Attefallshus m.m. (ny lag)

Utan krav på bygglov, information om lagändring

Tidigare fanns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. Den 2 juli 2014 ändrades lagen så att fler åtgärder blir bygglovsbefriade.

Attefallshus, tillbyggnad och ytterligare lägenhet i enbostadshus ska anmälas till kommunen. Du måste också ha startbesked innan du får påbörja byggandet. För att få startbesked ska åtgärden följa de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.

Bygger man utan startbesked ska Tillsyns- och tillståndsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift.

Bygga en eller två takkupor på sitt hus kan utföras utan varken bygglov eller anmälan (gäller endast för en- och tvåbostadshus och med vissa undantag).

 

Attefallshus m.m.

 • Undantag från bygglovsbefrielsen
 • Vad ska en anmälan innehålla

Från och med 2 juli 2014 kan följande åtgärder utföras på en- och tvåbostadshus efter att en anmälan hanterats och startbesked meddelats. Åtgärderna kräver inte bygglov.

 • Komplementbyggnad eller komplementbostadshus
  En eller flera byggnader men totalt 30 kvadratmeter byggnadsarea/tomt och med en nockhöjd om max 4 meter. Byggnaden får inte placeras närmre gräns än 4,5 meter utan grannes medgivande (Attefallshus).*
 • Tillbyggnad till bostadshus
  Tillbyggnaden får inte vara större än 15 kvadratmeter bruttoarea (ett andra våningsplan räknas även in) och den får inte gå över bostadshusets nock. Tillbyggnaden får inte placeras närmre gräns än 4,5 meter utan grannes medgivande. *
 • Inreda ny bostad i enbostadshus
  Gäller endast i enbostadshus (inte i tvåbostadshus eller komplementbostadshus).

Nedanstående kan utföras utan varken bygglov eller anmälan (gäller endast för en- och tvåbostadshus).

 • Bygga två takkupor på hus som saknar takkupor
 • Bygga en takkupa på hus med en befintlig takkupa


GÄLLER FÖR SAMTLIGA ÅTGÄRDER OVAN
Ovanstående bygglovsbefrielse gäller inte inom område med särskilt värdefull byggnad/miljö enligt PBL 8:13 eller inom försvarets intresseområde för skjutfält. Byggnader/åtgärder enligt ovan ska uppfylla kraven i PBL 2 kap 6 och 9 §§ samt krav på byggnadsverk och varsamhetsbestämmelser i 8 kap PBL.

* Om angränsande grannar går med på åtgärden får den utföras närmare gräns än 4,5 meter. Vår rekommendation är att alltid inhämta ett skriftligt godkännande av granne, på en aktuell ritning.

 

Undantag från bygglovsbefrielse för Attefallshus

Här gäller inte bygglovsbefrielsen för Attefallshus m.m.:

Innehåller din fastighet en byggnad eller ingår den i ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (se PBL kap 8 § 13) får dessa byggnader inte förvanskas. På en sådan fastighet gäller alltså inte bygglovsbefrielsen för s.k. Attefallshus, 15 kvadratmeters tillbyggnad eller bygglovsbefriade takkupor. Samtliga sådana åtgärder kräver i dessa fall bygglov. Däremot gäller de gamla friggebodsreglerna som vanligt.

Finns det byggnadsminnesförklaring eller skyddsbestämmelser för byggnaden eller miljön i en detaljplan så rör det sig om särskilt värdefulla byggnader/miljöer. Samma sak kan gälla om byggnaden/miljön är utpekad i ett kulturmiljöprogram eller i en kulturmiljöinventering. Men byggnader kan vara särskilt värdefulla även om skyddsbestämmelser eller dokumentation saknas. Om byggnaden är gammal och välbevarad är den sannolikt kulturhistoriskt värdefull. Grupphusområden och kedjehus/radhus är ofta värdefulla miljöer med en stor enhetlighet och de kan ofta bedömas vara särskilt värdefulla miljöer om de är välbevarade.

Är du osäker på om din byggnad är särskilt värdefull eller ingår i ett sådant område kan du kontakta bygglovshandläggaren och fråga.

 

Så här gör du en anmälan för ”Attefallshus m.m.”

Det är viktigt att du skickar in fackmannamässiga ritningar för att vi ska kunna handlägga din anmälan. Om vi måste begära nya ritningar innebär det att handläggningen drar ut på tiden. Anlita därför helst en arkitekt/byggnadsingenjör.

Alla ritningar ska ha fastighetsbeteckning, åtgärd, skala och datum. Vid tillbyggnad ska handlingarna tydligt visa befintlig byggnad och vad som är nytt. Ritningar ska vara måttsatta. Även avstånd mellan byggnad och tomtgräns ska vara måttsatt. Både befintliga och nya marknivåer ska redovisas.

Ritningarna ska vara kopierade med svart på vitt papper och vara lämpade för microfilmning och scanning. Rutat eller linjerat papper är inte lämpligt. Ritningarna ska lämnas i två ex. och vara nervikta till A4-format.

Anmälan ska innehålla:

 • Anmälan (inklusive personnummer/organisationsnummer)
 • Huvudritningar; fasader, planer och sektion, (skala 1:100)
 • Situationsplan (lämplig skala 1:400)

 

Ansökningsblanketter

Hör gärna med bygglovshandläggaren om du har frågor om vad du behöver för handlingar i anmälan.

Din anmälan skickar du till:
Östra Göinge kommun
Box 66
289 03 Broby


 

 

 

 

Hittade du inte vad du sökte?