Vita skolan

Välkommen till Vita skolan

Vita skolan i Knislinge är en anpassad grundskola. Skolan är en årskurs 1-9 skola.
Vita skolan är en liten enhet där välutbildad personal med hög kompetens undervisar elever i mindre grupper. Här undervisas elever som är mottagna i grundsärskola. Anpassad grundskola-grundsärskola är ett alternativ till grundskolan för de elever som, på grund av en intellektuell funktionsnedsättning, inte bedöms kunna nå mål och kunskapskrav i grundskolan. På Vita skolan individanpassas undervisningen utifrån elevens förmåga och förutsättningar, vi utgår ifrån att eleverna är delaktiga i sitt lärande. Vi arbetar för att skapa en trygg, tillgänglig och inspirerande miljö för lärande.
Eleverna tränas i god social kompetens samtidigt som grundläggande kunskaper står i centrum.

På skolan går det ca 30 elever och personaltätheten är hög. Skolan deltar och samverka med närliggande enheter men har till största delen egen anpassad undervisning för eleverna.

Snabblänkar

Anmäla frånvaro
Ansöka om ledighet
E-tjänster fritidshemmet 
Skolskjuts
Måltider och lunch

Läsårstider och lovdagar
Skolstart – information inför nytt läsår

Centrala barn- och elevhälsan
Blanketter

Verksamhet

Alla som arbetar på Vita skolan ska verka för att främja elevernas lika värde och
rättigheter. I vår verksamhet ska all personal aktivt arbeta för att motverka alla former av diskriminering vilket beskrivs i skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling

För att eleverna ska kunna växa och lyckas varje skoldag behöver utbildningen utformas på ett sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Det ska vara självklart för eleven att ha en Trygg och säker skola.

Följ Vita skolan på Facebook.

Fritidshem

Vita skolan har ett mindre fritidshem för de eleverna som går på skolan. Undervisningen följer skolverkets läroplan för fritidshemmet. Här möter pedagogerna eleverna utifrån deras behov och skapar tillsammans med eleverna aktiviteter som utvecklar eleven

LSS
För ungdomar som fyllt 13 år finns det även möjlighet att gå kvar på korttidstillsyn efter skoltid tills det att man fyllt 16 år.

Vita skolans fritidshem – åk 1-9, tfn 044-775 61 18

Under läsåret håller fritidshemmet reduceras verksamhet. Det infaller 2 dagar på höstterminen och 2 dagar på vårterminen.

Hushållet betalar en avgift för att ha barn i fritidshem. Avgiften baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak, avgifter för maxtaxa.

Östra Göinge kommun kontrollerar årligen de inkomstuppgifter som räkningsmottagare med barn inom fritidshem lämnat – Retroaktiv avgiftskontroll.

Lämna & Hämta, genom appen får du en direkt kanal till fritidshemmet och kan lämna schema, frånvaro och ledighet.

Skolutveckling och kvalitet

I Östra Göinge kommun tycker vi det är viktigt att lyckas i skolan. Målet är att uppnå en ökad måluppfyllelse till år 2030. Mål och delmål i arbetet beskrivs i Skolresan 2030. 

Kvalitetsarbetet har till uppgift att på ett systematiskt sätt identifiera förutsättningar, belysa arbetsprocesser samt bedöma och analysera resultat och måluppfyllelse. Utifrån resultaten av detta sätts sedan åtgärder in för att vi ska nå de uppsatta målen, Systematiskt kvalitetsarbete (SKA).

Ledighet och skolplikt

Vill du att ditt barn ska vara ledigt från skolan måste du ansöka om detta i god tid innan önskad ledighet. Skälen för ledigheten ska vara väl motiverade. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Det är mentor/klasslärare som beviljar ledighet upp till 10 dagar. Längre ledighet kan beviljas om det finns synnerliga skäl. Ledighet mer än 10 dagar ska beviljas av rektor.

Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt som inträder höstterminen det år barnet fyller sex år. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklass och därefter i grundskolan eller i den skolform där barnet tas emot (Skollagen 7 kap. 4-7§).

Kontakta oss

Eva Zaar
Rektor
tfn 044-775 61 19
tfn vx 044-775 60 00
eva.zaar@ostragoinge.se

Carina Oscarsson
Skoladministratör
tfn 044-775 67 13
carina.oscarsson@ostragoinge.se

Annette Persson
Skolsköterska (en dag varannan vecka)
tfn 044-775 65 13
annette.persson@ostragoinge.se

Besöksadress:
Skolgatan 23 A
289 21 KNISLINGE

Postadress:
Box 66
289 03 BROBY

Öppettider
Telefontid kl.

Anpassad grundskola

Mottagande i grundsärskolan regleras i 7 kap. 5 § i skollagen.

Frågan om mottagande i Anpassad grundskola – grundsärskola kan väckas av både vårdnadshavare och skolan och beslutas av barnets hemkommun. Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av utredningar som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Utredningen sker i samråd med barnets vårdnadshavare och med barnet beroende på ålder och mognad.

I Östra Göinge kommun finns ett mottagningsteam som granskar alla utredningarna för att bedöma om en elev tillhör grundsärskolans målgrupp. Teamet består av funktionerna: specialpedagog/speciallärare, skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska, enhetschef för Centrala barn och elevhälsan och grundsärskolans rektor.

I kommunen är det skolchefen som beslutar om mottagandet i grundsärskolan efter att mottagningsteamet har granskat och säkerställt utredningarna.

Om eleven blir erbjuden en plats i den obligatoriska grundsärskolan finns det möjlighet till olika varianter av skolgång i kommunen; klassplacering på Vita skolan- Anpassad grundskola -grundsärskolan, med inriktning att läsa ämnen eller att läsa ämnesområden eller individintegrering på elevens hemskola.

Synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter. Vi vill veta både om det som är bra och om det som inte motsvarar dina förväntningar på verksamheten.  Är du eller ditt barn missnöjda med något, kontakta först ert barns lärare  eller skolas rektor. Du har också möjligheten att lämna beröm/klagomål via länken lämna in din synpunkt.

 Hittade du inte vad du sökte?