Driftinformation

Driftinformation som handlar om mindre störningar på vatten och avlopp tillhandahålls av kommunala va-bolaget Skåne Blekinge vattentjänst AB.

2022-09-20: Östra Järnvägsgatan och Torggatan i Broby kommer att asfalteras om 18 oktober – 21 oktober

Vägen kommer att stängas av för biltrafik. Skyltning kommer att göras den 10/10

2022-07-26: Del av Snapphanegatan/Röingevägen stängs av 15 augusti-2 september

På grund av asfaltsbeläggning är Snapphanegatan-Röingevägen avstängd mellan korsningarna Snapphanegatan/Västergatan och Röingevägen/Östra Järnvägsgatan. Entreprenör är PEAB.

Kartbild med avstängningen markerad i orange färg.

Orange märkning visar var Snapphanegatan/Röingevägen stängs av.

2022-07-26: Del av Tydingegatan stängs av 8 augusti-9 september

På grund av asfaltsbeläggning är Tydingegatan avstängd mellan korsningarna Tydingegatan/Östra Järnvägsgatan och Tydingegatan/Västra Järnvägsgatan. Entreprenör är PEAB.

Pilar visar var trafiken leds om.

Kartbild med avstängningen markerad i orange färg.

Orange märkning visar var Tydingegatan stängs av.

2022-06-09: Fiberutbyggnad i Broby – gator återställs i slutet av sommaren

Svenska stadsnät bygger just nu ut fiber till samtliga återstående hushåll i Broby. Under tiden som arbetet pågår återställs inte gator och trottoarer/motlut.

Återställningen drar ut lite på tiden. Anledningen är att man behöver blåsa i fibertrådarna i rören innan gruspartierna asfalteras igen.

På gator med tvärgående grävningar har så kallad kallasfalt fyllts i tillfälligt för att minska stötar när fordon kör över den.

Bild på ifylld tvärgrävning.

Exempel på kallasfalt som tillfälligt fyllts i en tvärgrävning.

Den kompletta återställningen med riktig asfalt, för både tvärgående grävningar och trottoarer/motlut, påbörjas i slutet av sommaren.

Vid sommarens slut är fiberledningar framdragna till samtliga hushåll i Broby och fiber kan beställas utan att det behöver grävas!

2022-04-28: Avspärrat område i Stora parken i Sibbhult

Stora parken i centrala Sibbhult är föremål för projektet Parkliv, där vi med små medel ska utveckla parken så att den används av fler. I projektet har bland annat skolklasser och byns föreningar deltagit.

Under sommaren 2021 togs markprover inför starten av det praktiska arbetet i parken. Dessa prover visade på ej ytliga föroreningar, som man bedömde inte skulle påverka utvecklingsplanerna.

När det praktiska arbetet nu startade för ett par veckor sedan, med anläggande av grillplats och nya planteringar, upptäcktes mer ytligt liggande massor som man misstänker är förorenade.

Ett mindre område i parken är därför nu avspärrat, medan vi inväntar provtagning och efterföljande provsvar. Vidare information publiceras här, på kommunens webbplats.

2021-10-21: Del av lekplats på Vegagatan i Broby spärras av

Som del i ett detaljplanarbete för kvarteret Sjömannen i Broby har miljögeotekniska undersökningar gjorts. Initialt visar resultatet av markundersökningar att ett område på lekplatsen Härden har förhöjda halter av metallerna koppar, zink och bly samt polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

Föroreningarna har påträffas i fyllningen, under sandlagret, och det bedöms inte som farligt att vistas på området.

Det aktuella området har av försiktighetsskäl spärrats av med byggstaket i väntan på den fullständiga slutrapporten. Därefter fattar kommunen beslut om eventuella åtgärder i dialog med Tillsyns- och tillståndsnämnden.

 


Hittade du inte vad du sökte?