Broby

GRANSKNING AV detaljplan för Skedstorken 8 samt del av Broby 60:1

Ett planförslag för Skedstorken 8 samt del av Broby 60:1 är ute för granskning med berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad av förskolan Lille Mats lokaler och att säkerställa bevarandet av naturmark inom kvarteret.

Granskningstiden pågår från den 31 augusti till den 22 september 2017.
Upplysningar om planförslaget lämnas av plan- och byggchef Anders Siversson, telefon 044-775 60 57 eller e-post till anders.siversson@ostragoinge.se

 

Brev till sakägare

Plankarta

Planbeskrivning

Preliminärt granskningsutlåtande

 

 

 

Samråd detaljplan för del av Broby 59:1, Bastholmen

02_normaltplanforfarande_planprocess_samrad_liten Syftet med planförslaget är att möjliggöra för verksamheter och drivmedelsförsäljning i ett bra skyltläge utmed större vägar. Gällande detaljplan från 2002 anger att marken får användas för industri och lager. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan, en fördjupning för Broby, som antogs av kommunfullmäktige 2017-04-27.

Samrådstiden pågår från den 22 maj till den 12 juni 2017.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planarkitekt Marie Nilsson, telefon 044-775 60 97 eller mail till marie.nilsson@ostragoinge.se

Plankarta

Planbeskrivning

Följebrev

 

 

 

Ändring av detaljplan för Kv. Balder och Frigg

Syftet med ändringen är att se över de bestämmelser som finns för de båda kvarteren idag och att i samband med planförslaget upphäva gällande tomtindelningsplaner. Detaljplanen stämmer överens med kommunens översiktsplan. Planförslaget vann laga kraft 6 februari 2017. Plankarta Planbeskrivning Granskningsutlåtande

Ändring genom tillägg till detaljplan för Kv. Bränneriet m.m. för fastigheterna Bränneriet 6 och Sånglärkan 11

Ett förslag till ändring genom tillägg till detaljplan för Kv. Bränneriet m.m. för fastigheterna Bränneriet 6 och Sånglärkan 11 vann laga kraft den 5 oktober 2016.  Detaljplanförslagets syfte är att öka antalet våningar från två till fyra. Övriga bestämmelser gällande byggrätt och utformning plockas bort. Tillägg till plankarta Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning Observera att planförslaget är ett så kallat tillägg och ska därför läsas ihop med gällande detaljplan, Detaljplan för Kv. Bränneriet m.m. i Broby samhälle (aktnummer 1256-P07/72).

Stadsplan för område å Västraby – ”Nejlikan 8, 9 och 10”

Ändring genom tillägg till detaljplan inom Stadsplan för å Västraby (Nejlikan 8, 9 och 10) vann laga kraft den 25 oktober 2014. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fastighetsreglering och byggnation av gruppboende. Planen handläggs med enkelt planförfarande. Plankarta Planbeskrivning

detaljplan för Kv. Prosten

Detaljplanen vann laga kraft 6 februari 2014. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fastighetsreglering inom kv. Prosten. Planbeskrivning


Hittade du inte vad du sökte?