Driftinformation

Driftinformation som handlar om mindre störningar på vatten och avlopp tillhandahålls av kommunala va-bolaget Skåne Blekinge vattentjänst AB.

2022-11-28: Hoppkuddar i Broby stängs för i år

Under hösten anlades en pop-up-lekplats i centrala Broby, intill den tidigare busstationen. På området installerades två stycken hoppkuddar, för allmänhetens barn att hoppa på.

Bild tagen ovanifrån på lekplatsområdet.

Pop-up-lekplatsen i Broby centrum.

För att skydda både hoppkuddarna från hårt slitage, samt små hoppare från hårt vinterunderlag att falla på, har hoppkuddarna nu stängts för säsongen. Hoppkuddarna ska enligt planering kunna användas igen från mars-april nästa år.

2022-11-18:  Del av Boaltsvägen stängs av under vecka 46-52

Anledningen är arbete på va-ledningar.

Kartbild.

Den del av vägen som är avstängd är markerad med rött.

2022-11-09: Del av Radhusvägen i Hanaskog stängs av 14-18 november

På grund av arbete på va-ledningar kommer en del av Radhusvägen i Hanaskog vara avstängd vecka 46.

Kartbild

Den del av gatan som stängs av är markerad med rött.

2022-04-28: Avspärrat område i Stora parken i Sibbhult

Stora parken i centrala Sibbhult är föremål för projektet Parkliv, där vi med små medel ska utveckla parken så att den används av fler. I projektet har bland annat skolklasser och byns föreningar deltagit.

Under sommaren 2021 togs markprover inför starten av det praktiska arbetet i parken. Dessa prover visade på ej ytliga föroreningar, som man bedömde inte skulle påverka utvecklingsplanerna.

När det praktiska arbetet nu startade för ett par veckor sedan, med anläggande av grillplats och nya planteringar, upptäcktes mer ytligt liggande massor som man misstänker är förorenade.

Ett mindre område i parken är därför nu avspärrat, medan vi inväntar provtagning och efterföljande provsvar. Vidare information publiceras här, på kommunens webbplats.

2021-10-21: Del av lekplats på Vegagatan i Broby spärras av

Som del i ett detaljplanarbete för kvarteret Sjömannen i Broby har miljögeotekniska undersökningar gjorts. Initialt visar resultatet av markundersökningar att ett område på lekplatsen Härden har förhöjda halter av metallerna koppar, zink och bly samt polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

Föroreningarna har påträffas i fyllningen, under sandlagret, och det bedöms inte som farligt att vistas på området.

Det aktuella området har av försiktighetsskäl spärrats av med byggstaket i väntan på den fullständiga slutrapporten. Därefter fattar kommunen beslut om eventuella åtgärder i dialog med Tillsyns- och tillståndsnämnden.

 


Hittade du inte vad du sökte?