Prästavångsskolan 4-6

Exteriör bild på Prästavångskolan.

Välkommen till Prästavångsskolan 4-6

Prästavångsskolan 4-6 i Broby är en årskurs 4-6 skola med ca 170 elever. Skolan ligger centralt i Broby med gångavstånd till busstationen.

Prästavångsskolan är en hälsoprofilerad skola och har ett tätt samarbete med både RF- SISU Skåne (Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna) och Skolidrottsförbundet. Vi är kopplade till ”Rörelsesatsning i Skolan” vilket bl.a. innebär att rörelse genomsyrar hela vår verksamhet och vi har en prioriterad och väl utbyggd rastverksamhet.

Skolans prioriterade områden är Läsning, Framtidsdrömmar och Trygg och Säker Skola. Just nu satsas det extra på lärmiljön då skolbyggnaden kommer att genomgå en större renovering 2023.

Prästavångsskolan vilar på Göingemodellens värdegrund – Öppenhet, Engagemang och Ansvar. Skolan vill att denna grundpelare genomsyrar verksamheten och tillsammans, med glädje och stort engagemang, arbeta för elevernas trygghet och högre måluppfyllelse.

Snabblänkar

Anmäla frånvaro
Ansöka om ledighet
E-tjänster fritidshemmet
Skolskjuts
Måltider och lunch

Läsårstider och lovdagar
Skolstart – information inför nytt läsår

Centrala barn- och elevhälsan
Blanketter

Verksamhet

Vår skola har ett öppet och varmt arbetsklimat där goda relationer främjas. Goda relationer skapar trygghet och glädje i en verksamhet som i sin tur skapar en positiv arbetsmiljö. Ett viktigt uppdrag är att få alla att känna sig välkomna och trygga i vår verksamhet, en skola för alla. Alla som arbetar på skolan verkar för att främja elevernas lika värde och rättigheter, vilket beskrivs i Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

För att eleverna ska kunna växa och lyckas varje skoldag behöver utbildningen utformas på ett sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Det ska vara självklart för eleven att ha en Trygg och säker skola.

Följ Prästavångsskolan på Facebook

Fritidshem

Prästavångsskolan 4-6 har en fritidshemsavdelning.

Tigern åk 4-6 tfn 044-775 61 49

Under läsåret håller fritidshemmet reduceras verksamhet Det infaller 2 dagar på höstterminen och 2 dagar på vårterminen.

Hushållet betalar en avgift för att ha barn i fritidshem. Avgiften baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak, avgifter för maxtaxa.

Östra Göinge kommun kontrollerar årligen de inkomstuppgifter som räkningsmottagare med barn inom fritidshem lämnat – Retroaktiv avgiftskontroll.

Lämna & Hämta, genom appen får du en direkt kanal till fritidshemmet och kan lämna schema, frånvaro och ledighet.

Skolutveckling och kvalitet

I Östra Göinge kommun tycker vi det är viktigt att lyckas i skolan. Målet är att uppnå en ökad måluppfyllelse till år 2030. Mål och delmål i arbetet beskrivs i Skolresan 2030.

Kvalitetsarbetet har till uppgift att på ett systematiskt sätt identifiera förutsättningar, belysa arbetsprocesser samt bedöma och analysera resultat och måluppfyllelse. Utifrån resultaten av detta sätts sedan åtgärder in för att vi ska nå de uppsatta målen, Systematiskt kvalitetsarbete (SKA).

Ledighet och skolplikt

Vill du att ditt barn ska vara ledigt från skolan måste du ansöka om detta i god tid innan önskad ledighet. Skälen för ledigheten ska vara väl motiverade. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Det är mentor/klasslärare som beviljar ledighet upp till 10 dagar. Längre ledighet kan beviljas om det finns synnerliga skäl. Ledighet mer än 10 dagar ska beviljas av rektor.

Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt som inträder höstterminen det år barnet fyller sex år. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklass och därefter i grundskolan eller i den skolform där barnet tas emot (Skollagen 7 kap. 4-7§).

Kontakta oss

Cecilia Westesson
Rektor
tfn 044-775 66 20
tfn vx 044-755 60 00
cecilia.westesson@ostragoinge.se

Cecilia Nilsson
Skoladministratör
tfn 044-775 63 34
cecilia.nilsson@ostragoinge.se

Prästavångsskolan
Cecilia Nordstrand
cecilia.nordstrand@ostragoinge.se
044-775 67 14

Besöksadress:
Pehr Jonssons väg 1
289 41 Broby

Postadress:
Box 66
289 03 Broby

Öppettider
Telefontid kl.

Synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter. Vi vill veta både om det som är bra och om det som inte motsvarar dina förväntningar på verksamheten.  Är du eller ditt barn missnöjda med något, kontakta först ert barns lärare  eller skolas rektor. Du har också möjligheten att lämna beröm/klagomål via länken lämna in din synpunkt.


Exteriör bild på Prästavångskolan.

Hittade du inte vad du sökte?