Driftinformation

Driftinformation som handlar om mindre störningar på vatten och avlopp tillhandahålls av kommunala va-bolaget Skåne Blekinge vattentjänst AB.

2023-03-17: Sex gatlyktor släckta i Broby

På grund av ett kabelfel är sex stycken gatlyktor släckta på Klockaresträdet i Broby.

2023-02-21: Del av Genvägen i Glimåkra stängs under fyra veckor

På grund av arbete på vattenledningar i Glimåkra kommer en del av Genvägen stängas av under fyra veckor, den 27 februari-24 mars.

Kartbild.

Den rosa markeringen visar var vägen är avstängd.

 

 

2022-11-28: Hoppkuddar i Broby stängs för i år

Under hösten anlades en pop-up-lekplats i centrala Broby, intill den tidigare busstationen. På området installerades två stycken hoppkuddar, för allmänhetens barn att hoppa på.

Bild tagen ovanifrån på lekplatsområdet.

Pop-up-lekplatsen i Broby centrum.

För att skydda både hoppkuddarna från hårt slitage, samt små hoppare från hårt vinterunderlag att falla på, har hoppkuddarna nu stängts för säsongen. Hoppkuddarna ska enligt planering kunna användas igen från mars-april nästa år.

 

 

2021-10-21: Del av lekplats på Vegagatan i Broby spärras av

Som del i ett detaljplanarbete för kvarteret Sjömannen i Broby har miljögeotekniska undersökningar gjorts. Initialt visar resultatet av markundersökningar att ett område på lekplatsen Härden har förhöjda halter av metallerna koppar, zink och bly samt polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

Föroreningarna har påträffas i fyllningen, under sandlagret, och det bedöms inte som farligt att vistas på området.

Det aktuella området har av försiktighetsskäl spärrats av med byggstaket i väntan på den fullständiga slutrapporten. Därefter fattar kommunen beslut om eventuella åtgärder i dialog med Tillsyns- och tillståndsnämnden.

 


Hittade du inte vad du sökte?