Taxa för förskola

Avgift för förskola/pedagogisk omsorg

Avgift beräknas på familjens sammanlagda bruttoinkomst och antal placerade barn i verksamheten. Avgiftsmodellen utgår från regeringsbeslut om maxtaxa.

Familjens högsta avgiftsgrundande inkomst är 56 250 kr per månad.

Avgiften för barn i åldern 3-5 år i förskola och pedagogisk omsorg reduceras med 3/8 av beräknat avgiftsbelopp enligt maxtaxan (dvs en reducering för 15 avgiftsfria timmar). Reduceringen sker från och med augusti det år som barnet fyller tre år, då den allmänna förskolan startar.

De barn som endast deltar i allmän förskola 15 timmar per vecka under grundskolans läsår betalar ingen avgift.

Det yngsta barnet räknas som barn 1. Med begreppet hushåll avses ensamstående och makar. Med makar ska jämställs vuxna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och är folkbokförda på samma adress. Till denna grupp räknas även familjehemsföräldrar.

Avgiften beräknas på 12 månader och betalning sker för innevarande månad.

Upp till 10 dagars inskolningstid är avgiftsfri.

Allmän förskola innebär att 3-5 åringar har rätt till avgiftsfri pedagogisk verksamhet i förskola/pedagogisk verksamhet enligt gällande lagstiftning. Information om omfattning av Allmän förskola finns i riktlinjen för rätt till plats i
förskola/annan pedagogisk verksamhet.

För de barn som har omsorgsbehov utöver Allmän förskola reduceras avgiften med 3/8 under skolans läsårstider. Utöver skolans läsårstider debiteras ordinarie avgift.

För barn i behov av särskilt stöd gäller följande:
Avgift tas inte ut de första 15 timmarna per vecka enligt 8 kap.16 § skollagen.
Vid behov av mer än 15 timmar per vecka gäller maxtaxa 2.

Maxtaxa

Familjens högsta avgiftsgrundande inkomst är 56 250 kr per månad från och med 1 januari 2024.
Läs mer om avgifter på Skolverkets hemsida.

Förskola och pedagogisk omsorg 1 – 5 år

Vid förvärvsarbete och studier Maxtaxa 1

Barn 1: 3 % av hushållets samlade inkomster, max 1 688 kronor/månad
Barn 2: 2 % av hushållets samlade inkomster, max 1 125 kronor/månad
Barn 3: 1 % av hushållets samlade inkomster, max    563 kronor/månad
Barn 4: avgiftsfritt

Vid föräldraledighet /arbetssökande 15 tim/vecka Maxtaxa 2

Barn 1: 2 % av hushållets samlade inkomster, max 1 125 kronor/månad
Barn 2: 1 % av hushållets samlade inkomster, max    563 kronor/månad
Barn 3: 1 % av hushållets samlade inkomster, max    563 kronor/månad
Barn 4: avgiftsfrittHittade du inte vad du sökte?