Avlopp

Avloppsvatten bildas när vi använder dricksvatten. Det förbrukade vattnet leds bort via avloppsledningsnät till ett reningsverk. I reningsverken renas det smutsiga avloppsvattnet innan det släpps ut i naturen igen.

Avloppsvatten innehåller fosfor, kväve, organiskt material och andra ämnen som kan påverka miljön. I det olika reningsstegen i reningsverken plockar man bort framför allt fosfor, kväve och organiskt material. Kommer miljöfarliga ämnen ut i avloppet kan reningsprocessen påverkas negativt, liksom naturen som mest troligt är slutlig mottagare av det specifika ämnet.

I Sverige finns inga generella utsläppskrav eller gränsvärden för renat avloppsvatten, utan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen eller kommunen fastställer individuella krav för varje enskilt reningsverk. Kraven anger hur mycket av olika ämnen som högst får släppas ut från det specifika reningsverket till mottagande vattendrag (recipient).

Helautomatiska övervakningssystem är kopplade till både reningsverk och pumpstationer. Vid fel larmas jourhavande drifttekniker automatiskt.


Hittade du inte vad du sökte?