Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Vad är strandskydd?

Samtliga kustlinjer, vattendrag och insjöar i Sverige skyddas av ett strandskydd. Strandskyddet sträcker sig 100-300 meter från strandlinjen, både upp på land och ut i vattnet. Strandskyddets syfte är för att trygga allmänhetens tillgång till vatten- och strandområdet men även för att bevara och skydda goda livsvillkor för djur och växter.

Illustration strandskydd.

Vad är LIS?

LIS är en förkortning på landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Målet med LIS-planen är att identifiera områden som skulle vara aktuella för en dispens av strandskyddet och på så vis möjliggöra expansion av befintliga verksamheter och långsiktigt stimulera den lokala utvecklingen.

Strandskyddet som finns för ett område upphävs inte automatiskt även om det utpekas som ett LIS-område. Det är först i ett detaljplanebesked som en definitiv prövning av ett områdes lämplighet sker. En LIS-plan kan däremot vara en förutsättning för att ett strandskyddat område ska få prövas i detaljplan.

Att upphäva eller ge dispens beslutas av kommunen om området uppfyller en eller flera av de särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c-d § Miljöbalken. Exempel på skälen för dispens kan vara att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, att en dispens behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området eller att ett strandnära läge för en byggnad eller anläggning kan bidra till utveckling av landsbygden.

LIS-planen är ett tematiskt tillägg till Östra Göinges översiktsplan och följer samma planprocess. Innan planen vinner laga kraft ska den genomgå samråd, granskning och antagande i kommunfullmäktige. Under samrådsskedet ska kommunen samråda med länsstyrelsen, regionplaneorgan och andra kommuner som berörs av planen. Andra som eventuellt berörs av planen så som enskilda medborgare ska också ges tillfälle till samråd. Under granskningstiden finns möjlighet för alla att lämna synpunkter.

LIS-plan för Östra Göinge

Planen är bearbetad efter de yttranden som inkom från både allmänhet och länsstyrelsen under samråds- och granskningstiden. LIS-planen antogs av kommunfullmäktige 23 mars 2022.

LIS-plan Östra Göinge kommun antagen 2022-03-23 – red.rättelse – tematiskt tillägg till översiktsplan för Östa Göinge

Granskningsutlåtande (pdf)

 


Hittade du inte vad du sökte?