Hälsoskydd

Inom hälsoskyddsområdet har Miljö och bygglovsenheten som huvuduppgift att förhindra och undanröja olägenheter för människors hälsa.

Med olägenhet för människors hälsa menas i miljöbalken ”en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig”.

Miljö och bygglovsenheten arbetar för en bättre folkhälsa genom information till allmänhet och verksamhetsutövare i frågor som rör hälsa och miljö.

För att förhindra att olägenheter uppstår tas även hänsyn till förebyggande hälsoskydd vid samhällsplaneringen.


Hittade du inte vad du sökte?