Eldstad, kaminer och pannor

Ny eldstad – Skriftlig anmälan ska göras för:

 • nyinstallation av alla typer av eldstäder
 • byte till eldstad med högre effekt än den gamla
 • byte av eldstad, om den gamla inte har använts på så länge att brandskyddskontroll har hoppats över – dvs. detta räknas som nyinstallation.
 • installation av kassett i öppen spis (pga. att detta kan innebära stor förändring i rökgastemperatur)

Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte t.ex. från olja till pellets. Blanketten ”Anmälan om eldstad/rökkanal” hittar du i vårt blankettarkiv.

För snabbast möjliga handläggning behövs:

 • underskriven anmälan
 • planritning (som redovisar placering och typ av eldstad)
 • fasadritning (som redovisar placering, höjden och typ av rökkanal – vid ny rökkanal)

Du får ett startbesked och en godkänd kontrollplan oftast inom en vecka. Efter det kan arbetet påbörjas.

Vidare krävs:

 • att sotaren besiktigar och godkänner anläggningen
 • att besiktningsprotokollet från skorstensfejarmästaren skickas till Tillsyns- och tillståndsnämnden tillsammans med underskriven kontrollplan

Du får sedan ett slutbesked. Därefter är ärendet avslutat och arkiveras bland fastighetens handlingar och du kan börja använda eldstaden.

Att tänka på vid installation av eldstad/rökkamin:

 • Arbetet får inte påbörjas förrän Tillsyns- och tillståndsnämnden har gett ett startbesked.
 • Ny eldstad/rökkanal ska vara CE-märkt, typgodkänd eller P-märkt.
 • Eldstad och eldstadsplan ska monteras enligt tillverkarens anvisningar.
 • Upplaget för eldstaden ska ha tillräcklig bärförmåga.
 • Temperaturen på ytan av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning av brännbart material får inte överstiga 85°C.
 • Rökkanalen ska monteras enligt tillverkarens anvisningar (minst en meter över taktäckningen) och dels mynna över nock samt ska utformas så att olägenheter inte uppstår kring byggnaden eller i dess omgivning.
 • Eldstad, rökkanal ska vara åtkomliga för rensning, kontroll och inspektion.
 • Uppstigningsanordning på skorsten ska monteras om höjden >1.2 m över takgenombrott (+arbetsplan och stödbygel vid höjden >2.0 m).
 • Glidskyddet ska monteras vid sidan av takstegen. Fast takstege är monterad, alternativt finns lös markstege.
 • Skorstensfejarmästaren ska provtrycka/besiktiga befintlig kanal som man planerar att använda.
 • Pannrum ska vara avskilt i lägst brandklass EI30.
 • Skydd mot explosioner/säkerhetsanordningar ska vara monterade, t ex säkerhetsventiler, termisk temperaturbegränsare (gäller vid byte eller nyinstallation av panna).
 • Automatisk verkande reglerutrustning ska monteras (gäller vid byte eller nyinstallation av panna)
 • Sotaren ska besiktiga och godkänna anläggningen.
 • Besiktningsprotokoll från skorstensfejarmästaren ska skickas till Tillsyns- och tillståndsnämnden tillsammans med kontrollplan för byggherrens egenkontroll.
 • Anläggningen får inte tas i bruk förrän Tillsyns- och tillståndsnämnden har gett ett slutbesked.

Elda gärna men tänk på följande:

1. Vad ska jag elda med? Elda med trädbränslen såsom ved, pellets och flis. Att elda med trädbränslen är en bra uppvärmningsform som passar väl in i ett kretsloppsanpassat energisystem. Det innebär som regel en billigare uppvärmningsform och ger inte upphov till några större utsläpp i miljön.

2. Vedhantering. Använd bara lövved. Ved som avverkats torkar bäst kluven och utomhus under tak och torktiden bör vara minst ett år. Kapning och klyvning inom tätbebyggt område innebär att du måste ta hänsyn till dina grannar.

3. Elda rätt. 

 • Se till att snabbt få ordentlig fyr med hög temperatur.
 • Använd bara torr ved och se till att det finns en ordentlig glödbädd när du lägger in nytt.
 • Pyrelda inte. En effektiv förbränning kräver att bränsle fylls på ofta och att det är riklig lufttillförsel.
 • Ett enkelt sätt att kontrollera om du eldar rätt är att gå ut och titta på skorstensröken. Den ska vara nästan osynlig vid varmt väder och vitaktig vid kallt väder eftersom vattenångan kondeserar i kylan.
 • Miljöanpassa din gamla panna eller installera ny vedpanna. (Obs! Installation eller ändring av vedpanna kräver en bygganmälan.)
 • Det är bara tillåtet att installera miljögodkända eldstäder.
 • Rådfråga sotaren, han är den som bäst ser hur din anläggning fungerar.

4. Lagar och föreskrifter. Miljöbalken ger genom Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enskilda kommuner möjligheten att

införa tillfälligt förbud mot småskalig eldning med vissa fasta bränslen inom särskilt angivna områden

meddela föreskrifter om skötsel och tillsyn av eldningsanordning för vissa fasta bränslen

I kommunens lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa anges att vid eldning i småskalig eldningsanordning för fasta bränslen skall ved och andra bränsle vara torrt med en högsta fukthalt om 25 %.

Sotning

Sotaren Sandher & Co HB utför sotningen i Östra Göinge kommun.

Skorstensfejarmästarna utför sotning och kontroll av brandskydd i eldstäder och fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler samt imkanaler m.m.

Sotaren Sandher & Co HB
Skolgatan 13
289 41 Broby

Telefon: 044-40950

Sota själv

Det finns möjlighet för den enskilde att ansöka om dispens för rengöring av egen eldningsanordning. Ansökan görs till Räddningstjänsten.


 

 

 

 


Hittade du inte vad du sökte?