Eldstad, kaminer och pannor

Kaminer och eldstäder:

Vid installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal måste du lämna in en anmälan. Sedan ska du få ett startbesked innan installationen eller ändringen får påbörjas. Innan du börjar använda eldstaden ska ett slutbesked vara utfärdat.

Tillsyns- och tillståndsnämnden prövar bara de tekniska egenskapskraven. Det vill säga att installationen eller ändringen har förutsättningar att bli rätt utförd och att en brandskyddskontroll sker.

Blanketten ”Anmälan om eldstad/rökkanal” hittar du i vårt blankettarkiv.

Installation eller väsentlig ändring kräver startbesked:

En installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal måste anmälas till Tillsyns- och tillståndsnämnden och du måste invänta startbesked innan du får påbörja installationen.

 • Vid installation av ny eller begagnad eldstad ska prestandadeklaration bifogas anmälan.
 • Avser du installera en begagnad eldstad som saknar prestandadeklaration och är osäker på om den uppfyller kraven i byggreglerna är du välkommen att kontakta byggnadsinspektör på Miljö och Bygglov.
 • För installation som ändrar en byggnads utseende eller karaktär ska fasadritning inlämnas tillsammans med anmälan.
 • För installation av äldre tidstypisk eldstad. Om du inte har prestandadeklaration för eldstaden eller om den inte uppfyller kraven i byggreglerna kan eldstaden trots allt godkännas om man avser installera den i en byggnad som tidigare har haft en sådan och om den är anpassad till byggnadens ålder och karaktär. Är du osäker på om din kamin eller vedspis uppfyller dessa krav är du välkommen att kontakta byggnadsinspektör på Miljö och Bygglov.

Väsentlig ändring av eldstad och rökkanal:

I Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga, framgår vilka åtgärder som anses vara en väsentlig ändring av eldstad och rökkanal:

 • insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
 • installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från olja till pellets
 • byte av eldstad, om den nya eldstaden inte är likvärdig den gamla.

Byte av eldstad kräver nästan alltid en anmälan. För att en anmälan inte ska krävas vid byte av eldstad, ska den nya eldstaden vara likvärdig. Det vill säga med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal. Effekten är vanligtvis större i en ny eldstad och det går sällan att fastställa för den äldre eldstaden.

Elda gärna men tänk på följande:

1. Vad ska jag elda med? Elda med trädbränslen såsom ved, pellets och flis. Att elda med trädbränslen är en bra uppvärmningsform som passar väl in i ett kretsloppsanpassat energisystem. Det innebär som regel en billigare uppvärmningsform och ger inte upphov till några större utsläpp i miljön.

2. Vedhantering. Använd bara lövved. Ved som avverkats torkar bäst kluven och utomhus under tak och torktiden bör vara minst ett år. Kapning och klyvning inom tätbebyggt område innebär att du måste ta hänsyn till dina grannar.

3. Elda rätt. 

 • Se till att snabbt få ordentlig fyr med hög temperatur.
 • Använd bara torr ved och se till att det finns en ordentlig glödbädd när du lägger in nytt.
 • Pyrelda inte. En effektiv förbränning kräver att bränsle fylls på ofta och att det är riklig lufttillförsel.
 • Ett enkelt sätt att kontrollera om du eldar rätt är att gå ut och titta på skorstensröken. Den ska vara nästan osynlig vid varmt väder och vitaktig vid kallt väder eftersom vattenångan kondeserar i kylan.
 • Miljöanpassa din gamla panna eller installera ny vedpanna. (Obs! Installation eller ändring av vedpanna kräver en bygganmälan.)
 • Det är bara tillåtet att installera miljögodkända eldstäder.
 • Rådfråga sotaren, han är den som bäst ser hur din anläggning fungerar.

4. Lagar och föreskrifter. Miljöbalken ger genom Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enskilda kommuner möjligheten att

införa tillfälligt förbud mot småskalig eldning med vissa fasta bränslen inom särskilt angivna områden

meddela föreskrifter om skötsel och tillsyn av eldningsanordning för vissa fasta bränslen

I kommunens lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa anges att vid eldning i småskalig eldningsanordning för fasta bränslen skall ved och andra bränsle vara torrt med en högsta fukthalt om 25 %.

Sotning

Osby Sotarn Ab utför sotningen i Östra Göinge kommun.

Skorstensfejarmästarna utför sotning och kontroll av brandskydd i eldstäder och fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler samt imkanaler m.m.

Kontakt

Osby sotarn Ab
Forsgatan 1, 283 36 Osby

0479-136 60 (telefontid vardagar 07:00-17:00)

www.osbysotarn.com

 

Sota själv

Det finns möjlighet för den enskilde att ansöka om dispens för rengöring av egen eldningsanordning. Ansökan görs till Räddningstjänsten.


 

 

 

 


Hittade du inte vad du sökte?