Driftinformation

Driftinformation som handlar om mindre störningar på vatten och avlopp tillhandahålls av kommunala va-bolaget Skåne Blekinge vattentjänst AB.

2022-04-29: Asfaltering på Möllegatan i Sibbhult v. 22

På del av Möllegatan i Sibbhult pågår asfalteringsarbete under vecka 22. Arbetet påverkar framkomligheten.

2022-04-29: Asfaltering i Knislinge v. 18-20

Föreningsgatan i Knislinge pågår asfalteringsarbete under veckorna 18-19. Arbetet påverkar framkomligheten.

Mejerigatan i Knislinge pågår asfalteringsarbete under veckorna 19-20. Arbetet påverkar framkomligheten.

2022-04-28: Avspärrat område i Stora parken i Sibbhult

Stora parken i centrala Sibbhult är föremål för projektet Parkliv, där vi med små medel ska utveckla parken så att den används av fler. I projektet har bland annat skolklasser och byns föreningar deltagit.

Under sommaren 2021 togs markprover inför starten av det praktiska arbetet i parken. Dessa prover visade på ej ytliga föroreningar, som man bedömde inte skulle påverka utvecklingsplanerna.

När det praktiska arbetet nu startade för ett par veckor sedan, med anläggande av grillplats och nya planteringar, upptäcktes mer ytligt liggande massor som man misstänker är förorenade.

Ett mindre område i parken är därför nu avspärrat, medan vi inväntar provtagning och efterföljande provsvar. Vidare information publiceras här, på kommunens webbplats.

2022-04-19: Qstar-området i Broby centrum stängs av

Med anledning av att Qstar i Broby centrum nedmonteras, samt marken saneras, stängs området av under tre veckor.

2021-10-21: Del av lekplats på Vegagatan i Broby spärras av

Som del i ett detaljplanarbete för kvarteret Sjömannen i Broby har miljögeotekniska undersökningar gjorts. Initialt visar resultatet av markundersökningar att ett område på lekplatsen Härden har förhöjda halter av metallerna koppar, zink och bly samt polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

Föroreningarna har påträffas i fyllningen, under sandlagret, och det bedöms inte som farligt att vistas på området.

Det aktuella området har av försiktighetsskäl spärrats av med byggstaket i väntan på den fullständiga slutrapporten. Därefter fattar kommunen beslut om eventuella åtgärder i dialog med Tillsyns- och tillståndsnämnden.

2021-08-19: Föreningsgatan i Knislinge får nya parkeringsplatser och gång- och cykelväg

Den 30 augusti påbörjas en större ombyggnation av Föreningsgatan i Knislinge, från Bygatan till Brobyvägen.

Skissbild över den del av Föreningsgatan som byggs om.

Skissbild. I bakgrunden syns lägenhetshuset Sigfrids höjd.

Vid årsskiftet, när ombyggnationen beräknas vara klar, ska sträckan ha nya parkeringsplatser, så kallade gatuparkeringar, längs med gatan. På ena sidan av gatan kommer en gång- och cykelväg att löpa och på andra sidan en trottoar.

Även en trädplantering kommer anläggas längs hela sträckan.

Delar av Föreningsgatan kommer stängas av efterhand som arbetet pågår.

Bild på sträckan som byggs om mellan Bygatan och Brobyvägen i Knislinge.

Sträckan som byggs om löper mellan Bygatan och Brobyvägen i Knislinge.

 

 

 


Hittade du inte vad du sökte?