Djur

Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddstillsynen och det är dit du vänder dig om du tror att ett djur far illa.

Kommunen har även ansvar för tillsynen när det gäller störningar från djur, exempelvis i form av ljud och lukt. För att hålla djur som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område krävs tillstånd från Miljö och hållbarhet.

Till Länsstyrelsen ska du vända dig när det gäller tillstånd enligt djurskyddslagstiftningen, till exempel att bedriva näringsverksamheter med djur, så som hunddagis eller zoobutik, eller om du misstänker att ett djur far illa.


För att få hålla djur, som inte är sällskapsdjur inom detaljplanbelagt område krävs ett särskilt tillstånd från Tillsyns- och tillståndsnämnden. Detta enligt miljöbalken och lokala föreskrifter i Östra Göinge kommun.

Tillstånd kan sökas för:

 • nötkreatur, häst, get, får eller gris
 • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
 • orm

Generellt gäller att djuren inte ska förorsaka någon olägenhet för närboende, att regler i djurskyddslagstiftningen ska följas liksom regler gällande inhysning m.m. Länsstyrelsen har tillsyn över djurskydd. Regler gällande djurens skötsel och inhysning finns på Jordbruksverkets hemsida. Det är också viktigt att gödsel tas omhand på ett bra sätt och att det sker utan olägenhet för omgivningen.

Ansökan ska skickas till Miljö och hållbarhet och innehålla blankett med ansökan om tillstånd och situationsplan: bifoga en enkel skiss över djurutrymmets (stall, hönshus m.m.) placering på tomten och grannhörande: grannar till fastigheten ska få chansen att yttra sig gällande djuren.
Miljö och hållbarhet tar ut en handläggningsavgift för att handlägga ärendet och gör sedan en  bedömning av huruvida platsen är lämplig och om djurhållningen kan tillåtas eller inte.

Blanketten hittar du i vårt blankettarkiv.

I kommunen finns ett antal kommunjägare som vid behov kan genomföra jakt på skadedjur och annan skyddsjakt. Det är dock endast om det är av ”särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet” som kommunen ska sörja för att åtgärder vidtas.

 

Ska inte kommunen se till att få bort oönskade djur i hus och trädgårdar?

Nej, normalt är det varken Miljö och hållbarhets  eller ”kommunens” ansvar. När det gäller bostäder eller allmänna lokaler är det ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren som ska se till att de hålls fria från ohyra och andra skadedjur. Även andra lokaler och anläggningar ska hållas fria från ohyra. När det gäller skadedjur i övrigt (utomhus) ska åtgärder vidtas endast om det finns hälsorisker (smittspridning o dyl som inte är av ringa eller tillfällig natur), och det är i så fall också ägarens eller nyttjanderättsinnehavarens ansvar. Är det tamdjur som medför hälsorisker är det förstås djurägarens ansvar. Tillsyns- och tillståndsnämnden kan ålägga den ansvarige att vidta åtgärder om det behövs.

Det är bara om det är av ”särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet” som kommunen ska sörja för att åtgärderna vidtas. Det gäller alltså om det finns risk för sjukdom och epidemier som inte kan knytas till särskilda fastigheter och liknande. Det gäller alltså knappast katter, rådjur, kaniner, sniglar, fåglar, myror, getingar, sorkar och så vidare. Reglerna finns i miljöbalkens 9 kapitel och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Är det fråga om jaktbart vilt får man kontakta en eventuell jakträttsinnehavare i trakten för diskussion om jakt. För att skjuta inne i tätort krävs tillstånd av polisen. Tänk på att många djur är fridlysta eller har en begränsad jakttid! Regler om jakt finns bland annat i jaktförordningen (SFS 1987:905). Där står bland annat om jakttider för olika djurslag, samt när och hur ”skyddsjakt” får bedrivas. Det är polisen som har tillsyn över hur jakt bedrivs. För katter finns det speciella regler i ”lagen om tillsyn över hundar och katter” (§7). Där sägs att ”En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får dödas av jakträttsinnehavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten.”

 

Hur ska du göra med skadade vilda djur?

 • Ta det lugnt!
 • Fånga in djuret. Försök med din jacka eller en handuk.
 • Förvara djuret i någon slags behållare med lufthål som står skuggigt och på en lugn plats.
 • Ge ej vatten eller mat.
 • Kontakta snarast Katastrofhjälp fåglar och vilt (tel 070-547 16 10), Räddningstjänsten eller Polisen.

Riktlinjer i Östra Göinge kommun

De riktlinjer som föreslås som anvisningar när man gräver ner en död häst på jordbruksmark, grundar sig på att försöka undvika eventuell smittspridning av sjukdomar och för att yt- och grundvatten inte ska riskera att förorenas.

Följande aspekter ska beaktas vid val av plats och nedgrävning:

 • Avståndet från nedgrävningsplatsen till närmaste dricksvattenbrunn eller annan dricksvattentäkt ska vara minst 100 meter.
 • Avstånd till vattenförande dike eller vattendrag ska vara mer än 50 m.
 • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.
 • Jordarten och marken ska vara genomsläpplig (sand, grus eller morän).
 • Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för dricksvattentäkt eller vid fornlämning.

 

Kontakta kommunen

Miljö och hållbarhet ska alltid kontaktas innan nedgrävning sker. Information som bör inkomma till kommunen är:

 • Djurägarens namn, adress, person/organisationsnummer
 • Markägarens namn, adress, person/organisationsnummer (om det ej är egen mark ska intyg från fastighetsägaren bifogas)
 • Fastighetsbeteckning på den plats som avses användas
 • Mängd och art av djur som grävts ned
 • Datum och plats för nedgrävningen, samt
 • Karta över platsen som avses användas

Information

Djurkroppen får under inga omständigheter läggas direkt på berggrund. Helst bör minst en meter lösa jordlager finnas mellan djurkroppen och berggrunden. Om man vet att det finns problem med rovdjur eller vildsvin i området kan det krävas större djup och det kan t.o.m. vara så att man måste vidta andra åtgärder för att försvåra för vilda djur att komma åt materialet. Ett sätt kan vara att lägga ner stenar i gropen. Djurkroppen ska täckas med minst en meter jordmassa. För att undvika problem med efterföljande sanering av nedgrävningsplatsen bör jorden grävas upp och läggas på ena sidan av graven så att det lätt går att tippa ner det döda djuret utan att förorena den jord som sedan ska användas för täckning. Det kan vara en fördel att strö en säck med kalk över djuret innan övertäckning.

 

Blankett hittar du i vårt blankettarkiv.

Hittade du inte vad du sökte?