Trafik och vägar

Östra Göinge kommuns vägnät utgörs så gott som uteslutande av kommunala gator inom tätorterna. Kommunen är väghållare för cirka 120 kilometer kommunala gator.

Lands- och riksvägar som sammanbinder tätorterna är statliga med Trafikverket som huvudman. Trafikverket är också väghållare för flertalet genomfartsvägar i kommunens tätorter. Därtill finns det ett stor antal enskilda vägar med vägsamfälligheter eller privata fastighetsägare som väghållare. Dessa är i huvudsak mindre grusvägar.

 

Trafiksäkerhet och lokala trafikföreskrifter

Kommunen ansvarar för trafikregler och trafiksäkerhet på de kommunala gatorna. På de statliga genomfartsvägarna i tätorterna har Trafikverket ansvaret i nära samverkan med kommunen. Inom tättbebyggt område är det kommunen som beslutar om hastighetsbegränsningar, även på de statliga genomfartsvägarna.

Östra Göinge kommun arbetar kontinuerligt med att öka trafiksäkerheten genom anpassning och ombyggnad av gator och allmänna platser. Ett mål är att skapa utrymme och ökad säkerhet för de oskyddade trafikanterna. Det kan till exempel ske genom anpassning och utbyggnad av gång- och cykelbanor. Säkra skolvägar är ett prioriterat område.

 

Trafikförsörjningsstrategi

En viktig utgångspunkt i det praktiska arbetet med att uppnå de övergripande mål som kommunfullmäktige har fastställt för fokusområdet kommunikationer i Vision 2015 är ”Trafikförsörjningsstrategi för Östra Göinge kommun”.

Vision 2015 – Fokusområde kommunikationer År 2015

  • Finns det täta förbindelser med omvärlden via Hässleholm, Kristianstad och Osby.
  • Tar medborgarna sig lätt mellan de olika kommundelarna genom en välutvecklad kollektivtrafik.
  • Är vägstandarden förbättrad med en prioritet på stråkvägarna 19 och 119.
  • Finns det tillgång till bästa möjliga elektroniska kommunikation för alla hushåll och företag.

I rapporten presenteras en trafikförsörjningsstrategi för Östra Göinge.
För trafik- och vägfrågor kontakta samhällsbyggnadsavdelningen.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?