Driftinformation

Driftinformation som handlar om mindre störningar på vatten och avlopp tillhandahålls av kommunala VA-bolaget Skåne Blekinge vattentjänst AB. Du kan även anmäla dig till deras SMS-tjänst vid eventuella vattenstörningar här.

2024-04-30: Åstigen stängs av för genomfart från och med den 6 maj

I samband med kommunhusbyggnationen kommer Åstigen (vägen mellan kyrkan och kommunhusbyggnationen) att få en ny utformning. Den nya utformningen innebär att träden längs Åstigen kommer att fällas. Dessa kommer att ersättas med nya träd som skapar en enkelrads-allé ner mot ån. Vägen stängs av för såväl gång- och cykeltrafik som parkeringsmöjlighet.


2024-04-23: Skyddsåtgärder på grönyta i Glimåkra

Markundersökningar som genomförts har påträffat föroreningar på området där före detta Glimma glasbruk tidigare bedrev verksamhet. Området är den grönyta som finns mellan Västra Järnvägsgatan och Östra Järnvägsgatan i Glimåkra.

Föroreningarna som påträffats är höga halter av arsenik, bly och barium i ytliga jordlager. Dessa föroreningar är en rest från när glasbruket bedrev verksamhet på platsen.

Halterna som hittats kan innebära en risk för människors hälsa vid intag av jord och därför kommer kommunen att sätta upp staket som ska förhindra att människor rör sig på området.

Kommunen arbetar tillsammans med Länsstyrelsen vidare för att möjliggöra en sanering.


2024-04-10: Hoppkuddarna i Broby plockas bort för reparation

Kommunen har tillfälligt behövt plocka ner de gröna hoppkuddarna i centrala Broby. Anledningen är läckage och reparation.


2021-10-21: Del av lekplats på Vegagatan i Broby spärras av

Som del i ett detaljplanarbete för kvarteret Sjömannen i Broby har miljögeotekniska undersökningar gjorts. Initialt visar resultatet av markundersökningar att ett område på lekplatsen Härden har förhöjda halter av metallerna koppar, zink och bly samt polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

Föroreningarna har påträffas i fyllningen, under sandlagret, och det bedöms inte som farligt att vistas på området. Det aktuella området har av försiktighetsskäl spärrats av med byggstaket i väntan på den fullständiga slutrapporten. Därefter fattar kommunen beslut om eventuella åtgärder i dialog med Tillsyns- och tillståndsnämnden.


Hittade du inte vad du sökte?