Parkering

Östra Göinge kommun utövar parkeringsövervakning i kommunens tätorter. Parkeringsövervakningen sköts av Securitas AB. Övervakningens syfte är att öka framkomlighet och trafiksäkerhet samt att skapa tillgänglighet på parkeringsplats med tidsbegränsad parkering genom att tillse att gällande parkeringsregler följs.

Tidbegränsade parkeringar finns främst i centrummiljöer och vid enskilda besöksmål som servicehus, skolor och dylikt.

Följande felparkeringavgifter gäller:

  • 600 kr för olaglig uppställning av fordon på eller för nära busshållplats, vägkorsning, övergångsställe, gång- och cykelbana eller inom område för stannandeförbud.
  • 1000 kr för otillåten parkering inom parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade.
  • 400 kr för övriga överträdelser som faller inom ramen för förordning om felparkeringsavgift.

 

Regler för parkering där inte annat meddelas genom skyltning

Parkering
På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman och inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.

Parkering och stannande i terräng
Inom tättbebyggt område får fordon inte stannas eller parkeras på allmän plats som är terräng.

Vändplaner/vändzoner
Inom de tättbebyggda områdena i kommunen får fordon inte parkeras på särskilt anordnade vändplatser (byggtekniskt utformade vändplaner) som är utmärkta med härför avsett vägmärke enligt vägmärkesförordningen (1978:1001) (vändzon).

Flyttning av fordon

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats. Ägare kan lösa ut fordonet genom att kontakta Östra Göinge kommun.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Datum             Registreringsnummer        Fabrikat/typ        Ursprunglig uppställningsplats

2024-02-21    Saknas                             Personbil           Väg 19 vid avfart Glimminge
2024-04-26    Saknas                             Husvagn            Fabriksgatan Hanaskog


Hittade du inte vad du sökte?