Broby

 Detaljplan för Kv. Sjömannen och Fasantuppen 1

Detaljplan för Kv Sjömannen och Fasantuppen 1 i Broby har fått laga kraft 13 maj 2022.

Berörda fastigheter är belägna i centrala Broby. Planområdet angränsar till Bödkaregatan i norr, Vegagatan i väster, Västergatan/väg 119 i öst samt bostäder i söder.

Det kommunala bostadsbolaget, Göingehem AB, planerar att uppföra ett nytt flerfamiljshus på fastigheten Sjömannen 8 och så småningom även på fastigheten Fasantuppen 1.

Planens syfte är att möjliggöra för nya bostäder i Broby samt se över de planbestämmelser som finns för dagens bostäder inom samma kvarter. Då planområdet ligger i anslutning till farligt godsled (Västergatan/Väg 119) behöver detaljplanen även förhålla sig till detta.

PLANHANDLINGAR

Plankarta

Planbeskrivning

 

BILAGOR

Bilaga 1 – Trafikbullerutredning Sjömannen och Fasantuppen, Broby, Efterklang – part of Afry, uppdragsnummer 584080, 2021-05-19, reviderad 2021-12-17.

Bilaga 2 – Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Broby, Sjömannen 7, Tyréns AB, uppdragsnummer 314144, 2021-11-30

Bilaga 3 – MUR (Markteknisk undersökningsrapport), Geo- och miljöteknik, Sjömannen 8 och Fasantuppen 1, Broby, Tyréns AB, uppdragsnummer 314144, 2021-06-11, reviderad 2021-11-22

 

Detaljplan för Broby station (Broby 60:1, Broby 4:72, Hövdingen 3 m.fl.)

Detaljplanen för Broby station (Broby 60:1, Broby 4:72, Hövdingen 3 m.fl.) har hanterats med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och antogs av kommunfullmäktige den 29 april 2021 § 32. Detaljplanen har fått laga kraft den 27 maj 2021.

Planområdet är beläget i centrala delen av Broby, strax väster om Helge å. Området ansluter till Tydingegatan i norr, Bödkaregatan i väst, Per Antons väg i öst och löper sedan söderut längs med Östra Järnvägsgatan. Norr om planområdet ligger det idag befintliga busstorget.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för en superbusstation i centrala Broby och således förbättra kollektivtrafiknätet med genare bussgator och en mer strategisk placering av Brobys busstorg, även kallad Broby station. I samband med detta avser även planförslaget att förtäta intilliggande område vid det nya busstorget med bostäder och centrumverksamheter.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktliga planer.

 

Planhandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Gestaltningsprogram

 

Bilagor

Bilaga 1 Busskörvägar i Norra Broby

Bilaga 2 Bussgator i Broby

Bilaga 3 Alternativa placeringar av busstation i Broby

Bilaga 4 Riskutredning farligt gods

Bilaga 5 Miljöteknisk markundersökning – Broby Busstation

Bilaga 6a Trafikbullerutredning – Bussgator i Broby

Bilaga 6b Trafikbullerutredning – Bussgator i Broby

Bilaga 7 Trafikbullerutredning, Busshållplats i Broby

 

Detaljplan för del av Broby 60:1

Detaljplanen har hanterats med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och antogs av kommunstyrelsen vid deras sammanträde den 13 maj 2020 § 43. Detaljplanen vann laga kraft 8 juni 2020.

Planområdet är beläget i norra delen av Broby och avgränsas i söder av Per Johnssons väg.

Detaljplanens främsta syfte är att säkerställa plats för ny matsal och nytt kök, vilka ska servera Prästavångskolan och Göingeskolan.

Då kommunen strävar efter att skapa flexibla och omställningsbara ytor, en förutsättning för att sänka lokalkostnader i framtiden, har detaljplanen även som syfte att möjliggöra för en framtida samlings- och möteslokal.

Vidare syftar detaljplanen till att reglera byggnadens placering och volym, detta med hänsyn till befintliga bebyggelsestrukturer, relationen till dessa samt intilliggande idrottsområde och befintligt gång- och cykelstråk samt trygga det befintliga gångstråket som idag länkar samman skolområdet med intilliggande idrottsområde.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

 

PLANHANDLINGAR

Plankarta

Planbeskrivning

 

 

Detaljplan för Mickel Göing 13 med flera

Detaljplanen har hanterats med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och antogs av kommunstyrelsen vid deras sammanträde den 13 maj 2020 § 44. Detaljplanen vann laga kraft 8 juni 2020.

Planområdet är beläget mitt i Broby och avgränsas av Västergatan i väster, Storgatan i öster, Mickel Göing 12 i norr och Kulturhuset i söder.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2015 att tillsammans med Riksbyggen bilda en kooperativ hyresrättsförening med namnet Göingebygdens Trygga Hem. Föreningen ska rusta upp och modernisera kommunens samtliga vård- och omsorgsboenden till en modern och ändamålsenlig standard för att därefter äga och förvalta vård-, omsorgs, och
trygghetsbostäder som ska tillhandahållas kommunens invånare.

För att möjliggöra framtida fastighetsregleringar och marköverlåtelser behöver kommunen modernisera detaljplanerna för området vid Lindgårdens äldreboende i Broby. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för framtida fastighetsbildning med bostäder och äldreboende genom att ändra det allmänna ändamålet samt upphäva gällande tomtindelning.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Planhandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

 

 

Upphävande av tomtindelning för Tulpanen 3

Ett förslag till ändring av detaljplan antogs av kommunstyrelsen den 11 december 2019. Planen vann laga kraft 6 januari 2020.

Planförslaget berör fastigheten Tulpanen 3 som är belägen i östra delen av Broby och cirka 150 meter öster om Helge å.

Dagens fastighetsägare avser att stycka av fastigheten Tulpanen 3 till två fastigheter. I dagsläget är inte detta möjligt då det finns en gällande tomtindelningsplan som styr fastigheternas indelning. Syftet med planförslaget är därmed att upphäva den del av gällande tomtindelningsplan som berör fastigheten Tulpanen 3. Gällande tomtindelningsplan gäller för flera fastigheter, men syftet med denna planändring är att endast upphäva den del som berör Tulpanen 3.

Upphävandet av tomtindelningsplanen blir en ändring till detaljplanen men innebär ingen ändring av planbestämmelserna i gällande detaljplan.

Planhandlingar

Planbeskrivning

Gällande tomtindelningsplan med markering över berörd fastighet Tulpanen 3

 

Broby 59:1 m.fl. Bastholmen

Detaljplan Broby 59:1 m.fl. Bastholmen vann laga kraft den 11 juli 2018. Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning enligt kommunstyrelsens beslut 25 februari 2015 § 13. Samrådstiden pågick från den 22 maj till den 12 juni 2017 och granskningstiden pågick från den 28 februari till den 25 mars 2018.

Detaljplanen har hanterats med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och antogs av kommunstyrelsen vid deras sammanträde den 2018-06-13 § 88.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för drivmedelsförsäljning i ett bra skyltläge med närhet till både väg 19 och 119. Syftet med planförslaget är också att säkerställa naturmark till förmån för djur- och växtliv och för att främja lokalt omhändertagande av dagvatten.

Planförslaget tillåter drivmedelsförsäljning inom ett område i anslutning till den befintliga Bastholmsvägen. Inom kvartersmarken föreslås ett byggnadsfritt stråk i södra delen avsett för svackdike. Söder om området föreslaget för drivmedelsförsäljning, föreslås ett naturområde längs med väg 119.

Planbeskrivning

Plankarta

Granskningsutlåtande

Laga kraftbesked 

 


 

 


Läs mer

Hittade du inte vad du sökte?