Övergripande planer

En övergripande plan upprättas bland annat när lagstiftarna kräver det av kommunen. Den är långsiktig och är ett styrande dokument för en del eller hela den kommunala verksamheten.

Följande övergripande planer är upprättade i Östra Göinge kommun

Översiktsplan

Kommunen ska enligt plan- och bygglagen (2010:900) ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.
Översiktsplanen behandlar den framtida utvecklingen av Östra Göinge och är en beredskap och viljeinriktning för den långsiktiga fysiska utvecklingen av kommunen. Dess syfte är att påverka utvecklingen av kommunen i önskad riktning. I översiktsplanen görs avvägningar mellan olika intressen av hur mark och vatten ska användas samt på vilket sätt den byggda miljön ska bevaras och utvecklas. Planen redovisar hur kommunen vill förvalta och utveckla byarna och landsbygden på lång sikt och ger därmed också riktlinjer för planering och byggande, det vill säga kommunens hantering av bygglov och detaljplaner.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-plan)

Målet med LIS-planen är att identifiera områden som skulle vara aktuella för en dispens av strandskyddet och på så vis möjliggöra expansion av befintliga verksamheter och långsiktigt stimulera den lokala utvecklingen. Ett annat mål att möjliggöra skapandet av attraktiva bostäder i sjö- och naturnära lägen.

Planeringsstrategi

Kommunen ska enligt plan- och bygglagen senast två år efter ordinarie val anta en planeringsstrategi. Strategin ska bedöma om översiktsplanen, med LIS-planen som tematiskt tillägg, fortfarande är aktuell och även visa på fortsatt arbete för att anpassa planeringen till relevanta samhällsförändringar samt aktuella målsättningar på statlig, regional och kommunal nivå.

Bostadsförsörjningsprogram 2017-2025

Kommunen ska enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) anta riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna ska utgöra underlag för planeringen enligt plan- och bygglagen när det gäller det allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Dessutom är riktlinjen ett viktigt strategiskt redskap inom kommunens utmaningsområde Boende.


Hittade du inte vad du sökte?