Bygglov

Bild på hus med gröna omgivningar.

För en rad byggåtgärder krävs särskilt tillstånd – bygglov. Bygglov krävs normalt för att bygga nytt, bygga till eller för att göra vissa ändringar. Det krävs även bygglov för väsentligt ändrad användning av en byggnad, t.ex. från garage till verkstad, från bostad till kontor.

Kontakta oss gärna så tidigt som möjligt för råd och information. Tillsammans hjälps vi åt så att byggnaderna i vår kommun blir så funktionella och vackra som möjligt.

Vi vill bland annat arbeta för att byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande och placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbild och till natur- och kulturvärdena på platsen. Om- och tillbyggnader ska utföras varsamt så att karaktärsdrag, byggnadsteknik, kulturhistoria och miljövärden tas tillvara.

Bygglovsplikten kan vara olika beroende på var i kommunen man bygger och det är därför inte möjligt att ge en kort sammanfattning. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för din byggnad/fastighet.

Blanketter hittar du i vårt blankettarkiv.


Bild på hus med gröna omgivningar.

 

 

Du behöver bygglov om du ska:

 • uppföra nya byggnader
 • göra tillbyggnader
 • ta i anspråk eller inreda en byggnad helt eller delvis för ett annat ändamål
  (även att inreda ytterligare bostäder eller lokaler för handel, hantverk och industri i en befintlig byggnad)
 • uppföra murar eller plank
 • anordna upplag eller materialgårdar
 • bygga stora radiomaster, vindkraftverk, cisterner, m.m.
 • anlägga parkeringsplatser, idrottsplatser, båthamnar, campingplatser
 • väsentligt ändra byggnader och anläggningar

 

Inom detaljplanelagt område krävs bygglov dessutom för att:

 • byta färg (kulör), fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller avsevärt ändra byggnadens yttre
 • sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar
 • riva en byggnad eller en del av byggnad (rivningslov)
 • schakta eller fylla upp en tomt som avsevärt ändrar höjdläget (marklov).

Blanketter för bygglov/bygganmälan hittar du här.

 

Sammanhållen bebyggelse

I tätorter och samhällen finns det oftast regler framtagna för hur man får bygga. Reglerna hittar du i något som heter detaljplan. Ute på landsbygden finns begreppet ”sammanhållen bebyggelse” som omfattar minst tre bostadshus, butiker, industribyggnader etc. (inte komplementbyggnader) som gränsar till varandra eller åtskiljs av väg, parkmark eller dylikt.

Bygglovsplikten beror på var fastigheten ligger. Inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse är kraven högre. Inom sammanhållen bebyggelse gäller oftast samma regler för Bygglov som inom detaljplan.

Du kan ta kontakt med bygglovshandläggaren för att få besked om just din fastighet.

För en- och tvåbostadshus (friliggande villor och parhus) och tillhörande komplementbyggnader finns det vissa undantag från bygglovsplikten.

Byte av fasad- och takmaterial kräver inte bygglov om inte husets eller områdets karaktär påverkas väsentligt (t.ex. gruppbyggda villor eller kedjehus). Observera att åtgärder som förlängning av takutsprång eller inklädnad av öppen takfot i samband med byte alltid påverkar karaktären och kan därmed vara bygglovspliktigt.

Följande får göras utan bygglov om det ligger minst 4,5 m från tomtgräns.

Avståndet gäller även mot gata eller parkmark. För kommunens fastigheter svarar samhällsbyggnadsavdelningen som markägare.

mur eller plank, höjd högst 1,8m från marken, högst 3,6m ut från bostadshuset

skärmtak över uteplatser, entréer och balkonger på bostadshuset som tillsammans är högst 15kvm

komplementbyggnader (friggebodar) som tillsammans är högst 15 m2 och 3m i taknock.

Om angränsande grannar går med på det får åtgärden utföras närmare gräns än 4,5m. Tänk på att samtliga lagfarna ägare och folkbokförda över 18 år ska tillfrågas.

Utanför detaljplan får man göra mindre tillbyggnader till bostadshus eller bygga nya mindre komplementbyggnader (ta kontakt med byggenheten för mer information).

utanbygg2

Vid sammanhållen bebyggelse gäller samma krav på bygglov som inom detaljplanelagt område.

Beslut fattas i de flesta fall av tjänsteman. Handläggningstiden är normalt minst 3 veckor förutsatt att kompletta bygglovhandlingar har lämnats in. Om ärendet kräver beslut av Tillsyns- och tillståndsnämnden är handläggningstiden omkring 8 veckor. Vid helgdagar och semestertid får du räkna med motsvarande längre handläggningstid.

För bygglov och anmälan betalar du en avgift enligt taxa, fastställd av kommunfullmäktige.

Har du frågor angående kostnader, kontakta bygglovshandläggaren.

 

Hur överklagar jag?

Om du inte är nöjd med Tillsyns- och tillståndsnämndens beslut kan du överklaga skriftligt hos Länsstyrelsen i Skåne län.

För att ditt överklagande skall kunna tas upp till prövning måste Er skrivelse ha kommit in till Tillsyns- och tillståndsnämnden senast inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

 

Förhandsbesked

Innebär en prövning av om den tilltänkta byggnaden kan tillåtas på den plats du tänkt dig. Det kräver inte lika omfattande ansökningshandlingar som bygglovet och rekommenderas när det är tveksamt om bygglov kan beviljas.

 

Rivningslov

Krävs för att riva bygglovpliktiga byggnader inom detaljplanelagt område.

 

Marklov

Marklov krävs för schaktning eller fyllning inom detaljplanelagt område om markens höjdläge ändras mer än 0,5 meter.

Hittade du inte vad du sökte?