Strandskydd

Strandskyddets syfte

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för friluftslivet och att bevara goda livsvillkor för djur-och växtlivet (miljöbalken 7 kap 13§).

Stränderna utgör en övergångszon mellan vatten och land och är viktig för många växter och djur, dels som livsmiljö och dels för möjligheten till spridning.

 

Förbjudna åtgärder inom strandskyddet

 • bygga nytt
 • ändra befintliga byggnader till nytt ändamål
 • gräva eller förbereda för byggnation
 • utföra anläggningar eller anordningar som hindrar eller försvårar för allmänheten att beträda ett område som annars skulle vara allemansrättsligt tillgängligt. Exempel är rabatter, staket och bryggor utanför hemfridszonen eller avgränsad tomtplats.

 

Ansökan om strandskyddsdispens

Ansökan görs hos kommunen på blankett Ansökan om strandskyddsdispens.

Du ska ange minst ett särskilt skäl för dispensen. Mer information finns på Länsstyrelsens hemsida.

Oftast ska tomtplats runt huset markeras på karta.


I hela landet gäller ett generellt strandskydd vid hav, sjöar och vattendrag.

Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten såväl på land som i vattenområdet och omfattar även undervattensmiljön. Strandskyddet har utökats eller minskats vid vissa stränder. För information om strandskyddet på din fastighet kontakta Plan- och byggenheten.

Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda förutsättningar för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Det är miljöbalken som reglerar vad man får och inte får göra inom strandskyddsområde. Inom strandskyddsområde får inte

 • nya byggnader uppföras,
 • byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
 • grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses ovan, eller
 • åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Förbuden gäller inte byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, som behövs för jordbruket, fisket eller skogsbruket och om de till sin funktion måste finnas inom strandskyddsområdet.

För att få bygga nära vatten krävs i allmänhet dispens från strandskyddsbestämmelserna. Östra Göinge kommun beslutar om strandskyddsdispens.

Det måste finnas särskilda skäl för att få dispens från strandskyddet. Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som dispensen avser

 • redan har ianspråktagits på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskiljt från området närmast strandlinjen,
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Även om det finns särskilda skäl kan dispens inte lämnas om anläggningen eller åtgärden strider mot strandskyddets syften, dvs. att förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv försämras eller om livsbetingelserna för djur- och växtlivet påverkas på ett oacceptabelt sätt.

En avgift tas ut för ansökan om dispens från strandskyddet.

Hittade du inte vad du sökte?

->