Trafik och vägar

Östra Göinge kommuns vägnät utgörs så gott som uteslutande av kommunala gator inom tätorterna. Kommunen är väghållare för cirka 120 kilometer kommunala gator.

Lands- och riksvägar som sammanbinder tätorterna är statliga med Trafikverket som huvudman. Trafikverket är också väghållare för flertalet genomfartsvägar i kommunens tätorter. Därtill finns det ett stor antal enskilda vägar med vägsamfälligheter eller privata fastighetsägare som väghållare. Dessa är i huvudsak mindre grusvägar.

Nationell vägdatabas går det att hitta vem som har ansvar för alla Sveriges vägar.

Om Trafikverket är väghållare går det bra att kontakta dem direkt på 0771-921 921 alternativt besöka deras hemsida.

Trafiksäkerhet och lokala trafikföreskrifter

Kommunen ansvarar för trafikregler och trafiksäkerhet på de kommunala gatorna. På de statliga genomfartsvägarna i tätorterna har Trafikverket ansvaret i nära samverkan med kommunen. Inom tättbebyggt område är det kommunen som beslutar om hastighetsbegränsningar, även på de statliga genomfartsvägarna.

Östra Göinge kommun arbetar kontinuerligt med att öka trafiksäkerheten genom anpassning och ombyggnad av gator och allmänna platser. Ett mål är att skapa utrymme och ökad säkerhet för de oskyddade trafikanterna. Det kan till exempel ske genom anpassning och utbyggnad av gång- och cykelbanor. Säkra skolvägar är ett prioriterat område.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?