Reglementen

Utbildning

KFS 70 – Riktlinjer för handläggning av skolskjuts och elevresor 
KFS 87 – Riktlinjer för rätt till plats i förskola och annan pedagogisk verksamhet
KFS 102 – Riktlinjer för rätt till plats i fritidshem

Kultur och fritid

KFS 85 – Biblioteksplan Östra Göinge kommun 2020-2023
KFS 45 – Priser och stipendium inom kultur och fritid i Östra Göinge kommun

Social omsorg

KFS 73 – Reglemente för rätt att få fastställa priser för måltider och varor på servicehusens restaurang- och caférörelse

Kommunala bolag

KFS 91 – Gemensamt ägardirektiv för helägda kommunala bolag i Östra Göinge kommun

KFS 53 – Särskilt ägardirektiv för Göingehem AB
KFS 52 – Bolagsordning för Göingehem AB

KFS 92 – Ägardirektiv för Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT)
KFS 93 – Bolagsordning för Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT)

KFS 105 – Ägardirektiv för Östra Göinge Renhållnings AB
KFS 55 – Bolagsordning för Östra Göinge Renhållningsaktiebolag
KFS 79 – Bolagsordning för Kristianstad Airport AB

Miljö

KFS 69 – Renhållningsordning (Avfallsplan och föreskrifter)

Reglementen och arbetsordningar

KFS 3 – Handlingsprogram enligt LSO (lag (2003:778) om skydd mot olyckor)
KFS 10 – Krisledningsnämndens reglemente
KFS 22 – Reglemente för kommunstyrelsen i Östra Göinge kommun
KFS 25 – Reglemente för kontroll av verifikationer
KFS 27 – Reglemente för Tillsyns- och tillståndsnämnden
KFS 39 – Reglemente för valnämnden
KFS 43 – Instruktion för kommundirektören
KFS 50 – Östra Göinge kommuns arbete med krisberedskap för mandatperioden 2023-2026
KFS 56 – Arbetsordning för kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun
KFS 58 – Revisionsreglemente
KFS 61 – Reglemente för överförmyndaren
KFS 67 – Arkivreglemente för Östra Göinge kommun
KFS 101 – Deltagande på distans vid kommunfullmäktige och nämndsammanträden
KFS 108 – Arbetsordning för kommunrevisionen i Östra Göinge kommun

Delegationsordningar

KFS 36 – Kommunstyrelsens delegationsordning och kommundirektörens vidaredelegation
KFS 90 – Tillsyns- och tillståndsnämndens delegationsordning
KFS 15 – Delegationsordning för Överförmyndaren
KFS 94 – Valnämndens delegationsordning

Gemensam kommunadministration

KFS 4 – Policy för resor konferenser och representation för anställda och förtroendevalda
KFS 14 – Ekonomiska förmåner till förtroendevalda 
KFS 31 – Bestämmelser för uppvaktningar och minnesgåvor, anställda/förtroendevalda inom Ö Göinge kommun
KFS 34 – Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda fr o m 2003-01-01
KFS 34 B – Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF)
KFS 68 – Ordning för inkallande av ersättare
KFS 98 – Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF
KFS 100 – Informationshanteringsplan


Hittade du inte vad du sökte?