Adresser

Adressregister

Kommunen beslutar om all adressättning. Nya namn på gator och kvarter föreslås av samhällsbyggnadsavdelningen medan kommunfullmäktige fattar beslut i dessa ärenden. Registrering av adresser utförs av adressansvarig på Plan- och exploateringsenheten.

Adressansvarig ser till att alla byggnader i Östra Göinge kommun som används som bostad eller till någon verksamhet har en adress. Vi håller adressregistret uppdaterat och registrerar alla adresser i Lantmäteriets adressregister. Att alla byggnader har en unik adress är mycket viktigt exempelvis för att Räddningstjänsten, Polis och Ambulans ska hitta rätt vid en nödsituation, men också för så självklara saker som att posten ska komma fram.

Kommunens adressering följer Svensk Standard SS 637003:2015.
En belägenhetsadress består av ett adressområde och en adressplats. I kommunens tätorter utgörs adressområde oftast av ett gatunamn, och på landsbygden av ett traktnamn eller bynamn.

En adressnummerskylt ska finnas vid adressplatsen. För att underlätta för alla att hitta rätt bör adressnummer skyltas på huset, vid infartsväg eller liknande. Fastighetsägaren ansvarar för skyltningen.

Skylten ska vara utformad och placerad så att den är möjlig att läsa från en bil i rörelse. Kontrasten mellan text och bakgrund bör vara så stor som möjligt. Skylten bör vara belyst så att den går att läsa även under den mörka delen av dygnet.

En enhetlig placering av nummerskyltarna bör eftersträvas enligt nedanstående exempel. På villor och radhus placeras nummerskylten framför entrén vid gatan. På flerfamiljshus placeras nummerskylten vid entré eller port vid gatan.

Lägenhetsregister

Från den 1 maj 2010 ska fastighetsägare i Östra Göinge kommun rapportera in uppgifter till Östra Göinge kommun som ajourhåller lägenhetsregistret. Genom lagen om lägenhetsregister (2006:378) ska den som äger flerbostadshus eller småhus rapportera nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter till ett register. Det är kommunerna som ansvarar för att registret är aktuellt. Utgångspunkten är att rapporteringen sker, i huvudsak, i samband med hantering av bygglov.

Syftet med lägenhetsregistret

Lägenhetsregister är upprättat i hela Sverige och Skatteverket folkbokför numera personer på lägenhet, i stället för på fastighet som tidigare. Registret ska göra det enklare och billigare för samhället att ta fram hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken används som underlag för samhällsplanering och forskning.

Fastighetsägarens roll

Ägare av flerbostadshus eller småhus med mer än en lägenhet är skyldig att rapportera till kommunen om förändring i lägenhetsbeståndet. Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter att förändringen har skett.
Till lägenhetsregistret ska uppgifter lämnas in vid:

  • Nybyggnad
  • Ändrad användning eller ombyggnad
  • Sammanslagning
  • Rivning

De flesta småhus innehåller bara en bostad och då behöver fastighetsägarna inte rapportera in uppgifter utan dessa hämtas från fastighetsregistret.

En förutsättning för att ett lägenhetsregister ska kunna byggas upp är att det finns korrekta adresser till varje bostadsentré. Det är kommunen som fastställer adresser.

Länk till Blanketter för ajourhållning av lägenhetsregister.

Ajourhållning

Blanketter för ajourhållning av lägenhetsregistret skickas till

Östra Göinge kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
Daniel Persson
Box 66
289 03 Broby

Kontakt

Daniel Persson
GIS-utvecklare
Tel: 044-775 61 76
E-post: daniel.persson@ostragoinge.se

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?