Vattenverk

Grundvattnet som pumpats upp ur brunnarna har ofta en bra kvalitet men kan ändå behöva behandlas innan det används som dricksvatten.
På vilket sätt och i hur stor omfattning grundvattnet behandlas beror helt på vattnets kvalitet och egenskaper, och skiljer sig därför mellan de olika vattenverken. Råvattnet kan innehålla oönskade halter av ämnen som exempelvis järn, mangan och olika gaser, och behandlas därför med en eller flera reningssteg innan dricksvattnet pumpas ut på ledningsnätet.

Oxidation av järn och mangan
Innehåller grundvattnet för höga halter av järn eller mangan tar man bort det genom oxidation med t.ex. luft (omrörning av något slag) och kaliumpermanganat.

pH-justering
Vattnets surhetsgrad, pH-värdet, kan behöva justeras (vanligtvis höjas) genom att tillsätta ett basiskt ämne. I ett dricksvatten ska pH vara mellan 7,5 och 8,5.

Luftning
Höga halter av kolsyra eller andra gaser kan fås bort genom att vattnet luftas.

Filtrering
Sandfilter används för att avskilja partiklar som fälls ut (bildas) vid oxidation och luftning. Samtidigt fångas organiskt material upp och antalet bakterier minskar.

Desinfektion
Grundvattnet i Östra Göinge innehåller generellt så lite mikroorganismer att desinfektion inte är nödvändig. Dricksvatten klassas som livsmedel och vattenverken som livsmedelsindustri, varför det för säkerhets skull finns en mikrobiologisk barriär, vanligtvis ett eller flera UV-ljus, innan vattnet pumpas ut som dricksvatten.

Regelbunden kontroll
Regelbunden provtagning av vattnet sker hela vägen från råvattnet i brunnen till kranen hos slutanvändare. Proverna analyseras på ackrediterade (godkända) laboratorium enligt livsmedelsverkets bestämmelser. Klor, pH-värde och grumlighet mäts i det helautomatiska övervakningssystem som finns på alla vattenverk. Vid fel larmas jourhavande drifttekniker automatiskt.


Hittade du inte vad du sökte?