Politisk styrning och uppföljning

Kommunens övergripande modell för styrning och ledning

Syftet med kommunens styr- och ledningsmodell är att stärka den lokala demokratin genom att

  • förtydliga den politiska styrningen
  • öka transparensen
  • beskriva ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstepersoner

Med styr- och ledningsmodellen säkerställs att den politiska viljeinriktningen blir styrande för verksamheten och att kommuninvånarnas skattepengar hanteras på bästa tänkbara sätt.

Modellen för mål- och resultatstyrning är det verktyg som de förtroendevalda, medborgarnas företrädare, har för att styra verksamheten.

Styrningen börjar i kommunfullmäktige och fortsätter nedåt – först genom politikens och sedan genom förvaltningens nivåer.

Uppföljningen sker i motsatt riktning med början på grundnivån i förvaltningen och fortsätter sedan uppåt i olika nivåer tills den når kommunfullmäktige. På det sättet åstadkoms en sammanhängande modell med kontinuerlig återkoppling av resultat och måluppfyllelse till de olika beslutande nivåerna.

Målet är en sammanhängande och tydlig struktur för beslut, mål- och resultatstyrning, ändamålsenlig uppföljning, god ekonomisk hushållning samt effektiv intern styrning.

 


Kommunhuset i Broby.

Hittade du inte vad du sökte?