Strategier

Strategier är redskap som bland annat beskriver hur inriktningar och resultatmål ska uppnås och avser att ge svar på frågorna vad, hur, vem och när vid mer komplexa verksamhetsområden.

Strategier fastställs i kommunstyrelsen.

Det behövs politiska instrument som pekar ut och vägleder verksamheterna hur programhandlingar och resultatmål ska förverkligas. Formen för dessa instrument ska enligt styr- och ledningsmodellen vara strategiska dokument.
Strategidokument kan utformas på olika sätt när det gäller ämnesval, innehåll och form. De bör stimulera och gynna bredare infallsvinklar och på det sättet få till stånd samverkan mellan olika delar av förvaltningen.

För kommunstyrelsens långsiktiga styrning är det viktigt att strategier tas fram. För att de ska vara framgångsrika för organisationen bör de bland annat kännetecknas av att de är:

  • handlingsinriktade
  • kundfokuserade
  • innovativa
  • verklighetsförankrade

Framtagna strategier

Inom ramen för kommunens styr- och ledningsmodell finns följande strategier framtagna

Planeringsstrategi
Det livsviktiga vattnet (strategi för en långsiktig och hållbar VA försörjning)
Den goda måltiden (måltidsstrategi)
Det goda åldrandet (strategi för äldres trygghet, hälsa och livskvalitet)
En bra start i livet – vägen till ökad kunskap och färdighet (strategi för förbättrade kunskapsresultat)
Öppen dörr för näringslivet (strategi för näringslivets utveckling)
Trafikstrategi (strategi för ett hållbart resande)  Appendix
Vägen till arbete (strategi för göingebons väg till egen försörjning)

 


Hittade du inte vad du sökte?