Dricksvatten

I Östra Göinge kommer allt dricksvatten från naturligt grundvatten som är det bästa vatten man kan få. På andra platser där grundvatten saknas måste man använda ytvatten från sjöar och vattendrag.

Dricksvattnet i Östra Göinge pumpas upp ur bergborrade grundvattenbrunnar i närheten av vattenverken. En brunn kan vara 50-200 meter djup och ge 1-30 liter i sekunden.
Grundvatten har många fördelar. Det har små mängder organiska ämnen och få bakterier. Det har också ett bra naturligt skydd mot föroreningar som filtreras bort när vattnet rinner genom marken.

Varje person i Östra Göinge använder ca 200 liter vatten per dygn. Vatten till att duscha, bada, tvätta, diska, laga mat, spola i toaletten etc.


Hårt eller mjukt vatten? Ett vatten kallas hårt när det innehåller större mängder av mineralerna kalcium och magnesium. Ett mineralrikt vatten, det vill säga ett hårt vatten, anses vara ett hälsosamt dricksvatten som skyddar mot flera sjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdomar m.m.

Med en hög kalciumhalt är dock risken för kalkavlagringar i installationer och då främst i varmvattensystem större, varför avkalkning då kan behövas göras oftare än med ett mjukare vatten.

Ett mjukt vatten kan ibland vara mer aggressivt (ledningsangripande). Ett mjukt vatten kräver lägre tvättmedeltillsats än ett hårt, vid dosering av tvättmedel följ därför de rekommendationer som finns på paketet.

Vattnet i Östra Göinge är i de flesta orterna medelhårt 5-10 dH. I Knislinge, Hanaskog och Broby som får sitt vatten från Kristianstad är hårdheten ca 12,5 dH.

Dricksvattenkvalité i Östra Göinge kommun

Ort pH Hårdhet Kalcium Magnesium Järn Fluorid
°dH mg/l mg/l mg/l mg/l
Broby/Knislinge/ Hanaskog 8,0 12,5 80 6,5 <0,01 0,36
Sibbhult 8,4 6,2 30 4,5 <0,06 0,74
Glimåkra/ Kräbbleboda 8,5 6,6 35 3,2 <0,02 0,68
Hjärsås 8,0 8,2 43 4,4 <0,02 0,74
Immeln 8,3 6,7 30 8,3 <0,02 0,58
Östanå 8,0 7,3 39 4,2 <0,02 0,66
Boalt 8,2 4,5 22 3,8 <0,03 1,2

Grundvattnet som pumpats upp ur brunnarna har ofta en bra kvalitet men kan ändå behöva behandlas innan det används som dricksvatten.

Hur grundvatten behandlas beror helt på vattnets kvalitet och kan därför skilja mellan de olika vattenverken. Råvattnet kan innehålla oönskade ämnen som järn, mangan och olika gaser som måste tas bort innan det används som dricksvatten.

Luftning Grundvattnet måste luftas om det innehåller för höga halter kolsyra eller andra gaser.

Oxidation av järn och mangan Innehåller grundvattnet höga halter av järn eller mangan så bildas bruna eller svarta beläggningar. Järn och mangan tas bort genom oxidation med t.ex. luft och kaliumpermanganat.

pH-justering Vattnets surhetsgrad, pH-värdet, kan ibland behöva justeras genom att tillsätta något basiskt ämne. I ett dricksvatten ska pH vara mellan 7,5 och 8,5.

Filtrering Sand används som filter för att avskilja partiklar som bildas vid luftning och oxidation. Samtidigt minskas mängden organiskt material och antalet bakterier i vattnet.

Desinfektion Grundvatten i Östra Göinge innehåller så lite mikro-organismer att det normalt inte behöver desinfekteras.

Dricksvatten klassificeras som livsmedel och vattenverken drivs som en livsmedelsindustri. Regelbunden provtagning av vattnet sker hela vägen från källan till kranen i köket. Proverna analyseras sedan på godkända laboratorium enligt livsmedelsverkets bestämmelser. Klor, pH-värden och grumlighet mäts också automatiskt. Vid minsta fel går larmet till jourhavande personal, dygnet runt.

Om du har egen brunn är det ditt eget ansvar att kontrollera vattenkvaliteten.

Kommunen kan däremot hjälpa dig med rådgivning.

Det renade dricksvattnet levereras ut till de kommuninvånare som har kommunalt vatten via ett ledningsnät. Totalt finns det ca 140 kilometer dricksvattenledningar i Östra Göinge kommun.

När dricksvattnet lämnar vattenverket pumpas det genom ledningarna via ett vattentorn eller en trycktank till hushåll, industrier, simhallar, skolor och andra vattenkonsumenter. Vattentornet och trycktanken ska se till att det blir ett jämnt vattentryck i ledningsnätet och även fungera som vattenmagasin så att vatten finns tillgängligt då behoven ökar. I hushållen använder vi mest vatten på morgnarna när vi duschar och på kvällarna när de flesta av oss använder disk- och tvättmaskiner. Vattentorn och andra vattenmagasin behövs också för t.ex. brandsläckning och strömavbrott. Vid långvariga strömavbrott kan vattenverken drivas med mobila elverk.
VA-nätet i Östra Göinge är ett omfattande system med över 400 kilometer rör varav 120 km är spillvatten ledningar, 140 km är dagvatten ledningar och 140 km är som tidigare nämnts dricksvattenledningar. Ledningar kräver att ständigt underhåll. De ska spolas och rensas på olika sätt för att fungera och hålla i många år. De flesta ledningar är av betong men idag lägger man mest plaströr. I Östra Göinge arbetar vi med fortlöpande undersökning av nätet, bl. a med hjälp av videokamera som kan krypa i rören och filma dem inifrån.
Varje hushåll har en egen anslutning till det kommunala ledningsnätet som kallas servis. Från servisen är det fastighetsägaren som ansvarar för ledningen.

Hittade du inte vad du sökte?