Bidrag till enskilda vägar

Här kan du läsa om villkor för kommunalt bidrag till enskilda vägar och om hur du ansöker.

Vägen ska betjäna bostadsfastighet med på denna mantalsskrivna personer. Vägen skall vara farbar med redskap och ha minst 2,5 meters bredd. Vägen skall upplåtas för allmänt bruk och får inte avstängas för trafik. Lämplig vändplan skall finnas.

Om statligt bidrag utgår kan man endast söka kommunalt bidrag för vinterväghållning/snöröjning.

Ansökan med bilagor skickas till: Östra Göinge kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
Box 66
289 03 Broby

Ansökan skall vara kommunen tillhanda årligen senast den 31 maj.

Bidraget utbetalas senast den 30 september.

Bidrag utbetalas inte vid för sent inkommen ansökan. Bidrag utbetalas till huvudmannen.
Bidrag utbetalas årligen i efterskott. Lägsta belopp som utbetalas är 300 kr.

Anlitade entreprenörer skall inneha registrerad firma, f-skattesedel och skall vara registrerad för mervärdesskatt. Kommunen skall beredas möjlighet att godkänna aktuellt objekt avseende kommunalt iståndsättningsbidrag före igångsättning. Sker igångsättning innan kommunen haft möjlighet till granskning och sådant godkännande förfaller rätten till kommunalt bidrag. Kommunalt iståndsättningsbidrag beviljas under förutsättning att det ryms inom tilldelad budget. Beslut om bidrag fattas av ansvarig tjänsteman för gator på samhällsbyggnadsavdelningen. Ärenden avseende granskning/besiktning, godkännande och utbetalning handlägges av samhällsbyggnadsavdelningen.

 

 

Iståndsättningsbidrag för icke statsbidragsberättigade enskilda vägar

Kommunalt bidrag utgår med 80 procent av verklig kostnad.

Eventuell marklösen skall bestridas av den sökande. Kostnad för hårdgörning av väg är inte bidragsgrundande. Bidrag betalas inte till nybyggnad av väg utom till den del där starka trafiksäkerhetsförbättringar kan visas. Bedömningen skall grunda sig på persontrafik.

.

Iståndsättningsbidrag för statsbidragsberättigade enskilda vägar

Kommunalt bidrag beviljas högst med mellanskillnaden mellan det statliga bidraget och 80 procent av den beräknade kostnaden.

Om verklig kostnad understiger den beräknade kostnaden reduceras det kommunala bidraget till mellanskillnaden mellan det statliga bidraget och 80 procent av den verkliga kostnaden.
Eventuell marklösen skall bestridas av vägsamfälligheten. Kostnad för hårdgörning av väg är inte bidragsgrundande. Bidrag betalas inte till nybyggnad av väg utom till den del där starka trafiksäkerhetsförbättringar kan visas. Bedömningen skall grunda sig på persontrafik.

blankettarkiv.

Utdrag ur kommunalförfattningssamling nr 9, fastställd av kommunfullmäktige 2002-11-21, reviderad 2011-12-15.

 

 

Hittade du inte vad du sökte?