Driftinformation

Driftinformation som handlar om mindre störningar på vatten och avlopp tillhandahålls av kommunala va-bolaget Skåne Blekinge vattentjänst AB.

2021-12-03: Avstängning av Tydingegatan i Broby blir mer omfattande

I centrala Broby utför Skåne Blekinge vattentjänst (SBVT), sedan ett par månader tillbaka, arbete på va-ledningar och Östra Järnvägsgatan samt del av Tydingegatan är därför avstängd.

Från och med måndagen den 6 december flyttas avstängningen så att den Tydingegatan är avstängd från och med korsningen Tydingegatan/Östra Järnvägsgatan till korsningen Tydingegatan/Västra Järnvägsgatan.

Biltrafik kan alltså inte köra in mot Systembolaget, Coop, Brobygrillen eller Pad Thai från Tydingegatan.

Kartbild.

Röd markering visar avstängning. Blå markering visar busstrafikens körväg och grön markering visar hur övrig trafik leds om.

Omledning av trafiken sker med hjälp av skyltar. Busstrafik kommer ledas om för sig – och vanlig trafik för sig. Trafikomledningen kommer påverka dels tillgängligheten i centrum, dels de som bor där trafiken ökar tillfälligt.

Kontakt för mer information
Mårten Persson, Projektledare SBVT
marten.persson@sbvt.se | 010-211 97 12

2021-10-21: Del av lekplats på Vegagatan i Broby spärras av

Som del i ett detaljplanarbete för kvarteret Sjömannen i Broby har miljögeotekniska undersökningar gjorts. Initialt visar resultatet av markundersökningar att ett område på lekplatsen Härden har förhöjda halter av metallerna koppar, zink och bly samt polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

Föroreningarna har påträffas i fyllningen, under sandlagret, och det bedöms inte som farligt att vistas på området.

Det aktuella området har av försiktighetsskäl spärrats av med byggstaket i väntan på den fullständiga slutrapporten. Därefter fattar kommunen beslut om eventuella åtgärder i dialog med Tillsyns- och tillståndsnämnden.

2021-08-19: Föreningsgatan i Knislinge får nya parkeringsplatser och gång- och cykelväg

Den 30 augusti påbörjas en större ombyggnation av Föreningsgatan i Knislinge, från Bygatan till Brobyvägen.

Skissbild över den del av Föreningsgatan som byggs om.

Skissbild. I bakgrunden syns lägenhetshuset Sigfrids höjd.

Vid årsskiftet, när ombyggnationen beräknas vara klar, ska sträckan ha nya parkeringsplatser, så kallade gatuparkeringar, längs med gatan. På ena sidan av gatan kommer en gång- och cykelväg att löpa och på andra sidan en trottoar.

Även en trädplantering kommer anläggas längs hela sträckan.

Delar av Föreningsgatan kommer stängas av efterhand som arbetet pågår.

Bild på sträckan som byggs om mellan Bygatan och Brobyvägen i Knislinge.

Sträckan som byggs om löper mellan Bygatan och Brobyvägen i Knislinge.

 

 

 


Hittade du inte vad du sökte?