Mölleskolan

Exteriör bild på Mölleskolan.

Välkommen till Mölleskolan

Mölleskolan i Sibbhult är en årskurs F-6 skola med ca. 100 elever. Skolan ligger i en vacker miljö nära skogen, där skolgården inspirerar till lek och rörelse.

Mölleskolan arbetar bland annat med att genom rörelsesatsning, rastaktiviteter och värdegrundsarbete skapa en trygg och säker skola. Utifrån kommunens mål och satsningen ” Skolresan 2030” arbetar skolan med att skapa studiero i klasserna, utveckla läsningen genom språkutvecklande arbetssätt samt att ge eleverna möjlighet att nå sina framtidsdrömmar genom uppmuntran till nyfikenhet och kreativitet. I skolbyggnaden finns ortens bibliotek som också är skolbibliotek.
Mölleskolan arbetar utifrån två-lärarsystem, två pedagoger i klasserna och fr.o.m. läsår 22/23 införs betyg från åk 4.

Skolan och fritidshemmet har ett nära samarbete för att ge trygghet, omsorg och bästa möjliga förutsättningar till lärande och meningsfull fritid.

Snabblänkar

Anmäla frånvaro
Ansöka om ledighet
E-tjänster fritidshemmet
Skolskjuts
Måltider och lunch

Läsårstider och lovdagar
Skolstart – information inför nytt läsår

Centrala barn- och elevhälsan
Blanketter

Verksamhet

Vi strävar mot samma mål, att få trygga, motiverade, ansvarstagande och bildade elever. Vi ser
alla elever som allas elever. Skolan ska verka för allas lika rättigheter och möjligheter samt bedriva ett förebyggande och främjande arbete, vilket beskrivs i Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

För att eleverna ska kunna växa och lyckas varje skoldag behöver utbildningen utformas på ett sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Det ska vara självklart för eleven att ha en Trygg och säker skola.

Skolans ordningsregler

Fritidshem

Mölleskolan har fyra fritidshemsavdelningar.

Galaxen       åk F-2
Kometen      åk 1-2
Miniklubben åk 3
Klubben       åk 4-6
tfn till fritidshemmet 044-775 63 60

Under läsåret håller fritidshemmet reducerad verksamhet Det infaller 2 dagar på höstterminen och 2 dagar på vårterminen.

Hushållet betalar en avgift för att ha barn i fritidshem. Avgiften baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak, avgifter för maxtaxa.

Östra Göinge kommun kontrollerar årligen de inkomstuppgifter som räkningsmottagare med barn inom fritidshem lämnat – Retroaktiv avgiftskontroll.

Lämna & Hämta, genom appen får du en direkt kanal till fritidshemmet och kan lämna schema, frånvaro och ledighet.

Skolutveckling och kvalitet

I Östra Göinge kommun tycker vi det är viktigt att lyckas i skolan. Målet är att uppnå en ökad måluppfyllelse till år 2030. Mål och delmål i arbetet beskrivs i Skolresan 2030.

Kvalitetsarbetet har till uppgift att på ett systematiskt sätt identifiera förutsättningar, belysa arbetsprocesser samt bedöma och analysera resultat och måluppfyllelse. Utifrån resultaten av detta sätts sedan åtgärder in för att vi ska nå de uppsatta målen, Systematiskt kvalitetsarbete (SKA).

Ledighet och skolplikt

Vill du att ditt barn ska vara ledigt från skolan måste du ansöka om detta i god tid innan önskad ledighet. Skälen för ledigheten ska vara väl motiverade. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Det är mentor/klasslärare som beviljar ledighet upp till 10 dagar. Längre ledighet kan beviljas om det finns synnerliga skäl. Ledighet mer än 10 dagar ska beviljas av rektor.

Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt som inträder höstterminen det år barnet fyller sex år. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklass och därefter i grundskolan eller i den skolform där barnet tas emot (Skollagen 7 kap. 4-7§).

Kontakta oss

Louise Wendel
Rektor
tfn 044-775 64 20
tfn vx 044-775 60 00
louise.wendel@ostragoinge.se

Mattias Gunnarsson
Biträdande rektor
tfn 044-775 63 52
tfn vx 044-775 60 00
mattias.gunnarsson@ostragoinge.se

Eva-Lena Jonsson
Skoladministratör
tfn 044-775 65 99
eva-lena.jonsson@ostragoinge.se


Skolsköterska (tisdagar och jämn vecka fredag)
tfn 044-775 65 08

Besöksadress:
Källgatan 12
289 72 Sibbhult

Postadress:
Box 66
289 03 Broby

Öppettider
Telefontid kl.

 

Synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter. Vi vill veta både om det som är bra och om det som inte motsvarar dina förväntningar på verksamheten.  Är du eller ditt barn missnöjda med något, kontakta först ert barns lärare  eller skolas rektor. Du har också möjligheten att lämna beröm/klagomål via länken lämna in din synpunkt.


Exteriör bild på Mölleskolan.


Hittade du inte vad du sökte?