Politik – Uppföljningsdokument

Den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingens övergripande syfte är att återkoppla till den politiska nivån och därigenom ge signaler som kan innebära förändringar i bl.a. kommande budgetar.

Med uppföljning avses regelmässig, kontinuerlig insamling av data som registreras och sammanställs.

Med utvärdering menas en granskning och bedömning av en verksamhet eller någon av dess delar i syfte att utveckla och/eller kontrollera den. Utvärderingen görs utifrån uppgifter som samlas in, dokumenteras, systematiseras, analyseras och värderas i förhållande till erkända/fastställda bedömningsgrunder.

 

Uppföljningsdokument och politisk nivå

Politisk analys av verksamhetsrapporter (Kommunstyrelsen)

Förvaltningen arbetar årligen fram verksamhetsrapporter inom olika områden. Dessa rapporter tar huvudsakligen sin utgångspunkt i de prioriterade områden som kommunfullmäktige fastställt i Mål- och resultatplanen.

Kommunstyrelsen utarbetar därefter politiska analysrapporter med utgångspunkt från verksamhetsrapporterna för att skapa sig en bild hur förvaltningen har verkställt de politiska uppdragen.

Kommunstyrelsen godkänner och överlämnar sedan analyserna till kommunfullmäktige för diskussion och politisk debatt.

Intern kontrollplan (Kommunstyrelsen)

Intern kontrollplan är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att kommunstyrelsens målsättningar uppfylls. För att kunna tala om en god intern kontroll är det viktigt att det finns en fungerande uppföljning och återrapportering. Detta utgör en central del i kvalitetssäkringen av kommunens verksamheter och har till syfte att uppnå följande:

  • ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
  • tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
  • efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter, riktlinjer m.m.

 

Årsredovisning bolag (Kommunstyrelsen)

Enligt Aktiebolagslagen ska bolagen årligen ta fram ekonomiska redovisningar; årsredovisning och delårsredovisningar. I dessa ska det framgå tydligt hur man förverkligat syfte och ändamålet med bolaget. Vidare ska det finnas en fullständig ekonomisk redovisning och en redogörelse för hur man har uppfyllt ägardirektiven.

 

Delårs- och årsredovisningar (Kommunfullmäktige)

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redogörelse till kommunfullmäktige om kommunens samlade verksamhet och ekonomi under det gångna året. I årsredovisningen sker också en redogörelse av den uppföljning för kommunal verksamhet som utförs privata utförare.

Delårs- och årsredovisningar>>

 

Revisionsberättelse (Kommunfullmäktige)

Revisorerna ska år varje lämna en revisionsberättelse till kommunfullmäktige som ska innehålla ett uttalande om de anser att ansvarsfrihet ska beviljas eller inte för de förtroendevalda som funnits i kommunstyrelsen, nämnder eller fullmäktigeberedningar.

Varje år granskar och kontrollerar revisorerna också utvalda delar av kommunens verksamhet. Granskningarna dokumenteras löpande i form av revisionsrapporter som redovisas till fullmäktige.

Revisionsberättelser>>

 


Hittade du inte vad du sökte?