Prästavångsskolan F-3

Exteriör bild på Prästavångskolan.

Välkommen till Prästavångsskolan F-3

Prästavångsskolan F-3 i Broby är precis som namnet beskriver, en årskurs F-3-skola. Skolan har ca 190 elever och ligger centralt i Broby med gångavstånd till busstation och Broby centrum.

Prästavångsskolan F-3 är en hälsoprofilerad skola och har ett tätt samarbete med både RF- SISU Skåne (Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna) och Skolidrottsförbundet. Vi är kopplade till ”Rörelsesatsning i Skolan” vilket bland annat innebär att rörelse genomsyrar hela vår verksamhet, både i undervisningen och på rasterna med en väl utbyggd rastverksamhet.

Östra Göinges skolor har följande prioriterade områden; Läsning, Framtidsdrömmar och Trygg och Säker Skola. Just nu satsar kommunen extra på både tillgänglig undervisning och tillgängliga lärmiljöer. Vi har nya fina lokaler då skolan under 2023 genomgick en större renovering, främst utifrån anpassningar gällande ljud och ljus.

Prästavångsskolan F-3 vilar på Göingemodellens värdegrund – Öppenhet, Engagemang och Ansvar. Detta genomsyrar alla delar av vår verksamhet. Tillsammans med glädje och stort engagemang arbetar vi för att ge eleverna den trygghet och trivsel som krävs för att våra elever ska utvecklas och nå en högre måluppfyllelse.

Snabblänkar

Anmäla frånvaro
Ansöka om ledighet
E-tjänster fritidshemmet
Skolskjuts
Måltider och lunch

Läsårstider och lovdagar
Skolstart – information inför nytt läsår

Centrala barn- och elevhälsan
Blanketter

Verksamhet

Vår skola har ett öppet och varmt arbetsklimat där goda relationer främjas. Goda relationer skapar trygghet och glädje i en verksamhet som i sin tur skapar en positiv arbetsmiljö. Ett viktigt uppdrag är att få alla att känna sig välkomna och trygga i vår verksamhet, en skola för alla.
Alla som arbetar på skolan verkar för att främja elevernas lika värde och rättigheter, vilket beskrivs i Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

För att eleverna ska kunna växa och lyckas varje skoldag behöver utbildningen utformas på ett sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Det ska vara självklart för eleven att ha en Trygg och säker skola.

Följ Prästavångsskolan på Facebook

Fritidshem

Prästavångsskolan F-3 har fyra fritidshemsavdelningar.

F-fritids Prästkragen tfn 070-9536121
Björnen åk 1  tfn 044-775 62 11
Pandan åk 2  tfn 044-775 62 07
Lejonet  åk 3  tfn 044-775 62 08

Under läsåret håller fritidshemmet reduceras verksamhet Det infaller 2 dagar på höstterminen och 2 dagar på vårterminen.

Hushållet betalar en avgift för att ha barn i fritidshem. Avgiften baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak, avgifter för maxtaxa.

Östra Göinge kommun kontrollerar årligen de inkomstuppgifter som räkningsmottagare med barn inom fritidshem lämnat – Retroaktiv avgiftskontroll.

Lämna & Hämta, genom appen får du en direkt kanal till fritidshemmet och kan lämna schema, frånvaro och ledighet.

Skolutveckling och kvalitet

I Östra Göinge kommun tycker vi det är viktigt att lyckas i skolan. Målet är att uppnå en ökad måluppfyllelse till år 2030. Mål och delmål i arbetet beskrivs i Skolresan 2030.

Kvalitetsarbetet har till uppgift att på ett systematiskt sätt identifiera förutsättningar, belysa arbetsprocesser samt bedöma och analysera resultat och måluppfyllelse. Utifrån resultaten av detta sätts sedan åtgärder in för att vi ska nå de uppsatta målen, Systematiskt kvalitetsarbete (SKA).

Ledighet och skolplikt

Vill du att ditt barn ska vara ledigt från skolan måste du ansöka om detta i god tid innan önskad ledighet. Skälen för ledigheten ska vara väl motiverade. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Det är mentor/klasslärare som beviljar ledighet upp till 10 dagar. Längre ledighet kan beviljas om det finns synnerliga skäl. Ledighet mer än 10 dagar ska beviljas av rektor.

Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt som inträder höstterminen det år barnet fyller sex år. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklass och därefter i grundskolan eller i den skolform där barnet tas emot (Skollagen 7 kap. 4-7§).

Kontakta oss

Caroline Borgqvist
Rektor
tfn 044-775 61 22
tfn vx 044-755 60 00
caroline.borgqvist@ostragoinge.se

Cecilia Blad
Tf biträdande rektor mot fritidshemmet
tfn 044-775 61 35
cecilia.blad@ostragoinge.se

Cecilia Nilsson
Skoladministratör
tfn 044-775 63 34
cecilia.nilsson@ostragoinge.se

Prästavångsskolan
Cecilia Nordstrand
cecilia.nordstrand@ostragoinge.se
044-775 67 14

Besöksadress:
Pehr Jonssons väg 1
289 41 Broby

Postadress:
Box 66
289 03 Broby

Öppettider
Telefontid kl.

Synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter. Vi vill veta både om det som är bra och om det som inte motsvarar dina förväntningar på verksamheten.  Är du eller ditt barn missnöjda med något, kontakta först ert barns lärare  eller skolas rektor. Du har också möjligheten att lämna beröm/klagomål via länken lämna in din synpunkt.


Exteriör bild på Prästavångskolan.


Hittade du inte vad du sökte?