Glimåkra

Kv. Läkaren

planprocess laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft 1 oktober 2015.

Östra Göinge kommun har köpt en fastighet i Glimåkra, Glimåkra 3:18. För att kunna slå samman den med kommunens närliggande fastighet 37:1 måste en tomtindelningsplan hävas. Sedan ändringen av Plan och bygglagen 2010 handläggs tomtindelningsplaner som fastighetsindelningsbestämmelser till underliggande detaljplan..

Planbeskrivning

 

 Loket 11 m.fl., Glimåkra

planprocess_enkelt_LagaKraft

Detaljplanen vann laga kraft den 29 september 2014.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av sammanbyggda bostäder på fastigheterna Loket 11 och 12. Detaljplanen görs som ett tillägg till gällande plan, vilken redan medger bostadsändamål. Skillnaden jämfört med befintlig plan är att byggnation av par-/radhus möjliggörs på platsen. Fastighetsplanen som gäller för området upphävs i samband med tillägget till planen. 

Planbeskrivning

Plankarta

 

Knorrevången 5 m.fl.

planprocess laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft 12 januari 2014

Syftet men planändringen var att ändra på markanvändningen för Enegatan till gatumark samt att ta bort utfartsförbudet vid anslutningen till v 119. På fastigheten Knorrevången 5 ändras markanvändning från gata till industri.

Plankarta

Planbeskrivning


Hittade du inte vad du sökte?