Driftinformation

Driftinformation som handlar om mindre störningar på vatten och avlopp tillhandahålls av kommunala VA-bolaget Skåne Blekinge vattentjänst AB. Du kan även anmäla dig till deras SMS-tjänst vid eventuella vattenstörningar här.

2024-05-13: Vägsträcka mellan Hjärsås och Knislinge stängs av den 20-22 maj

Sedan en tid tillbaka utförs vägarbete på väg 2050, mellan byarna Hjärsås och Knislinge. Under tre dagar, den 20-22 maj, kommer en del av vägen att stängas av helt.

Avstängningen kommer att påverka all trafik mellan byarna, inklusive kollektivtrafik och skolskjuts.

Omledning av trafik

Vägsträckan kommer enligt planering vara avstängd från den 20 maj klockan 07.00 till den 22 maj klockan 16.00. Eventuella korrigeringar meddelas här på kommunens webb.

Under de tre dagarna omleds trafiken via Sibbhult, Broby och Emmislöv, vilket syns på kartbilden nedan.

Kartbild som visar hur vägen mellan Hjärsås och Knislinge omleds via Sibbhult, Broby och Emmislöv.

Den blå markeringen visar hur trafiken omleds med skyltar den 20-22 maj.

Busslinje 543

Även den regionala kollektivtrafiken med busslinje 543 får en annorlunda körväg under avstängningen. Hållplatser som påverkas:

Hållplats Hjärsås Kyrkan (läge A och B) stängs. Resenärer hänvisas till hållplats Knislinge Ängsvägen (läge A och B), cirka 3,5 kilometer i sydvästlig riktning, på Hjärsåsvägen.

Hållplats Hjärsås Axeltorp (läge A och B) stängs. Resenärer hänvisas till hållplats Värestorp (läge A och B), cirka 3,8 kilometer i sydöstlig riktning, på Immelnvägen, samt Knislinge Ängsvägen (läge A och B), cirka 4,4 kilometer i
sydvästlig riktning, på Hjärsåsvägen.

Hållplats Tubbarp Hyltavägen (läge A och B) stängs. Resenärer hänvisas till hållplats Värestorp (läge A och B), cirka 1,2 kilometer i sydöstlig riktning, på Immelnvägen.

Skolskjutsen

Skolelever i årskurs 7-9 i Östra Göinges kommunala skolor, som vanligtvis åker med kollektivtrafiken från hållplatserna Hjärsås-Axelstorp, Tubbarb och Hjärsås kyrka, hänvisas till den kommunala skolbussen under de tre aktuella dagarna, den 20-22 maj.

2024-04-30: Åstigen stängs av för genomfart från och med den 6 maj

I samband med kommunhusbyggnationen kommer Åstigen (vägen mellan kyrkan och kommunhusbyggnationen) att få en ny utformning. Den nya utformningen innebär att träden längs Åstigen kommer att fällas. Dessa kommer att ersättas med nya träd som skapar en enkelrads-allé ner mot ån. Vägen stängs av för såväl gång- och cykeltrafik som parkeringsmöjlighet.

2024-04-23: Skyddsåtgärder på grönyta i Glimåkra

Markundersökningar som genomförts har påträffat föroreningar på området där före detta Glimma glasbruk tidigare bedrev verksamhet. Området är den grönyta som finns mellan Västra Järnvägsgatan och Östra Järnvägsgatan i Glimåkra.

Föroreningarna som påträffats är höga halter av arsenik, bly och barium i ytliga jordlager. Dessa föroreningar är en rest från när glasbruket bedrev verksamhet på platsen.

Halterna som hittats kan innebära en risk för människors hälsa vid intag av jord och därför kommer kommunen att sätta upp staket som ska förhindra att människor rör sig på området.

Kommunen arbetar tillsammans med Länsstyrelsen vidare för att möjliggöra en sanering.

2024-04-17: Västra Järnvägsgatan i Broby stängs av under fyra veckor

Den 25 april – 17 maj kommer arbete på VA-ledningar utföras vid Västra Järnvägsgatan i Broby.  Vägen kommer stängas av för trafik under hela perioden.

Kartbild där röd markering visar var vägen kommer att stängas av.

Den röda markeringen visar var Västra Järnvägsgatan stängs av för trafik.

2024-04-10: Hoppkuddarna i Broby plockas bort för reparation

Kommunen har tillfälligt behövt plocka ner de gröna hoppkuddarna i centrala Broby. Anledningen är läckage och reparation.

2024-03-28: Beläggningsarbeten i Knislinge vecka 14-17

Under fem veckor utför PEAB beläggningsarbeten på Västerled och Östergårdsvägen i Knislinge. Arbetet har varierad påverkan på framkomligheten.

Beläggningsarbete på Västerled i Knislinge
Vecka 14-15: Förarbete med mindre påverkan på framkomligheten
Vecka 16: Beläggning med stor påverkan på framkomligheten
Vecka 15-17: Arbete på sidytor och motlut, med mindre påverkan på framkomligheten

Beläggningsarbete på Östergårdsvägen i Knislinge
Vecka 14-15: Förarbete med mindre påverkan på framkomligheten
Vecka 16: Beläggning med stor påverkan på framkomligheten, främst tisdag-onsdag
Vecka 15-17: Arbete på sidytor och motlut, med mindre påverkan på framkomligheten

2024-02-23: Laves väg i Broby stängs av när vattenledning byts

Vattenledningen i Laves väg i Broby ska bytas ut vilket medför att vägen kommer att stängas av helt, i sektioner, längs med den röda linjen, se kartbild nedan. Varje sektion omfattar ungefär 60 m.

Arbetet påverkar möjligheten att nå fastigheter med adress Laves väg samt Tvärvägen. Då Laves väg normalt är en återvändsgränd har en tillfällig väg byggts (blå linje på kartbilden) så att samtliga fastigheter är nåbara under tiden arbetet pågår.

Arbetet pågår mellan 27 februari och 3 maj är det inte möjligt att säga från vilket håll en fastighet är nåbar under en särskild tidsperiod.

Kartbild som visar var Lavesväg stängs av den 27 februari-5 maj.

Laves väg kommer stängas av helt, i sektioner längs med den röda linjen. Varje sektion omfattar ungefär 60 m. Då Laves väg normalt är en återvändsgränd har en tillfällig väg byggts (blå linje).

 

2021-10-21: Del av lekplats på Vegagatan i Broby spärras av

Som del i ett detaljplanarbete för kvarteret Sjömannen i Broby har miljögeotekniska undersökningar gjorts. Initialt visar resultatet av markundersökningar att ett område på lekplatsen Härden har förhöjda halter av metallerna koppar, zink och bly samt polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

Föroreningarna har påträffas i fyllningen, under sandlagret, och det bedöms inte som farligt att vistas på området. Det aktuella området har av försiktighetsskäl spärrats av med byggstaket i väntan på den fullständiga slutrapporten. Därefter fattar kommunen beslut om eventuella åtgärder i dialog med Tillsyns- och tillståndsnämnden.


Hittade du inte vad du sökte?