Broby

Upphävande av tomtindelning för Tulpanen 3

Ett förslag till ändring av detaljplan finns ute på samråd med berörda från den 7 oktober till den 25 oktober 2019.

Planförslaget berör fastigheten Tulpanen 3 som är belägen i östra delen av Broby och cirka 150 meter öster om Helge å.

Dagens fastighetsägare avser att stycka av fastigheten Tulpanen 3 till två fastigheter. I dagsläget är inte detta möjligt då det finns en gällande tomtindelningsplan som styr fastigheternas indelning. Syftet med planförslaget är därmed att upphäva den del av gällande tomtindelningsplan som berör fastigheten Tulpanen 3. Gällande tomtindelningsplan gäller för flera fastigheter, men syftet med denna planändring är att endast upphäva den del som berör Tulpanen 3.

Upphävandet av tomtindelningsplanen blir en ändring till detaljplanen men innebär ingen ändring av planbestämmelserna i gällande detaljplan.

Planhandlingar

Planbeskrivning

Gällande tomtindelningsplan med markering över berörd fastighet Tulpanen 3

 

Har ni några frågor på planförslaget, vänligen kontakta Sandra Cornmark, planarkitekt, sandra.cornmark@ostragoinge.se, 044- 775 60 79

 

Detaljplan för Broby station (Broby 60:1,
Broby 4:72, Hövdingen 3 m.fl.)

Förslag till detaljplan för Broby station (Broby 60:1, Broby 4:72, Hövdingen 3 m.fl.) i Broby, har varit ute på samråd under perioden 15 juli – 30 augusti 2019 med berörda sakägare, myndigheter och organisationer.

 

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för en superbusstation i centrala Broby och således förbättra kollektivtrafiknätet med genare bussgator och en mer strategisk placering av Brobys busstorg, även kallad Broby station. I samband med detta avser även planförslaget att förtäta intilliggande område vid det nya busstorget med bostäder och centrumverksamheter.

 

Planområdet är beläget i centrala delen av Broby, strax väster om Helge å. Området ansluter till Tydingegatan i norr, Bödkaregatan i väst, Per Antons väg i öst och löper sedan söderut längs med Östra Järnvägsgatan. Norr om planområdet ligger det idag befintliga busstorget.

 

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktliga planer.

 

Har ni några frågor på planförslaget, vänligen kontakta Sandra Cornmark, planarkitekt, sandra.cornmark@ostragoinge.se, 044- 775 60 79

 

Planhandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Gestaltningsprogram

 

Bilagor

Busskörvägar i Norra Broby

Bussgator i Broby

Alternativa placeringar av busstation i Broby

Riskutredning farligt gods

Miljöteknisk markundersökning – Broby Busstation

Trafikbullerutredning – Bussgator i Broby

Bilaga Trafikbullerutredning – Bussgator i Broby

Trafikbullerutredning, Busshållplats i Broby

 

Broby 59:1 m.fl. Bastholmen

Broby 59:1 m.fl. Bastholmen, Broby, Östra Göinge Kommun, Skåne Län

Detaljplan Broby 59:1 m.fl. Bastholmen vann laga kraft den 11 juli 2018. Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning enligt kommunstyrelsens beslut 25 februari 2015 § 13. Samrådstiden pågick från den 22 maj till den 12 juni 2017 och granskningstiden pågick från den 28 februari till den 25 mars 2018.

Detaljplanen har hanterats med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och antogs av kommunstyrelsen vid deras sammanträde den 2018-06-13 § 88.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för drivmedelsförsäljning i ett bra skyltläge med närhet till både väg 19 och 119. Syftet med planförslaget är också att säkerställa naturmark till förmån för djur- och växtliv och för att främja lokalt omhändertagande av dagvatten.

Planförslaget tillåter drivmedelsförsäljning inom ett område i anslutning till den befintliga Bastholmsvägen. Inom kvartersmarken föreslås ett byggnadsfritt stråk i södra delen avsett för svackdike. Söder om området föreslaget för drivmedelsförsäljning, föreslås ett naturområde längs med väg 119.

Planbeskrivning

Plankarta

Granskningsutlåtande

Laga kraftbesked 

 


 

 


Läs mer

Hittade du inte vad du sökte?