Broby

Broby 59:1 m.fl. Bastholmen

Broby 59:1 m.fl. Bastholmen, Broby, Östra Göinge Kommun, Skåne Län

Detaljplan Broby 59:1 m.fl. Bastholmen vann laga kraft den 11 juli 2018. Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning enligt kommunstyrelsens beslut 25 februari 2015 § 13. Samrådstiden pågick från den 22 maj till den 12 juni 2017 och granskningstiden pågick från den 28 februari till den 25 mars 2018.

Detaljplanen har hanterats med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och antogs av kommunstyrelsen vid deras sammanträde den 2018-06-13 § 88.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för drivmedelsförsäljning i ett bra skyltläge med närhet till både väg 19 och 119. Syftet med planförslaget är också att säkerställa naturmark till förmån för djur- och växtliv och för att främja lokalt omhändertagande av dagvatten.

Planförslaget tillåter drivmedelsförsäljning inom ett område i anslutning till den befintliga Bastholmsvägen. Inom kvartersmarken föreslås ett byggnadsfritt stråk i södra delen avsett för svackdike. Söder om området föreslaget för drivmedelsförsäljning, föreslås ett naturområde längs med väg 119.

Planbeskrivning

Plankarta

Granskningsutlåtande

Laga kraftbesked 

 


 

 


Läs mer

Hittade du inte vad du sökte?