Översiktsplan

Förstasidan av dokumentet Översiktsplan.

Kommunen ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta.

Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden, samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska utgöra underlag för detaljplaner och områdesbestämmelser.

Östra Göinges översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 19 december 2019.

Översiktsplanen finns på kommunens kartportal.


Förstasidan av dokumentet Översiktsplan.


Hittade du inte vad du sökte?