Hygienlokaler och offentliga lokaler

Anmälningspliktiga verksamheter

Om du ska öppna en lokal för yrkesmässig hygienisk behandling kan en anmälan till Tillsyns- och tillståndsnämnden krävas. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan lokalen tas i bruk.

Anmälningspliktiga verksamheter är:

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola  eller resurscenter.

Syftet med anmälan är bland annat att Tillsyns- och tillståndsnämnden, som är tillsynsmyndighet, ska få kännedom om nya lokaler och kunna lämna de råd och anvisningar som behövs.

Blankett för anmälan miljöfarlig verksamhet hittar du i vårt blankettarkiv.

Solarieverksamhet

För dig som tänker starta upp/driver en solarieverksamhet gäller utöver miljöbalkens bestämmelser även bestämmelser i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:36) om solarier. Ny verksamhet ska anmälas till Tillsyns- och tillståndsnämnden innan verksamheten startar.

Övriga verksamheter

Innan du startar eller gör förändringar i någon annan verksamhet dit allmänheten har tillträde t.ex. frisör, massage, camping m.m. bör du kontakta Tillsyns- och tillståndsnämnden för att få reda på vilka krav som kan komma att gälla. Trots att verksamheten inte är anmälningspliktig så har Tillsyns- och tillståndsnämnden ändå tillsynsansvaret över verksamheten och det blir vanligen både mindre kostsamt och enklare om kontakten med Miljö och hållbarhet tas upp i ett tidigt skede. En väl inredd lokal, god hygien samt goda kunskaper hos den som driver hygienisk behandling är viktiga förutsättningar för att förhindra spridning av smitta.

läs mer på länkarna nedan.Hittade du inte vad du sökte?