Parkering

Östra Göinge kommun utövar parkeringsövervakning i kommunens tätorter. Parkeringsövervakningen sköts av Q-Park AB. Övervakningens syfte är att öka framkomlighet och trafiksäkerhet samt att skapa tillgänglighet på parkeringsplats med tidsbegränsad parkering genom att tillse att gällande parkeringsregler följs.

Tidbegränsade parkeringar finns främst i centrummiljöer och vid enskilda besöksmål som servicehus, skolor och dylikt.

Följande felparkeringavgifter gäller:

  • 600 kr för olaglig uppställning av fordon på eller för nära busshållplats, vägkorsning, övergångsställe, gång- och cykelbana eller inom område för stannandeförbud.
  • 1000 kr för otillåten parkering inom parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade.
  • 400 kr för övriga överträdelser som faller inom ramen för förordning om felparkeringsavgift.

 

Regler för parkering där inte annat meddelas genom skyltning

Parkering
På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman och inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.

Parkering och stannande i terräng
Inom tättbebyggt område får fordon inte stannas eller parkeras på allmän plats som är terräng.

Vändplaner/vändzoner
Inom de tättbebyggda områdena i kommunen får fordon inte parkeras på särskilt anordnade vändplatser (byggtekniskt utformade vändplaner) som är utmärkta med härför avsett vägmärke enligt vägmärkesförodrningen (1978:1001) (vändzon).


 

 

Hittade du inte vad du sökte?