att tillsammans med Riksbyggen bilda en kooperativ hyresrättsförening med namnet Göingebygdens Trygga Hem. Föreningen ska rusta upp och modernisera kommunens samtliga vård- och omsorgsboenden till en modern och ändamålsenlig standard för att därefter äga och förvalta vård-, omsorgs, och
trygghetsbostäder som ska tillhandahållas kommunens invånare.

För att möjliggöra framtida fastighetsregleringar och marköverlåtelser behöver kommunen modernisera detaljplanerna för området vid Lindgårdens äldreboende i Broby. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för framtida fastighetsbildning med bostäder och äldreboende genom att ändra det allmänna ändamålet samt upphäva gällande tomtindelning.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Planhandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

 

 

Upphävande av tomtindelning för Tulpanen 3

Ett förslag till ändring av detaljplan antogs av kommunstyrelsen den 11 december 2019. Planen vann laga kraft 6 januari 2020.

Planförslaget berör fastigheten Tulpanen 3 som är belägen i östra delen av Broby och cirka 150 meter öster om Helge å.

Dagens fastighetsägare avser att stycka av fastigheten Tulpanen 3 till två fastigheter. I dagsläget är inte detta möjligt då det finns en gällande tomtindelningsplan som styr fastigheternas indelning. Syftet med planförslaget är därmed att upphäva den del av gällande tomtindelningsplan som berör fastigheten Tulpanen 3. Gällande tomtindelningsplan gäller för flera fastigheter, men syftet med denna planändring är att endast upphäva den del som berör Tulpanen 3.

Upphävandet av tomtindelningsplanen blir en ändring till detaljplanen men innebär ingen ändring av planbestämmelserna i gällande detaljplan.

Planhandlingar

Planbeskrivning

Gällande tomtindelningsplan med markering över berörd fastighet Tulpanen 3

 

Broby 59:1 m.fl. Bastholmen

Detaljplan Broby 59:1 m.fl. Bastholmen vann laga kraft den 11 juli 2018. Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning enligt kommunstyrelsens beslut 25 februari 2015 § 13. Samrådstiden pågick från den 22 maj till den 12 juni 2017 och granskningstiden pågick från den 28 februari till den 25 mars 2018.

Detaljplanen har hanterats med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och antogs av kommunstyrelsen vid deras sammanträde den 2018-06-13 § 88.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för drivmedelsförsäljning i ett bra skyltläge med närhet till både väg 19 och 119. Syftet med planförslaget är också att säkerställa naturmark till förmån för djur- och växtliv och för att främja lokalt omhändertagande av dagvatten.

Planförslaget tillåter drivmedelsförsäljning inom ett område i anslutning till den befintliga Bastholmsvägen. Inom kvartersmarken föreslås ett byggnadsfritt stråk i södra delen avsett för svackdike. Söder om området föreslaget för drivmedelsförsäljning, föreslås ett naturområde längs med väg 119.

Planbeskrivning

Plankarta

Granskningsutlåtande

Laga kraftbesked 

 


 

 


Läs mer

Hittade du inte vad du sökte?