Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett bygg­projekt.

Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Vad är en kontrollplan?

Innan du kan få ett startbesked måste du ha en godkänd kontrollplan. Därför bör du redan i din ansökan skicka in ett förslag till kontrollplan som vi kan bedöma.

När byggåtgärden är slutförd lämnas den påskrivna kontrollplanen in till Miljö och Bygglov som underlag för ett slutbesked.

Kontrollplanen ska vara anpassad till projektet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövas för att bland annat uppfylla de tekniska egenskapskrav som står specificerade i Plan- och Bygglagen.

När behövs en kontrollplan?

En kontrollplan krävs vid alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Det gäller oavsett om du ska bygga, riva eller förändra.

Vem ska göra den?

Det är alltid byggherren som ansvarar för att det finns en kontrollplan och att den följs. Om ditt projekt kräver att det finns en kontrollansvarig, eller om du själv har valt att anlita en för råd och hjälp, ska den kontrollansvarige hjälpa till att ta fram förslaget.

Vad ska kontrollplanen innehålla?

Vad kontrollplanen ska innehålla beror på vad det är som ska göras, men du kan utgå från att följande punkter ska vara med:

 • Vilken kontroll som ska göras
  Vad är det du har byggt som behöver kontrolleras?
 • Vilken metod som ska användas
  Exempel på metoder är visuell besiktning (att man tittar), beräkning, mätning och provtryckning
 • Underlag för kontrollen
  Vad är det man kontrollerar mot? Det kan till exempel vara en beskrivning, en ritning, en fabrikantanvisning eller Boverkets byggregler.
 • Vem som ska göra kontrollen
  Vid enklare ärenden är det kanske du själv som utför kontrollerna. Men ibland kan det behövas en fristående sakkunnig, till exempel en sotare.
 • Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden
  Du ska anmäla när det är dags för arbetsplatsbesök, anmälan om slutfört arbete och när det är aktuellt med slutsamråd.

Titta gärna på våra exempel för tips och inspiration under rubriken Mall och exempel på kontrollplaner.

Hur ska den se ut?

Det finns inga bestämmelser för hur en kontrollplan ska se ut, men är viktigt att den är tydlig och lätt att förstå. Därför kan det vara lämpligt att göra den i tabellform.

Titta gärna på våra exempel (nästa rubrik) för tips och inspiration nedan.

Mall och exempel på kontrollplaner

Tips och råd

Om du är osäker på hur kontrollplanen upprättas kan du ofta få hjälp av den anlitade arkitekten, konstruktören eller leverantören av exempelvis balkonginglasningen eller braskaminen.

PBL kunskapsbanken kan du läsa mer om bland annat kontrollplaner.

Kontrollansvarig

Som en garanti för att byggherren har tillgång till tillräcklig kunskap och erfarenhet ska byggherren normalt utse en kontrollansvarig.

Kontrollansvariges uppgift är att för byggherrens räkning övervaka kontrollen av att samhällskraven uppfylls. En viktig uppgift är att ta fram en kontrollplan.

Kontrollansvarig ska också vara närvarande vid det tekniska samrådet samt vid arbetsplatsbesök, slutsamråd och andra kontroller.

Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ha en självständig ställning i förhållande till den som utför åtgärden.  Du kan läsa mer på Boverkets hemsida.

Förslag om kontrollansvarig ska inlämnas redan i samband med bygglovsansökan.

Läs mer på Boverkets webbplats.


Hittade du inte vad du sökte?