Enskilda avlopp

Ska du anlägga ett nytt enskilt avlopp eller åtgärda ett befintligt måste du söka tillstånd eller anmäla det till Tillsyns- och tillståndsnämnden.

Om du inte har möjlighet att ansluta till kommunens avloppsnät kan du göra en enskild avloppsanordning. Då tar du hand om ditt hushållsspillvatten i en anordning på eller i anslutning till din egen din fastighet. Med hushållsspillvatten menas vatten från bad, disk, tvätt (”BDT-vatten”) och/eller vattentoalett (WC).

Hushållsspillvatten innehåller näringsämnen och organiskt material som kan orsaka övergödning i våra vattendrag och sjöar med algblomning och syrebrist som följd. Näringsämnet nitrat är dessutom skadligt om det når dricksvattenbrunnen, särskilt för små barn. Bakterier och virus från hushållsspillvatten kan spridas till dricks- och badvatten och göra oss sjuka.

Tillstånd och anmälan

Om du ska göra en avloppsanordning eller om din avloppsanordning behöver åtgärdas, måste du i god tid söka tillstånd eller göra en anmälan till Tillsyns- och tillståndsnämnden.

Du ska då visa att den anordning du vill välja klarar de krav som ställs och är lämplig utifrån de förutsättningar som finns på fastigheten. Du kan vända dig till en konsult eller en gräventreprenör, som kan hjälpa dig med planeringen. Blanketter för ansökan om tillstånd och anmälan hittar du i blankettarkivet.

Det är bra om du kontaktar Miljö och hållbarhet redan i planeringsskedet så att du får reda på vilka uppgifter du behöver redovisa eller om särskilda regler gäller för det område där du bor. Det är viktigt att du själv tar reda på vad det finns för olika avloppslösningar och vilken lösning som kan fungera med hänsyn till förhållanden på din fastighet. Du behöver t.ex. ta reda på avstånd till vattentäkter och grundvattenytan, samt markens genomsläpplighet. Exempel på olika avloppslösningar med mera finns i vår broschyr ”Enskilda avlopp – information till dig som vill veta mer” som du hittar längst ner på denna sida.

Avloppsguiden som är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp med information riktad till fastighetsägare, entreprenörer och intresserad allmänhet. På deras hemsida www.avloppsguiden.se finns det information om olika typer av avloppslösningar samt information om lagar och regler kring enskilda avlopp.

Miljösanktionsavgift för utebliven ansökan eller anmälan

Om du inte ansöker om tillstånd eller anmäler sin avloppsanordning innan den tagits i bruk kan du bli ålagd att betala miljösanktionsavgift.

Information om befintlig avloppsanordning

Är du osäker på vad för typ av anordning som just din fastighet har kan du kontakta Miljö och hållbarhet för klarläggande av avloppsförhållandena.

Planerar du att köpa fastighet med egen vatten- och avloppsanordning i Östra Göinge kommun bör du kontakta Miljö och hållbarhet innan du slutgiltigt bestämmer dig för köpet. Vi kan i de flesta fall lämna uppgifter om hur fastighetens avlopp är utfört och ifall det uppfyller gällande krav.


I Östra Göinge kommun finns i dag ett stort antal enskilda avlopp och många av dessa är gamla och renar dåligt. Miljö och hållbarhet inventerar därför de enskilda avloppen i kommunen. De avlopp som i första hand inventeras är de som ligger i områden kring de största vattenförekomsterna. På sikt ska alla kommunens enskilda avlopp inventeras.

Avloppens utsläpp av näringsämnen göder våra sjöar och andra vattendrag, vilket orsakar algblomning och minskad fiskreproduktion. Även grundvattnet kan påverkas negativt då bakterier kan spridas via utsläpp av avloppsvatten. Genom att åtgärda bristfälliga avlopp och på så sätt minska utsläppen av näringsämnen kan växter, djur och människor få ett renare vatten och därigenom en renare miljö att leva i.

Vad händer innan besök?

Innan vi på Miljö och hållbarhet besöker en fastighet skickar vi ut en enkät tillsammans med ett informationsbrev till det område som är på gång att bli inventerat. När vi har fått åter en ifylld enkät påbörjar vi inventeringen av dessa fastigheter. Enkäten finns längst ner på denna sida.

Vad händer under inventeringen?

Detta tittar vi efter när vi kommer ut och inventerar:

• Typ av brunn (1, 2, 3 kamrar)
• T-rör
• Storlek
• Slamnivå
• Fördelningsbrunn
• Finns ytterligare rening? Infiltration eller Markbädd
• Luftrör
• Står det vatten i luftrören?
• Uppsamlingsbrunn
• Vegetation runt anläggning: träd, brännässlor och buskar etc.
• Avstånd till vattendrag
• Vattenbrunnens placering på fastighet

Allt fotodokumenteras och en checklista fylls i för senare bedömning.

Efter besöket bedömer vi resultatet från vårt tillsynsbesök. Det finns många faktorer som har betydelse för hur avloppsanläggningen fungerar och för att den ska vara förenlig med gällande regler på området. Avloppsanordningarna ska självklart även klara dagens utsläppskrav i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd för enskilda avlopp, finns att ladda ner längst ner på denna sida. Därefter får fastighetsägaren ett bedömningsbrev som beskriver resultaten från tillsynsbesöket och hur vi bedömer avloppet. För de avlopp som inte är lagenliga beskriver vi de åtgärder som behövs.

Tillsynsavgiften är för närvarande i enlighet med den av kommunfullmäktige fastställda taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 1000 kronor per nedlagd timme. Projektet är alltså till en del avgiftsfinansierat.

Om du är medveten om att du har en avloppsanläggning som behöver göras om eller är bristfällig ansök om att anlägga en avloppsanordning redan nu. Vänta inte på oss. På så sätt slipper du tillsynsavgiften (som har samband med att vi inventerar din fastighets avlopp).

Bra att veta

För att en avloppsanordning ska vara godkänd ska den ha tillstånd från tillsynsmyndigheten samt ha längre gående rening än slamavskiljning. Exempel på anordningar som inte uppfyller dagens krav på rening är enkammarbrunn och utsläpp i öppet dike, stenkista, sjunkbrunn eller direktutsläpp i mark eller vattendrag. Även om er fastighet inte ingår i årets inventering och ni redan vet att avloppet på er fastighet inte uppfyller dagens krav bör det åtgärdas.

Du som äger en fastighet med ett enskilt avlopp räknas som verksamhetsutövare enligt lagen och är ansvarig för att din avloppsanordning uppfyller lagens krav på rening. Du ska sköta och underhålla din anordning samt löpande kontrollera att den fungerar. Du är även ansvarig för att din avloppsanordning har tillstånd eller är anmäld till Miljö och hållbarhet och fungerar som den ska och drivs och underhålls på rätt sätt.

Avloppsguidens hemsida kan man testa sitt avlopp för att se om det är grönt, gult eller rött.

Ska du bygga nytt eller ändra din avloppsanordning ska du kontakta Miljö och hållbarhet. I de flesta fall behöver du tillstånd eller lämna in en anmälan. Det är enligt miljöbalken och dess förordningar förbjudet att anlägga en avloppsanordning utan tillstånd. Blanketter och mer information hittar du längst ner på denna sida.

Vill ni veta mer om enskilda avlopp eller har frågor angående inventeringen är ni välkomna att kontakta Miljöenheten. VA- inspektör Jonas Juhlin, 044-775 60 00

jonas.juhlin@ostragoinge.se


Hittade du inte vad du sökte?