Glimåkra

Trollacenter (Glimåkra 3:65 m.fl.)

Detaljplanen är på granskning mellan 24 september till 14 oktober 2018

Syftet med detaljplanen är att planlägga Trollacenterområdet (fastigheterna Glimåkra 3:65, Läkaren 8 och del av Glimåkra 37:1) i norra delen av Glimåkra för park- och naturändamål samt diverse fritids- och idrottsändamål. Planen kommer också ge möjlighet till uppförande av bouleplaner, utegym, skatepark, idrottsanläggningar och parkeringsplatser samt bekräfta den befintliga konstgräsfotbollsplanen på fastigheten 3:65 som i nuläget har tidsbegränsat bygglov. Detta för att öka områdets rekreativa värden.

Aktuellt planförslag har tidigare varit ute på samråd som pågick mellan 11 juni och 2 juli 2018. Under samrådstiden inkom det synpunkter som har bearbetats in i granskningsförslaget. Dessa redovisas i en samrådredogörelse.

Eventuella synpunkter eller anmärkningar på förslaget ska vara inlämnade senast den 14 oktober 2018. Dessa ska lämnas skriftligen med namnteckning, namnförtydligande och fastighetsförteckning till: Östra Göinge kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, 289 41 Broby eller till kommun@ostragoinge.se

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

 

 

Kv. Läkaren

planprocess laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft 1 oktober 2015.

Östra Göinge kommun har köpt en fastighet i Glimåkra, Glimåkra 3:18. För att kunna slå samman den med kommunens närliggande fastighet 37:1 måste en tomtindelningsplan hävas. Sedan ändringen av Plan och bygglagen 2010 handläggs tomtindelningsplaner som fastighetsindelningsbestämmelser till underliggande detaljplan..

Planbeskrivning

 

 Loket 11 m.fl., Glimåkra

planprocess_enkelt_LagaKraft

Detaljplanen vann laga kraft den 29 september 2014.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av sammanbyggda bostäder på fastigheterna Loket 11 och 12. Detaljplanen görs som ett tillägg till gällande plan, vilken redan medger bostadsändamål. Skillnaden jämfört med befintlig plan är att byggnation av par-/radhus möjliggörs på platsen. Fastighetsplanen som gäller för området upphävs i samband med tillägget till planen. 

Planbeskrivning

Plankarta

 

Knorrevången 5 m.fl.

planprocess laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft 12 januari 2014

Syftet men planändringen var att ändra på markanvändningen för Enegatan till gatumark samt att ta bort utfartsförbudet vid anslutningen till v 119. På fastigheten Knorrevången 5 ändras markanvändning från gata till industri.

Plankarta

Planbeskrivning


 

 

Hittade du inte vad du sökte?