Mättjänster

Vi utför olika mätningsuppdrag i form av husutstakning, inmätning, avvägning, gränsvisning m.m. Verksamheten är finansierad i enlighet med taxor fastställda av kommunfullmäktige. Plan- och bygglovstaxan 2011 som innehåller Kart- och mättaxan hittar du här, Plan- och Bygglovstaxan 2011.

Kontaktuppgifter:

Jimmy Karlsson
Lantmäteriingenjör
Tel: 044-775 60 04
E-post: jimmy.karlsson@ostragoinge.se


 

 

 

 

 

Inmätning innebär att byggnader, vägar, belysningsstolpar och annat som bildar underlag för planering, projektering och byggnation mäts in för att komplettera kommunens kartdatabas. Utförs även för lägeskontroll av byggnader, dvs. att det är byggt enligt bygglovet.

Husutstakning utförs så att byggnader hamnar rätt i plan och höjd enligt detaljplan och bygglov. Oftast görs grovutstakning och finutstakning vid ett och samma tillfälle. Grovutstakning innebär att byggnadens hörn markeras med träpinnar med 5 centimeters noggrannhet. Finutstakning innebär att byggnadens hörn markeras på profiler med hjälp av spik och snöre, med ett par millimeters noggrannhet.

 

Utföres vid beställning och markeras med spik eller träpinne.

Hittade du inte vad du sökte?