Lantbruk

Länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för djurskyddstillsynen den 1 januari 2009. Miljö och hållbarhet genomför miljötillsyn av lantbruken.

 

Anmälningspliktig djurhållning

Djurhållare med mer än 100 djurenheter, men under 400, behöver lämna in en anmälan till Tillsyns- och tillståndsnämnden i Östra Göinge kommun. Anmälan görs med hjälp av en blankett som du hittar i vårt blankettarkiv.

 

Tillsyn

Vid tillsynsbesöken inspekteras bland annat egenkontroll, gödselvårdsanläggning och gödselhantering, spridningsareal, bekämpningsmedelshantering, bränsle- och oljelagring samt avfallshantering. Läs mer på sidorna om miljöfarlig verksamhet.

Under ”Läs mer”, nedan, kan du få hjälp med att räkna ut antal djurenheter, lagringskapacitet och spridningsarealen för gödsel m.m.


All hantering av gödsel ska innebära att den lagras och sprids på ett sådant sätt att läckage och oönskad spridning till omgivningen inte sker.

Vid djurhållning som omfattar mellan 10-100 djurenheter ska gödseln kunna lagras under minst 6/8 månader, beroende på om jordbruket ligger i icke känsligt område/känsligt område. Jordbruksföretag med mer än 100 djurenheter ska kunna lagra uppkommen gödsel under minst 8 månader. För alla verksamheter gäller att undvika läckage till omgivning genom att lagra gödseln i täta utrymmen. Urin- och svämgödselbrunnar ska ha täckning och påfyllning ska ske under täckning. Lagring av stallgödsel i stuka direkt på mark bör bara i undantagsfall ske och får bara genomföras efter samråd med kommunen. Stukalagring ersätter inte kravet på lagringskapacitet.

Den som driver en lantbruksverksamhet med djurhållning måste även ha tillgång till tillräcklig spridningsareal för uppkommen gödsel. Gödselmedel får under en femårsperiod inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år. Spridning ska ske vid tillåten tidpunkt och vid passande väder. Det är viktigt att tillräckliga skyddsavstånd tas till vattendrag, diken, vattentäkter och brunnar. Man måste även ta hänsyn till kringboende så att de inte störs av lukten.

Utförd gödsling bör dokumenteras i en journal där följande uppgifter antecknas:

  • Vilket fält som avses
  • Fältets areal
  • Vilken gröda som såtts samt datum
  • Datum för gödselspridning
  • Typ och mängd av gödselmedel som spridits
  • Dokumentationen bör sparas minst sex år

 

Dispens för spridning av stallgödsel

Under vinterperioden den 1 december till den 28 februari ska stallgödsel och organiska gödselmedel brukas ned samma dag som den sprids inom icke känsliga områden. Inom känsliga områden gäller spridningsförbud. Om detta inte går skall dispens sökas hos Tillsyns- och tillståndsnämnden.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

 

Anteckningsskyldighet

Om man inte har tillräcklig spridningsareal kan man leverera stallgödsel till en annan lantbruksverksamhet. Den som för bort gödsel ska anteckna följande:

  • Mängden stallgödsel som bortförts, datum för leverans samt till vem
  • Vilket djurslag och antal djur som gödseln kommer ifrån eller
  • Mängden totalfosfor gödseln innehåller
  • Anteckningarna ska sparas i minst sex år

Den som tar emot gödsel ska anteckna gödselslag, mängd som tas emot, mängd totalfosfor som gödseln motsvarar (eller djurslag och antal djur), datum för mottagandet samt från vem gödseln kommer. Även dessa anteckningar ska sparas i minst sex år.

Ett bekämpningsmedel måste vara godkänt av Kemikalie­inspektionen för att få säljas i Sverige. Bekämpnings­medel definieras i miljöbalken som en kemisk eller biologisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorga­nismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom (14 kap. 2 § miljöbalken (1998:808)).

Ett bekämpningsmedel kan antingen vara en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel.

Med bekämpningsmedel menar man vanligtvis en naturlig eller syntetiskt framställd kemisk substans eller en blandning av substanser.

Andra alternativ till kemisk bekämpning kan vara att genom växtföljd och odlingsåtgärder förbättra förutsättningarna för naturliga fiender i odlingssystemet samt minska uppförökningen av ogräs eller olika växtsjukdomar.

När ett bekämpningsmedel godkänns av Kemikalie­inspektionen placeras det i behörighetsklass 1, 2 eller 3. Det visar vem som får använda medlet. Medel i klass 1 och 2 får endast användas yrkesmässigt. För att använda medel i klass 1 krävs dessutom särskilt tillstånd och utbildning. Utbildning krävs även för vissa medel i klass 2. För att få sprida bekämpningsmedel inom skyddsområde eller på olika platser där allmänheten kan vistas krävs att man ansöker om detta hos kommunen.


Hittade du inte vad du sökte?