Politik – Uppföljningsdokument

Den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingens övergripande syfte är att återkoppla till den politiska nivån och därigenom ge signaler som kan innebära förändringar i bl.a. kommande budgetar.

Med uppföljning avses regelmässig, kontinuerlig insamling av data som registreras och sammanställs.

Med utvärdering menas en granskning och bedömning av en verksamhet eller någon av dess delar i syfte att utveckla och/eller kontrollera den. Utvärderingen görs utifrån uppgifter som samlas in, dokumenteras, systematiseras, analyseras och värderas i förhållande till erkända/fastställda bedömningsgrunder.

Uppföljningsdokument och politisk nivå

Politisk analys av verksamhetsrapporter (Kommunstyrelsen)

Förvaltningen arbetar årligen fram verksamhetsrapporter inom olika områden. Dessa rapporter tar huvudsakligen sin utgångspunkt i de prioriterade områden som kommunfullmäktige fastställt i Mål- och resultatplanen.

Kommunstyrelsen utarbetar därefter politiska analysrapporter med utgångspunkt från verksamhetsrapporterna för att skapa sig en bild hur förvaltningen har verkställt de politiska uppdragen.

Kommunstyrelsen godkänner och överlämnar sedan analyserna till kommunfullmäktige för diskussion och politisk debatt.

Verksamhetsrapporter och politiska analyser>>

 

Intern kontrollplan (Kommunstyrelsen)

Intern kontrollplan är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att kommunstyrelsens målsättningar uppfylls. För att kunna tala om en god intern kontroll är det viktigt att det finns en fungerande uppföljning och återrapportering. Detta utgör en central del i kvalitetssäkringen av kommunens verksamheter och har till syfte att uppnå följande:

  • ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
  • tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
  • efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter, riktlinjer m.m.

 

Årsredovisning bolag (Kommunstyrelsen)

Enligt Aktiebolagslagen ska bolagen årligen ta fram ekonomiska redovisningar; årsredovisning och delårsredovisningar. I dessa ska det framgå tydligt hur man förverkligat syfte och ändamålet med bolaget. Vidare ska det finnas en fullständig ekonomisk redovisning och en redogörelse för hur man har uppfyllt ägardirektiven.

 

Delårs- och årsredovisningar (Kommunfullmäktige)

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redogörelse till kommunfullmäktige om kommunens samlade verksamhet och ekonomi under det gångna året. I årsredovisningen sker också en redogörelse av den uppföljning för kommunal verksamhet som utförs privata utförare.

Delårs- och årsredovisningar>>

 

Revisionsberättelse (Kommunfullmäktige)

Revisorerna ska år varje lämna en revisionsberättelse till kommunfullmäktige som ska innehålla ett uttalande om de anser att ansvarsfrihet ska beviljas eller inte för de förtroendevalda som funnits i kommunstyrelsen, nämnder eller fullmäktigeberedningar.

Varje år granskar och kontrollerar revisorerna också utvalda delar av kommunens verksamhet. Granskningarna dokumenteras löpande i form av revisionsrapporter som redovisas till fullmäktige.

 

Granskningsrapporter (Kommunrevisionen)

Granskning 2023

Granskning av skolutveckling inom grundskolan
Granskning av kommunens arbetsmarknadsinsatser
Förstudie om välfärdsbrottslighet och personlig assistans

Granskning 2022

Förstudie avseende styrning, organisation och uppföljning av kundtjänst

Granskning 2021

Granskning av kommunens hantering av covid-19 inom äldreomsorgen

Granskning 2020

Granskning av anläggningsregister
Granskning av beslutsunderlag
Granskning av kommunens målstyrning

Granskning 2019

Granskning av intern kontroll
Granskning av kommunens kontroll av förorenad mark
Granskning av projektredovisning
Granskning av socialtjänstens insatser inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Granskning 2018

Granskning av externa utförare
Granskning av kommunstyrelsens uppsikt
Uppföljning av kommunens myndighetsutövning avseende barnavårdsärenden
Granskning av hemtjänsten

Granskning 2017

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2017-08-31
Granskning av kommunens arbete med våld i nära relationer

Granskning av överförmyndaren

Granskning 2016

Granskning av hemtjänst, överförmyndare, LSS och externa placeringar
Granskning av skolans värdegrundsarbete och elevernas studiemiljö

Granskning av kommunens hantering av statlig ersättning för asyl- och flyktingmottagande

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2015

Granskning 2015

Granskning av hanteringen av bidrag till föreningar
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-08-31
Granskning av Folkhälsa Samverkan om barn och ungas hälsa
Granskning av kommunens fastighetsunderhåll
Uppföljn av granskning som genomfördes 2013, placerade barn och unga
Granskning av delegationsbeslut
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Granskning 2014

Delårsrapport 2014-08-31
Strategiskt och operativt personalarbete

Granskning av kommunens personal- och lönepolitik
Granskning av investeringsprocessen
Granskning av kommunens placeringar av barn och unga
Granskning av samverkan avseende hemsjukvård/avancerad vård i hemmet (ASIH)
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013

Granskning av intern kontroll


Hittade du inte vad du sökte?