Driftinformation

Driftinformation som handlar om mindre störningar på vatten och avlopp tillhandahålls av kommunala VA-bolaget Skåne Blekinge vattentjänst AB.

2023-11-03: korsning i Broby stängs av

På grund av arbete på VA-ledningar stängs korsningen Västergatan-Bödkaregatan i Broby av från och med den 6 november. Kartbild som visar avstängningen Västergatan-Bödkaregatan.

 

2023-07-28: Beläggningsarbeten i Glimåkra, Hanaskog och Knislinge i höst

Med start i mitten av augusti kommer i höst det utföras beläggningsarbete på flera platser i byarna Glimåkra, Hanaskog och Knislinge. Arbetet medför att det periodvis är begränsad framkomlighet.

Tidplan
Boaltsvägen i Glimåkra
Arbetet pågår under veckorna 32-36.

Genvägen i Glimåkra
Arbetet pågår under veckorna 34-35.

Fabriksgatan i Hanaskog
Arbetet pågår under veckorna 37-39.

Bussgatan i Hanaskog
Arbetet pågår under veckorna 37-38.

Stationsgatan i Knislinge
Arbetet pågår under veckorna 42-44.

Västerskolsgatan och Smultrongränd i Knislinge
Arbetet pågår under veckorna 43-45.

Västerled och Östergårdsvägen i Knislinge
Arbetet pågår under veckorna 45-46. På grund av det rådande kyliga vädret pausas arbetet och upptas när vädret blivit mildare igen. 

2021-10-21: Del av lekplats på Vegagatan i Broby spärras av

Som del i ett detaljplanarbete för kvarteret Sjömannen i Broby har miljögeotekniska undersökningar gjorts. Initialt visar resultatet av markundersökningar att ett område på lekplatsen Härden har förhöjda halter av metallerna koppar, zink och bly samt polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

Föroreningarna har påträffas i fyllningen, under sandlagret, och det bedöms inte som farligt att vistas på området.

Det aktuella området har av försiktighetsskäl spärrats av med byggstaket i väntan på den fullständiga slutrapporten. Därefter fattar kommunen beslut om eventuella åtgärder i dialog med Tillsyns- och tillståndsnämnden.

 


Hittade du inte vad du sökte?