Vindkraft

Bild på vindkraftverk.

Översiktsplanen beskriver kommunens syn på vindkraftsetablering.

Kommunens tidigare vindbruksplan har upphävts och frågorna om vindkraft har arbetats in i den kommuntäckande översiktsplanen.

Nedan följer regler för prövning av vindkraftverk.

Bygglov

Bygglov krävs för att uppföra vindkraftverk som

  • är högre än 20 m över markytan,
  • placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
  • monteras fast på en byggnad eller
  • har en vindturbin med en diameter som är större än 3 meter.

Bygglov krävs om kraftverket uppfyller minst en av ovan redovisade förutsättningar. Kraftverk som inte uppfyller någon av ovan redovisade förutsättningar omfattas inte av krav på bygglovprövning.

 

Miljö

Anmälningsplikt enligt miljöbalken gäller för:
a) vindkraftverk som är högre än 50 meter,
b) två eller fler vindkraftverk som står tillsammans,
c) varje tillkommande verk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk.

Anmälan handläggs på kommunen tillsammans med bygglovsärendet

Tillståndsplikt enligt miljöbalken gäller för:
a) två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter,
b) ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1 eller
c) ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.

Tillstånd gäller även för verksamhet med:
a) sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter,
b) ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller
c) ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.90.

Tillståndsprövningen av vindkraftverk behandlas av Länsstyrelsen med beslut från länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Beslutet kan överklagas och det görs då till mark- och miljödomstolen. Vid tillstånd från Länsstyrelsen krävs inget bygglov från kommunen. Kommunen måste dock tillstyrka, annars kan tillstånd för en etablering inte meddelas (anges i 16 kap. 4§ MB).

Är kommunen negativ till en etablering bör den avge den uppfattningen redan under samrådsprocessen för tillståndsansökan, för att underlätta tillståndsprocessen.

 


Bild på vindkraftverk.

Hittade du inte vad du sökte?