Driftinformation

Driftinformation som handlar om mindre störningar på vatten och avlopp tillhandahålls av kommunala va-bolaget Skåne Blekinge vattentjänst AB.

2023-05-08: Ökade transporter i området kring kommunhuset i Broby

Fram till och med vecka 22 kan det bli en ökning av transporter i området kring kommunhuset i form av leveranser samt betongbilar. Arbetstiderna på byggarbetsplatsen kommer generellt vara 07:00 – 16:00, måndag till fredag med vissa undantag. Under vissa perioder kommer trafikbelastningen i området öka markant och det kommer större leveranser av lastbilar i omgångar. Transporter kommer i huvudsak ledas till arbetsplatsen via Glimåkravägen och in på Kyrkogatan, vissa leveranser kommer även tas in från Storgatan.

2023-01-05: Del av Boaltsvägen i Glimåkra stängs av vecka 2-17

Anledningen är arbete på VA-ledningar.
Uppdatering 6 april: Arbetet har dragit ut på tiden och kommer vara klart den 2 juni. 

Kartbild där en röd streckning visar vilken del av Boaltsvägen som stängs av.

Den röda streckningen visar den del av Boaltsvägen som stängs av.

2022-11-28: Hoppkuddar i Broby stängs för i år

Under hösten anlades en pop-up-lekplats i centrala Broby, intill den tidigare busstationen. På området installerades två stycken hoppkuddar, för allmänhetens barn att hoppa på.

Bild tagen ovanifrån på lekplatsområdet.

Pop-up-lekplatsen i Broby centrum.

För att skydda både hoppkuddarna från hårt slitage, samt små hoppare från hårt vinterunderlag att falla på, har hoppkuddarna nu stängts för säsongen. Hoppkuddarna ska enligt planering kunna användas igen från mars-april nästa år.

 

 

2021-10-21: Del av lekplats på Vegagatan i Broby spärras av

Som del i ett detaljplanarbete för kvarteret Sjömannen i Broby har miljögeotekniska undersökningar gjorts. Initialt visar resultatet av markundersökningar att ett område på lekplatsen Härden har förhöjda halter av metallerna koppar, zink och bly samt polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

Föroreningarna har påträffas i fyllningen, under sandlagret, och det bedöms inte som farligt att vistas på området.

Det aktuella området har av försiktighetsskäl spärrats av med byggstaket i väntan på den fullständiga slutrapporten. Därefter fattar kommunen beslut om eventuella åtgärder i dialog med Tillsyns- och tillståndsnämnden.

 


Hittade du inte vad du sökte?