Behandling av personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning i Sverige. Den heter GDPR (General Data Protection Regulation) och ökar din kontroll över dina personuppgifter och stärker din integritet.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, registrerar och lagrar dina uppgifter.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIGA I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

I Östra Göinge kommun finns det sex stycken personuppgiftsansvariga (PuA). Vem som är ansvarig för just din behandling beror på inom vilket ansvarsområde dina personuppgifter behandlas. För att få mer information om de personuppgiftsansvarigas ansvarsområden, klicka på respektive länk nedan.

Kommunstyrelsen
Tillsyns- och tillståndsnämnden
Kommunrevisionen
Valnämnden
Krisledningsnämnden
Överförmyndaren

Kontaktuppgifter (till samtliga personuppgiftsansvariga)
Östra Göinge kommun
Storgatan 4
289 41 Broby
Telefon: 044-775 60 00
E-post: gdpr@ostragoinge.se

 

DINA GRUNDLÄGGANDE DATASKYDDSRÄTTIGHETER

Du har rätt att begära:

 • information om vilka personuppgifter vi har om dig
 • korrigering (rättelse) av dina uppgifter
 • invändning
 • begränsning av personuppgiftsbehandlingen
 • rättning av dina uppgifter
 • radering av dina personuppgifter
 • överföring av dina uppgifter

En sådan begäran görs på därför avsedd blankett (finns även att hämta i kundtjänst, kommunhuset i Broby). Begäran lämnas in personligen i kundtjänst på kommunhuset i Broby, medtag giltig legitimation. Om begäran gäller barn, och vårdnadshavarna har gemensam vårdnad, ska båda kunna legitimera sig.

 

SÅ ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER

Syftet med att behandla dina personuppgifter är att kunna utföra våra kommunala uppdrag och ge dig service. Östra Göinge kommun hanterar en mängd olika personuppgifter för olika ändamål. Vi behöver bland annat dina personuppgifter för att hantera din bygglovsansökan eller ansökan om plats i förskola m.m.

 

RÄTTSLIG GRUND

När vi behandlar dina personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund.

Samtycke (Datainspektionen)
Avtal (Datainspektionen)
Myndighetsutövning och uppgifter av allmänt intresse (Datainspektionen)
Rättslig förpliktelse (Datainspektionen)

För mer information, klicka på respektive länk nedan för att komma till Datainspektionens sida.

 

SÅ LÄNGE LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter lagras så länge det behövs för att vi ska kunna utföra våra uppdrag gentemot dig som kund. Om du vill veta mer se kommunens dokumenthanteringsplan (nedan under Läs mer).

 

DINA PERSONUPPGIFTER KAN DELAS MED

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de parter som berörs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

 • Medarbetare: De medarbetare i Östra Göinge kommun som behöver tillgång till personuppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har behörighet att ta del av dina personuppgifter.
 • Personuppgiftsbiträden: Dina personuppgifter kan även komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde, oftast en underleverantör. Exempel på personuppgiftsbiträde är en leverantör av ett IT-system. Detta personuppgiftsbiträde ska endast behandla personuppgifterna i enlighet med ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal, där hanteringen regleras.
 • Tredje part: Myndigheter och andra samarbetspartners som vi behöver förmedla dina uppgifter till för att handlägga ditt ärende och uppfylla lagkrav.
 • Allmänheten: Östra Göinge kommun kan komma att lämna ut dina personuppgifter till den som begär dem tillsammans med allmän handling. Detta sker i enlighet med reglerna om allmän handling, om de inte är sekretessbelagda.

 

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Om det finns undantag i GDPR, se artikel 46, kan överföring till tredje land ske (land utanför EU), annars inte.

 

ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE

Om Östra Göinge kommuns behandling av dina personuppgifter baserar sig på samtycke har du rätt att återkalla detta samtycke. Östra Göinge kommun har rätt att behandla de personuppgifter som samlades in med stöd av samtycke. Återkallandet ska ske skriftligen med underskrift till Östra Göinge kommun, Storgatan 4, 289 41 Broby.

 

KLAGOMÅL

Om du har synpunkter på Östra Göinge kommuns personuppgiftsbehandling kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud via e-post: dataskydd@sydarkivera.se eller Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvesta.

Är du inte nöjd med Östra Göinge kommuns svar på din kontakt, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål på Östra Göinge kommuns behandling av dina personuppgifter. Här finns mer information om Datainspektionens klagomålshantering.


 

 


Hittade du inte vad du sökte?