Politiska instanser

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ansvarar ytterst för all kommunal verksamhet och har exklusiv beslutanderätt i frågor av principiell natur.

Kommunfullmäktige

 • ansvarar ytterst för all kommunal verksamhet och har exklusiv beslutanderätt i frågor av principiell natur
 • beslutar i frågor som är av stor vikt för kommunen, t.ex. skatt och budget
 • har 31 ledamöter fördelade på 6 politiska partier
 • fastställer inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunen i Mål- och resultatplanen (budget)
 • fastställer i reglementen vilket uppdrag och ansvar som styrelser och nämnder i kommunen har
 • utser överförmyndare
 • väljer ledamöter i kommunrevisionen, valnämnden, tillsyns- och tillståndsnämnden och kommunstyrelsen
 • har möten som är öppna för allmänheten där du är välkommen att lyssna på debatter och inlägg
 • sammanträder ungefär en gång i månaden i sessionssalen i kommunhuset i Broby

Kommunfullmäktiges presidium

 • har det övergripande ansvaret för samordning av den politiska verksamheten i kommunen
 • leder och genomför (främst ordförande) kommunfullmäktiges sammanträde
 • ansvarar för utveckling av kommunfullmäktiges arbetssätt och arbetsformer
 • leder och följer upp tillfälliga beredningars arbete och arbetet i gruppledarforum
 • lägger förslag till revisorernas budget
 • representerar kommunen i olika sammanhang

Gruppledarforum

 • består av partiernas gruppledare och kommunfullmäktiges presidium
 • diskuterar omvärldsfrågor, vilka beredningsuppdrag som kan vara aktuella, fullmäktiges arbetsformer m.m.
 • ansvarar för utveckling av samarbetet med revisorer

Beredningar

 • utarbetar förslag till långsiktiga inriktningar för kommunens verksamheter
 • tillkommer på initiativ av presidiet genom förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är det ledande och samordnande politiska organet. Kommunstyrelsen skall därför följa upp att mål och inriktningar följs. Den har också ansvar för att följa upp hur kommunens ekonomi utvecklas och för att ta fram förslag till budget som kommunfullmäktige skall besluta om.

Kommunstyrelsen ansvarar för den ekonomiska planeringen och i stor utsträckning för kommunens externa kontakter med privata och offentliga aktörer.

Kommunstyrelsen har till exempel hand om

 • översiktlig planering när det gäller användning av mark och vatten
 • personalpolitik
 • utvecklingen av den kommunala demokratin
 • utveckling av informationssystem och IT
 • mark- och bostadsförsörjning
 • socialtjänst, funktionsnedsättning och hälso- och sjukvård
 • flyktingmottagande enligt avtal
 • medling vid ungdomsbrott
 • bostadsanpassningsbidrag
 • familjerådgivning
 • råd och anvisningar till skuldsatta personer

Planeringsutskottet

Planeringsutskottet är ett av tre utskott under kommunstyrelsen och har fyra ledamöter respektive fyra ersättare.

Planeringsutskottet är ansvarig för planering och beredning av ärenden som inte handhas sig till något annat utskott.

Resultatutskottet

Resultatutskottet är ett av tre utskott under kommunstyrelsen och har sex ledamöter respektive sex ersättare.

Ansvarig för analys, uppföljning och utvärdering av kommunens verksamhet.

Individutskottet

Individutskottet är ett av kommunstyrelsens utskott.

Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen, och har i vissa fall delegation att besluta, med myndighetsutövning inom socialtjänst, förskola och skola i ärenden som rör enskilda personer

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Tillsyns- och tillståndsnämnden ansvarar i huvudsak för myndighetsutövning rörande miljö- och byggärenden

Revisionen

De fem förtroendevalda revisorerna i Östra Göinge kommun ska granska all verksamhet som sker inom kommunen. Bland annat kontrollerar man att kommunen når de mål som är uppsatta och att man följer den budget man har fått.

Genom revisorernas arbete ska kommuninvånarna kunna lita på att kommunens verksamhet verkligen utvärderas och kontrolleras. Syftet med kontrollen är att se till att verksamheten sköts på ett bra sätt.
Revisorerna i Östra Göinge kommun arbetar tillsammans med utomstående sakkunniga och granskningen görs på eget initiativ eller efter en anmälan.

Sekreterare
Lars Eriksson
0703 -17 78 22
lars.eriksson@se.ey.com

Valnämnden

Valnämnden leder och samordnar EU-val, allmänna val och folkomröstningar och består av politiker som utsetts av kommunfullmäktige.

Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Kommunen är indelad i åtta valdistrikt. Valnämnden utser valförrättare till varje valdistrikt som under valdagen tar emot och räknar de röster som lämnats av väljarna i vallokalerna. Valnämnden leder och samordnar hela det omfattande arbete som det innebär att genomföra ett val.

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning under extraordinära händelser i fredstid.

Krisledningsnämnden består av 3 ledamöter och det är samma personer som är medlemmar i kommunstyrelsens presidium.

Tillfällig beredning om folkhälsa

Huvuduppgiften för en tillfällig beredning är att med utgångspunkt i kommunens vision ta fram förslag till den övergripande långsiktiga politiska viljeinriktningen. Tillfälliga beredningar ska utveckla kontaktytor kring prioriterade områden, fördjupa dialogerna med medborgare och andra aktörer.

Folkhälsoberedningen, som ska pågå under perioden 2024-01-01- 2025-12-31, ska samla in relevanta data och information om hälsotillståndet i kommunen. Genomförda utvärderingar och bedömningar ska därefter användas för att identifiera de främsta folkhälsoproblemområden i kommunen som behöver prioriteras. Beredningen ska utforma underlag för framtagande av strategier och förslag på åtgärder att förebygga sjukdomar, främja hälsa och minska hälsoklyftor i Östra Göinge kommun.


Magnoliaträd vid kommunhuset. Foto: MiP Media.

Hittade du inte vad du sökte?