Glimåkra

Del av Mossen 8 och del av Glimåkra 37:1

Ett förslag till upphävande av detaljplan för del av Mossen 8 och del av Glimåkra 37:1 är ute på samråd under perioden 23 mars – 13 april 2022.

Planområdet är beläget i norra Glimåkra, väster om Fabriksgatan, vilken sträcker sig från Glimåkra centrum i söder och vidare norrut till Boalt.

Syfte med upphävandet av del av detaljplan är att möjliggöra för utveckling av befintlig verksamhet inom planområdet, något som inte är möjligt idag då befintliga byggnader strider mot gällande plan.

Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktliga planer.

Handlingarna finns tillgängliga här på kommunens hemsida, klicka på länkarna nedan för att komma vidare till dokumenten. Då plankartan och tillhörande bilagor till planhandlingarna inte är fullt tillgänglighetsanpassade, kan du kontakta oss om du har en nedsatt synförmåga och önskar hjälp med att tolka dessa. Planhandlingarna finns också tillgängliga på kommunens digitala anslagstavla samt på kommunhuset hos Samhällsbyggnadsavdelningen. Öppettider för kommunhuset är vardagar 08.00-16.30.

Eventuella synpunkter eller anmärkningar på förslaget ska vara inlämnade senast den 13 april 2022. Dessa ska lämnas in skriftligen med namnteckning, namnförtydligande, din fastighetsbeteckning, och postadress till Östra Göinge kommun, Samhällsbyggnad, Box 66, 289 03 Broby eller till kommun@ostragoinge.se.

Vid frågor om förslaget, kontakta planarkitekt Johanna Holgersson, mejl: johanna.holgersson@ostragoinge.se, telefon: 044-775 60 97.

Planbeskrivning

Plankarta

Trollacenter (Glimåkra 3:65 m.fl.)

Detaljplanen vann laga kraft 29 december 2018.

Syftet med detaljplanen är att planlägga Trollacenterområdet (fastigheterna Glimåkra 3:65, Läkaren 8, del av Glimåkra 37:1 och Trollet 1) i norra delen av Glimåkra för park- och naturändamål samt diverse fritids- och idrottsändamål. Planen kommer också ge möjlighet till uppförande av bouleplaner, utegym, skatepark, idrottsanläggningar och parkeringsplatser samt bekräfta den befintliga konstgräsfotbollsplanen på fastigheten 3:65. Detta för att öka områdets rekreativa värden.

Planbeskrivning

Plankarta

 

 

Kv. Läkaren

Detaljplanen vann laga kraft 1 oktober 2015.

Östra Göinge kommun har köpt en fastighet i Glimåkra, Glimåkra 3:18. För att kunna slå samman den med kommunens närliggande fastighet 37:1 måste en tomtindelningsplan hävas. Sedan ändringen av Plan och bygglagen 2010 handläggs tomtindelningsplaner som fastighetsindelningsbestämmelser till underliggande detaljplan..

Planbeskrivning

 

 Loket 11 m.fl., Glimåkra

Detaljplanen vann laga kraft den 29 september 2014.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av sammanbyggda bostäder på fastigheterna Loket 11 och 12. Detaljplanen görs som ett tillägg till gällande plan, vilken redan medger bostadsändamål. Skillnaden jämfört med befintlig plan är att byggnation av par-/radhus möjliggörs på platsen. Fastighetsplanen som gäller för området upphävs i samband med tillägget till planen. 

Planbeskrivning

Plankarta

 

Knorrevången 5 m.fl.

Detaljplanen vann laga kraft 12 januari 2014

Syftet men planändringen var att ändra på markanvändningen för Enegatan till gatumark samt att ta bort utfartsförbudet vid anslutningen till v 119. På fastigheten Knorrevången 5 ändras markanvändning från gata till industri.

Plankarta

Planbeskrivning


 

 

Hittade du inte vad du sökte?