Överklaga beslut

Om du vill klaga på ett beslut som fattats av kommunen är det viktigt att veta att man skiljer på:

  • om man tycker att själva beslutet var felaktigt eller i övrigt olämpligt (förvaltningsbesvär)
  • om det var lagligt av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning)

Förvaltningsbesvär

Det går att överklaga beslut som till exempel bygglov eller beslut om försörjningsstöd om man tycker att kommunen har gjort en felaktig eller olämplig bedömning. Detta kallas förvaltningsbesvär och det är bara den som är berörd av beslutet som kan överklaga. Hur man gör för att överklaga ska framgå av beslutet genom en så kallad besvärshänvisning. Överklagandet måste göras inom tre veckor från det datum den som beslutet gäller fick del av beslutet och skickas till den som har fattat beslutet. Förvaltningsbesvär används för att överklaga när beslutet kan överklagas enligt regler i någon annan lag än kommunallagen.

Domstolen eller myndigheten som prövar överklagandet kan komma fram till att beslutet är felaktigt eller att handläggningen gick till på fel sätt. Då kan den antingen häva beslutet och skicka tillbaka ärendet till kommunen, eller själv sätta ett nytt beslut i det upphävda beslutets ställe.

Laglighetsprövning

Om man tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter, beslutat i strid mot gällande regler eller handlagt ärendet på olagligt sätt har man som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
Detta kallas laglighetsprövning och måste ske inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats). Överklagandet skickas direkt till förvaltningsrätten. Anslag om justeringen finns tillgängligt på kommunens digitala anslagstavla.

Du måste vara folkbokförd, äga fast egendom i kommunen eller betala kommunalskatt i kommunen för att kunna överklaga ett beslut i den kommunen. Om ett beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär i annan lag än kommunallagen kan man inte begära laglighetsprövning. Mer information om laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen.

Ett överklagat beslut ska upphävas vid något av nedanstående alternativ:

1. det inte har kommit till på lagligt sätt

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan bara häva kommunens beslut och skicka tillbaka ärendet till kommunen för ny handläggning, och kan inte själv sätta ett annat beslut i dess ställe.


Länk till sidan Överklaga beslut.

Hittade du inte vad du sökte?