Skolplikt

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning

Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt som inträder höstterminen det år barnet fyller sex år. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklass och därefter i grundskolan eller i den skolform där barnet tas emot (Skollagen 7 kap. 4-7§).

Skolplikten innebär en rättighet och en skyldighet för barn att få sin utbildning i det svenska skolväsendet. Men i särskilda fall kan ett barn få fullgöra sin skolplikt utanför det svenska skolväsendet. Det kallas i skollagen att ”fullgöra skolplikten på annat sätt”. Ett barn kan få fullgöra skolplikten på annat sätt om det finns synnerliga skäl, vilket betyder extra starka skäl och att bestämmelsen ska användas mycket restriktivt.

De skolformer som kan beviljas är svenska utlandsskolor under Skolinspektionens tillsyn och distansundervisning hos sådan huvudman som slutit avtal med Skolverket om att få anordna statsbidragsberättigad distansundervisning. Andra skolformer än dessa kan i undantagsfall godkännas om det kan visas att skolan står under Skolinspektionen eller bedriver verksamhet som motsvarar det svenska utbildningssystemet och det går att ha insyn i verksamheten.

Det är barnets hemkommun som bestämmer om barnet ska få fullgöra skolplikten på annat sätt.

Fullgörande av skolplikt på annat sätt

I undantagsfall kan eleven fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie svensk grundskola. Eleven kan under en tillfällig period fullgöra sin skolplikt utomlands. Innan beslut kan fattas om att en elev får fullgöra skolplikten på annat sätt än i den ordinarie skolan krävs en grundlig utredning. Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare lämnar in ansökan i god tid, senast tre månader innan planerad avresa.

För att en ansökan ska kunna beviljas krävs att verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt föreskrifter i skollagen, att behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses och att det finns synnerliga skäl.

För att pröva om den alternativa utbildningen kan antas vara ett fullgott alternativ, ska följande underlag bifogas ansökan:

  • Beskrivning av omfattningen av undervisningen i respektive ämne och om möjligt styrkas med ett veckoöversiktligt schema.
  • Yttrande från skolledningen, som ansvarar för den alternativa utbildningen, där det tydligt ska framgå på vilket sätt behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses utifrån bland annat information om närvaro och frånvaro, kunskapsinhämtning, eventuella betyg med mera.
  • En detaljerad beskrivning av anledningen till varför utbildningen behöver förläggas på annan plats än elevs ordinarie skolenhet.

Ansöka om att fullgöra skolplikt på annat sätt (blankett)

 

Skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse

Om familjen flyttar utomlands permanent, och därmed inte längre är folkbokförd i landet, upphör skolplikten. I de fall en vårdnadshavare anmäler om upphörande av skolplikt för varaktig utlandsvistelse så ska längden på utlandsvistelsen omfatta minst sex månader. Eleven skrivs då ut från nuvarande skola.

Du är skyldig att anmäla en längre utlandsvistelse om folkbokföringen står kvar i din hemkommun. Men skolplikten upphör först efter att utlandsvistelse pågått i minst sex månader. Om hemkommunen bedömer att utlandsvistelsen inte är godtagbar innebär det att du som vårdnadshavare inte uppfyller ditt ansvar att se till att barnet fullgör sin skolplikt. Det kan få rättsliga konsekvenser som t.ex. ett vitesföreläggande (krav på pengar från staten). Om ni fortfarande efter ett år är folkbokförda i kommunen och ännu vistas utomlands görs en anmälan till Skatteverket.

Ansökan om skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse (blankett)

Särskild undervisning på annat sätt

Undervisning på sjukhus eller institution
Elever som är inlagda på sjukhus kan ofta få sin undervisning där i form av så kallad särskild undervisning.

En elev kan få särskild undervisning på sjukhus om inte en läkare avråder från det. Eleven har rätt till undervisningen så länge man inte anser att det inte behövs för hens kunskapsinhämtning. Särskild undervisning ska så långt som det är möjligt motsvara den undervisning som eleven inte kan vara med i. Om eleven får utbildning vid ett sjukhus får bara legitimerade lärare undervisa.

Särskild undervisning i hemmet
Särskild undervisning i hemmet innebär att en elev får undervisning hemma eller på någon annan plats för att denne inte kan delta i den ordinarie skolverksamheten under en längre period på grund av sjukdom eller liknande skäl.

Särskild undervisning ska så långt som det är möjligt motsvara den undervisning som eleven inte kan delta i. För att ge undervisning i hemmet krävs samtycke från elevens vårdnadshavare. Beslutet om särskild undervisning hemma tas av skolans huvudman. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola eller skolans styrelse om det är en fristående skola.

 

Uppskjuten skolplikt

Om du vill ansöka om uppskjuten skolplikt ska detta prövas av hemkommunen. Hemkommunen är den kommun där barnet är folkbokfört. Det måste finnas särskilda skäl för att ditt barn ska beviljas uppskjuten skolplikt till höstterminen det år barnet fyller sex år. Eftersom uppskjuten skolplikt innebär ett ingripande i barnets rätt till utbildning är bedömningen av de särskilda skälen strikta.

Särskilda skäl kan vara om barnet:

  • tillbringat kort tid i Sverige, och har ett annat modersmål.
  • har en funktionsvariation.
  • på grund av sjukdom kommit efter i sin utveckling.
  • är född sent på året och identifierar sig med barn som är födda ett år senare.
  • Har sitt hem så långt från skolorten att det inte kan bo hemma under veckorna.

Ansökan om uppskjuten skolplikt (blankett)Hittade du inte vad du sökte?