Behandling av personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning i Sverige. Den heter GDPR (General Data Protection Regulation) och ökar din kontroll över dina personuppgifter och stärker din integritet.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, registrerar och lagrar dina uppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag. När du kontaktar oss och lämnar eller skickar in information till Östra Göinge kommun lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna handlägga ditt ärende samt kontakta dig med svar.

Vad är personuppgifter och vad avses med behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som exempelvis fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Bilder är också en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Behandla är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som vi gör med dina personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter.

Personuppgifter vi samlar in från dig själv

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv som innehåller personuppgifter.
Detta kan till exempel vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, familjerelationer m.m.
 • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer m.m.
 • Finansiell information – inkomst m.m.

Kamerabevakning i Östra Göinge kommun

Östra Göinge kommun kamerabevakar Broby stationsområde/busshållplats och dina personuppgifter kommer att sparas och behandlas om du vistas på platsen.

Mer information om behandlingen samt om hur dina personuppgifter hanteras finns under nästa rubrik.

Information vi samlar in om dig från andra

I vissa fall samlar Östra Göinge kommun in personuppgifter från annan än dig som är registrerad.

Detta kan exempelvis bli aktuellt om vi inte har direktkontakt med dig, utan dina personuppgifter inkommer eller samlas in från annan part.

Östra Göinge kommun utför ett antal åtaganden som är lagstadgade. Kommunen behandlar personuppgifter från enskilda som kontaktar kommunen i olika ärenden eller för synpunkter. Uppgifterna kan också komma från offentliga register, andra myndigheter eller föreningar. Uppgifter kan till exempel hämtas om vem som är bolagsföreträdare från Bolagsverket, folkbokföringsuppgifter från Skatteverket eller vem som är inskriven som tomträttshavare från Lantmäteriets fastighetsregister. När du använder några av våra tjänster eller på olika sätt har kontakt med oss där du lämnar personuppgifter kan vi samla in information.

Nedan finns information om hur vi hanterar personuppgifter i de behandlingar där detta kan bli aktuellt.

Anhöriga/närstående till anställda/uppdragstagare i Östra Göinge kommun
Sökande till tjänst inklusive spontanansökan hos Östra Göinge kommun
Dödsbodelägare vid dödsboanmälan
Elev folkbokförd i Östra Göinge kommun med extern utbildningsanordnare
Föreningsmedlemmar i anslutning till ansökan om lotteritillstånd
Föreningsmedlemmar i Östra Göinge kommun
Kamerabevakning
Serveringsansvariga, styrelseledamöter med flera i anslutning till serveringstillstånd och folkölsförsäljning
Vigsel (via kommunens vigselförrättare)

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

I de allra flesta fall i kommunens verksamhet behövs dina personuppgifter för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Ett undantag till detta är om du exempelvis vill lämna en synpunkt anonymt. Om du i detta fall vill vara anonym kan du inte lämna med några personliga uppgifter eftersom dessa uppgifter då registreras och därmed blir offentliga.

Om du har skyddad identitet (enligt beslut från Skatteverket) är det viktigt att du informerar om det i samband med att dina personuppgifter lämnas till kommunen.

Hur skyddas mina personuppgifter?

All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av dataskyddsförordningen och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag. För att uppnå ett fullgjort integritetsskydd har kommunen i uppdrag att se till så att personuppgifter skyddas med hjälp av olika säkerhetslösningar.

Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Så använder vi dina personuppgifter

Syftet med att behandla dina personuppgifter är att kunna utföra våra kommunala uppdrag och ge dig service. Östra Göinge kommun hanterar en mängd olika personuppgifter för olika ändamål.

Kommunen behöver behandla personuppgifter till exempel vid ansökan om bygglov, bistånd, tillstånd enligt miljöbalken, ansökan om förskoleplats och vårdjournaler. För att kunna handlägga olika typer av ärenden måste Östra Göinge kommun kunna identifiera den det gäller. Behandling kan också behövas vid olika typer av avtal, exempelvis anställning, upplåtelse av mark eller bostäder. Personuppgifterna kan även användas för statistik och arkivändamål.

Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier, exempelvis Facebook, för att komma i kontakt med kommunen, överförs information samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till Östra Göinge kommun via sociala medier.

Personuppgiftsansvariga i Östra Göinge kommun

I Östra Göinge kommun finns det sex stycken personuppgiftsansvariga (PuA). De ansvarar för att personuppgifterna behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Vem av nedanstående som är ansvarig för just din behandling beror på inom vilket ansvarsområde dina personuppgifter behandlas. Information om de personuppgiftsansvarigas ansvarsområden.

– Kommunstyrelsen
– Tillsyns- och tillståndsnämnden
– Kommunrevisionen
– Valnämnden
– Krisledningsnämnden
– Överförmyndaren

Kontaktuppgifter till samtliga personuppgiftsansvariga

Östra Göinge kommun

Postadress

Box 66
289 03 Broby

Besöksadress

Storgatan 4
289 41 Broby

Telefon: 044-775 60 00
E-post: gdpr@ostragoinge.se

Dataskyddsombud

Myndigheter är enligt dataskyddsförordningen skyldiga att ha dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har främst en rådgivande och övervakande funktion gentemot den personuppgiftsansvarige. Vill du komma i kontakt med Östra Göinge kommuns dataskyddsombud, se nedan under rubriken Klagomål.

Dina grundläggande rättigheter

Du har rätt att begära (kan finnas skäl till att din begäran inte kan tillgodoses, ex. lagkrav):

 • Information om vilka personuppgifter vi har om dig
  I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att Östra Göinge kommun har börjat behandla dina personuppgifter och varför. Du kan begära ett registerutdrag för att få information om du förekommer i kommunens register, hur du gör beskrivs nedan.
 • Rättelse av dina personuppgifter
  Om du uppräcker att någon eller några av de personuppgifter som kommunen behandlar om dig är felaktiga eller missvisande, kan du begära att få dem rättade.
 • Invändning mot behandling av dina personuppgifter
  Som registrerad har du rätt att invända mot de personuppgiftsbehandlingar som genomförs. Invändningen, samt skälen för detta, ska i sådana fall lämnas kommunen som tar ställning till om invändningen ska avslås eller bifallas. Om din invändning bifalles kan detta innebära att vi inte kan leva upp till våra åtaganden gentemot dig.
 • Begränsning av personuppgiftsbehandlingen
 • Radering av dina personuppgifter
  Kommunen kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar, om de behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag eller om det finns lagstadgade krav på lagring av personuppgifter.
 • Överföring av dina personuppgifter (dataportabilitet)
  Som registrerad har du i vissa fall rätt att få ut och överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att denna behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat. Behandlingen ska också vara automatiserad.

En begäran enligt ovan görs på därför avsedd blankett: Begäran om personuppgiftsåtgärd (finns även att hämta i kundtjänst, kommunhuset i Broby). Begäran lämnas in personligen i kundtjänst på kommunhuset i Broby, medtag giltig legitimation. Om begäran gäller barn, och vårdnadshavarna har gemensam vårdnad, ska båda kunna legitimera sig.

Beslut som personuppgiftsansvarig myndighet meddelar med anledning av att du utöver dina rättigheter enligt ovan får överklagas till allmän förvaltningsdomstol genom förvaltningsbesvär.

Rättslig grund

Östra Göinge kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att det ska finnas stöd i lagen för behandlingen. Grunden kan vara att det är nödvändigt för att vår kommun ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller för myndighetsutövning. Behandling kan även vara nödvändig på grund av en rättslig förpliktelse eller för fullgörande av ett avtal. I några få fall kan det också vara så att du själv gett samtycke till behandlingen.

När vi behandlar dina personuppgifter måste det alltså alltid finnas ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund. För mer information, klicka på respektive länk nedan. Samtliga dessa länkar går till Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Avtal
Myndighetsutövning och uppgifter av allmänt intresse
Rättslig förpliktelse
Samtycke

Så länge lagras dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras så länge det behövs för att vi ska kunna utföra våra uppdrag gentemot dig som kund samt uppfylla våra lagliga skyldigheter. Om du vill veta mer se kommunens informationshanteringsplan (nedan under Läs mer).

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra

Östra Göinge kommun kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter så som Skatteverket, Statistiska centralbyrån (SCB), Försäkringskassan, Polisen eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller annan författning. De som kommunen kan dela personuppgifterna med kan vara inom kommunen, t.ex. handläggare, personalansvariga, administrativ personal eller andra myndigheter, upphandlade leverantörer samt de personuppgiftsbiträden som ibland anlitas för att kommunen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Nedan finns några ytterligare exempel på vilka vi kan dela dina personuppgifter med för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

 • Medarbetare: De medarbetare i Östra Göinge kommun som behöver tillgång till personuppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har behörighet att ta del av dina personuppgifter.
 • Personuppgiftsbiträden: Dina personuppgifter kan även komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde, oftast en underleverantör. Exempel på personuppgiftsbiträde är en leverantör av ett IT-system. Detta personuppgiftsbiträde ska endast behandla personuppgifterna i enlighet med ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal, där hanteringen regleras.
 • Tredje part: Myndigheter och andra samarbetspartners som vi behöver förmedla dina uppgifter till för att handlägga ditt ärende och uppfylla lagkrav.
 • Allmänheten: Östra Göinge kommun kan komma att lämna ut dina personuppgifter till den som begär dem tillsammans med allmän handling. Detta sker i enlighet med reglerna om allmän handling, om de inte är sekretessbelagda.

Överföring till tredje land

Om det finns undantag i GDPR, se artikel 46, kan överföring till tredje land ske (land utanför EU/EES), annars inte.

Återkallande av samtycke

Om Östra Göinge kommuns behandling av dina personuppgifter baserar sig på samtycke har du rätt att återkalla detta samtycke. Östra Göinge kommun har rätt att behandla de personuppgifter som samlades in med stöd av samtycke. Återkallandet ska ske skriftligen med underskrift till Östra Göinge kommun, Storgatan 4, 289 41 Broby.

Klagomål

Om du har synpunkter på Östra Göinge kommuns personuppgiftsbehandling kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud via e-post: dataskydd@sydarkivera.se eller Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvesta.

Är du inte nöjd med Östra Göinge kommuns svar på din kontakt, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål på Östra Göinge kommuns behandling av dina personuppgifter.

Information om Integritetsskyddsmyndigheten klagomålshantering.Hittade du inte vad du sökte?