Miljöfarlig verksamhet

All verksamhet som innebär risk för negativ påverkan på den yttre miljön är miljöfarlig verksamhet.

Påverkan på den yttre miljön innebär ofta utsläpp till vatten, mark eller luft genom produktion, kemikalier och avfall m m. Buller och olägenhet för människors hälsa är andra exempel på vad miljöfarlig verksamhet kan orsaka. Exempel på miljöfarliga verksamheter är industrier, lantbruk, avfallsanläggningar, bensinstationer och biltvättar.

Anmälningspliktig verksamhet

En del av de miljöfarliga verksamheterna som finns i kommunen är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Tillstånd ges av Länsstyrelsen eller miljödomstolen när det gäller A- och B-verksamheter. Om din verksamhet är anmälningspliktig (C-verksamhet) är det viktigt att lämna in en anmälan till kommunen så fort som möjligt. Om du som verksamhetsutövare har frågor i samband med startande av nytt företag eller ändring i verksamheten kan du kontakta Miljö och hållbarhet. Blankett gällande anmälan om miljöfarlig verksamhet hittar du i vårt blankettarkiv.

Alla verksamheter är inte tillstånds- eller anmälningspliktiga. Mer om klassificering av A-, B- och C-verksamhet kan du läsa i Miljöprövningsförordningen (2013:251).


Vid frågor om cisterner, kontakta Miljö och hållbarhet.

Denna information riktar sig till dig som bedriver en verksamhet som på något sätt kan påverka miljön. Det är ditt ansvar att känna till om och hur din verksamhet påverkar miljön.

Verksamhetsutövaren ska kunna visa hur och att de arbetar för att minska miljöpåverkan från verksamheten. Det gäller att du har tillräcklig kunskap för att uppfylla de krav som finns i miljöbalken. Egenkontroll är en följd av de allmänna hänsynsreglerna som finns i 2 kap. miljöbalken. Dessa hänsynsregler består bland annat av omvända bevisbördan, kunskapskravet och kravet på bästa möjliga teknik. Kravet på egenkontroll hittar du i 26 kap. 19 § miljöbalken.

Du måste alltså bedriva egenkontroll. En bra egenkontroll ger dig kunskap om din verksamhets miljöpåverkan. Det är du som verksamhetsutövare som känner din verksamhet bäst.

Genom att införa rutiner för till exempel hur utrustning ska hanteras, kan du minska risken för onödiga utsläpp eller sänka din energiförbrukning. Genom att sedan följa upp de resultat som undersökningar och analys av risker ger kan du identifiera områden att förbättra.

Egenkontroll är alltså ett förebyggande arbete där du ska planera och ha kontroll över verksamheten för att minska påverkan på hälsa och miljö. Egenkontrollen ska följas upp och göras bättre regelbundet.

Är din verksamhet anmälningspliktig omfattas den också av:

•  Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE).

•  NFS (2000:15k) om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter.

Skriftlig dokumentation i samband med egenkontroll finns beskrivet i 4–7 §§ FVE. Där ställs bland annat krav på att företaget ska göra en bedömning av de risker som finns i verksamheten. En annan del är att skapa en fördelning av ansavaret för de delar av verksamheten som påverkar miljön. Verksamheter som hanterar kemikalier ska även göra en kemikalieförteckning. Det finns också ett krav i FVE som innebär att rutiner för kontroll och underhåll av delar i verksamheten som kan påverka miljön ska finnas.

Läs mer om egenkontroll på bland annat Naturvårdsverkets hemsida.

Kemikalier används både i hemmet och i verksamheter. Många produkter innehåller ämnen som kan vara skadliga för både hälsa och miljö.

Enligt miljöbalken ska miljö- och hälsofarliga kemikalier undvikas om de kan ersättas med produkter som kan antas vara mindre farliga.

Kemikalieanvändning hemma

Exempel på miljö- och hälsofarliga kemikalier som används i hushållen är färger, oljor och lösningsmedel. När man ska kasta kemikalier som dessa bör de samlas upp och lämnas till en miljöstation.

Att försöka välja produkter som är miljömärkta med Bra miljöval, Svanen eller liknande och att använda så lite kemikalier som möjligt skonar både hälsan och miljön.

Kemikalieanvändning i verksamheter

Östra Göinge kommun har tillsyn över verksamheter som hanterar kemikalier. Vid tillsynsbesök kontrolleras bland annat hur verksamheten hanterar kemikalier och vilka rutiner som finns vid val av kemikalier.

Alla tillstånds- eller anmälningspliktiga företag omfattas dessutom av kraven på egenkontroll och ska därför ha en förteckning över alla de kemiska produkter som används i verksamheten.

Kemikalielagstiftningen REACH

Kemikalielagstiftningen (REACH) trädde i kraft 2007. REACH införs stegvis och är mer omfattande än tidigare lagstiftning. Bland annat läggs ett större ansvar på företag som tillverkar, importerar eller är så kallade nedströmsanvändare. Verksamheterna är ansvariga för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga effekter på människors hälsa eller på miljön.


Hittade du inte vad du sökte?