Politik – Styrande dokument

En flertal dokument styr kommunens verksamhet. Många av dessa fastställs av regering och riksdag i form av lagar och förordningar som reglerar vad en kommun får och inte får göra eller hur en kommun ska göra när den får göra något.

I olika speciallagstiftningar fastställs kommunernas skyldigheter att bedriva viss verksamhet, t.ex. förskola, skola, vård och omsorg, socialtjänst, kommunalteknisk verksamhet, bostadsförsörjning, samhällsplanering etc.

Styrande dokument och politisk nivå

Programhandlingar (Kommunfullmäktige)

I en programhandling dokumenteras den tillfälliga beredningens resultat utifrån det uppdrag man fått av kommunfullmäktige. Den kan innehålla långsiktiga inriktningar som kommunfullmäktige fastställer för vissa särskilt angelägna politikområden.

Programhandlingar>>

 

Policyer (Kommunfullmäktige)

En policy är långsiktiga grundprinciper för hur kommunen ska förhålla sig eller agera i en viss typ av ärenden. En policy ska stödja personalen i sin verksamhetsutövning och detta är särskilt viktigt om det inte finns stöd i redan beslutade riktlinjer, förordningar eller lagar. Policyn blir ett slags formellt förhållningssätt som informerar och styr inom hela den kommunala verksamheten. Exempel på detta kan vara arbetsmiljöpolicy eller policy för säkerhet och beredskap.

Policyer>>

 

Övergripande planer (Kommunfullmäktige)

Styrande dokument som upprättas bl.a. när lagstiftaren kräver det. Ett exempel, som är ett av de viktigaste styrdokumenten i kommunen, är översiktsplanen där kommunen talar om hur man vill använda mark- och vatten och hur den byggda miljön ska bevaras och utvecklas på lång sikt. Ett annat exempel är bostadsförsörjningsprogrammet.

Övergripande planer>>

 

Mål- och resultatplan (Kommunfullmäktige)

Den politiska plattformen är en programförklaring eller en framtidsberättelse där politiken redovisar vilka områden man vill prioritera under mandatperioden och pekar ut riktningen för hur man vill att kommunen ska utvecklas den kommande fyraårsperioden. Denna ligger till grund för mål- och resultatplanen i vilken redovisas vilka områden som ska vara prioriterade under mandatperioden och vilka resultat som ska uppnås.
Den följs upp och utvärderas årligen och då finns det möjlighet till revideringar.

Mål- och resultatplanen>>
(års- och flerårsbudget)

 

Strategier (Kommunstyrelsen)

Strategier är politiska dokument som bl.a. pekar ut och vägleder verksamheterna hur programhandlingar och resultatmål ska kunna förverkligas. En strategi kan också vara nödvändig för att bedöma vilka åtgärder som är verkningsfulla inom vissa särskilt komplexa och viktiga områden där kommunen inte heller har rådighet över alla resurser som behövs för att påverka utvecklingen i önskad riktning. Exempel är kollektivtrafik eller arbetsmarknad.

Strategier>>

 

Delegationsordningar (Kommunstyrelsen med flera)

I en delegationsordning fastställer kommunstyrelse eller nämnd i vilka ärenden man överlåter åt utskott, enskilda förtroendevalda eller tjänstemän (delegat) att fatta beslut i styrelsens eller nämndens ställe.

Delegationsordningar>> (flik Kommun/politik)

 

Författningssamlingar (alla politiska nivåer)

Att strukturera reglementen, taxor och avgifter, föreskrifter m.m. i en ordning som benämns författningssamlingar är för att samla samtliga politiskt fastställda styrande dokument i en nummerserie.

Författningssamlingar>>

Författningssamlingarna är kategoriserade enligt nedan

Taxor och avgifter>>

Bidrag>>

Föreskrifter>>

Reglementen>>

 

 


Hittade du inte vad du sökte?