Omklassning av livsmedelsverksamhet

Den 1 januari 2024 inför Livsmedelsverket en ny riskklassningsmodell för registrerade livsmedelsverksamheter. Det innebär att alla livsmedelsverksamheter behöver lämna nya uppgifter för omklassning för att följa de nya reglerna.

Uppgifterna om din verksamhet behöver du lämna in senast den 30 oktober 2023. Enklast gör du det via kommunens e-tjänst.

Syftet med riskklassningen

De nya reglerna är anpassade för att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister. Exempelvis kommer grossister att få mer kontroll än butiker för att upptäcka brister så tidigt som möjligt i livsmedelskedjan.

Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet, innebär exempelvis att restauranger i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

Vad din verksamhet behöver göra nu

  • Du lämnar enklast uppgifterna som vi behöver genom att använda e-tjänsten för omklassning. Om du behöver hjälp är du välkommen att kontakta kommunens livsmedelsinspektör Johan Erdtman på mejl, johan.erdtman@ostragoinge.se, eller via telefon, 044-775 62 87.
  • Lämna uppgifterna så snart som möjligt, men senast den 30 oktober 2023, för att vi ska hinna klassa om din verksamhet och skicka nytt beslut inför 2024.
  • Om du är registrerad för dricksvatten behöver du lämna uppgifter för livsmedel och dricksvatten separat.
  • Den som är ansvarig för verksamheten loggar in med bank-ID.

Förberedelser innan du använder e-tjänsten

  • Har du en certifiering? Vissa standarder gör att verksamheten inte behöver lika många kontroller. Ta reda på vilka aktuella certifieringar du har för din verksamhet. Läs mer om vilka certifieringar som ger reduktion på Livsmedelsverkets webb.
  • Övriga uppgifter som är bra att ha till hands är produktionsvolym (exempelvis antal ton utgående mängd livsmedel) och antal sysselsatta eller årsarbetskrafter i verksamheten.

Vilka uppgifter behöver du som livsmedelsföretagare lämna?

På grund av de nya reglerna behöver du som livsmedelsföretagare lämna nya uppgifter om din verksamhet utifrån följande fyra delar:

  • Huvudsaklig inriktning handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar sprids, och vilken typ av livsmedel det handlar om.
  • Aktiviteter som sker i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör.
  • Produktgrupper som innefattar om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler.
  • Verksamhetens omfattning (avser vilken storlek eller spridning verksamheten har, det kan exempel redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel.)

Vad händer sen?

Under 2023 arbetar vi efter det nuvarande riskklassningssystemet vilket innebär att du har samma antal tillsynstimmar som ditt senaste klassningsbeslut och samma avgift.

Beslut om din nya riskklassning skickas ut under året och börjar gälla först 2024. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens, som visar hur många tillsynsbesök verksamheten får under fem år.

Den nya riskklassningsmodellen tillämpas från och med januari 2024 och ersätter den nuvarande riskklassningsmodellen.

Efterhandsdebitering

Riskklassningen räknar ut antalet tillsynsbesök per år. Själva kontrollen kan ta olika lång tid, beroende på verksamhetens omfattning och storlek.

När kommunens miljö- och byggenhet planerar kontrollen kan vi utgå från riktvärden som Livsmedelsverket tagit fram. Det är alltså riktvärden för hur lång tid en genomsnittlig kontroll tar om inga avvikelser hittas.

Den faktiska kontrollen kan ta både längre och kortare tid än riktvärdet. Du som företagare betalar i efterhand för den faktiska tid som kontrollen av just din verksamhet har tagit


Hittade du inte vad du sökte?