Kviingeskolan

Exteriör bild på Kviingeskolan.

Välkommen till Kviingeskolan

Kviingeskolan i Hanaskog är en årskurs F-6 skola. Skolan har ca 160 elever.

Kviingeskolan erbjuder en aktiv skoldag som främjar lärandet och bidrar till balans mellan knopp och kropp. Skolan har ett välutrustat lekotek som är öppet alla raster. Dagligen erbjuds organiserade rastaktiviteter som utmanar och uppmuntrar eleverna till rörelse.

Kviingeskolan prioriterade arbetsområden:
Motivation – vår undervisning anpassas efter elevens behov. Eleven ska uppleva att det är meningsfullt att lära sig saker.
Läsning: Elever som inte kan läsa erbjuds intensivläsning.  Vi använder digitala verktyg som inspirerar till läsning och skrivning. Vi går regelbundet till vårt närliggande bibliotek. Eleverna läser för kamrater som går i annan klass.
Trygg och Säker skola: Vi arbetar för att skapa en Vi-känsla på skolan. Vårt värdegrundsarbete vilar på 5 värdeord: Trygghet, Delaktighet, Ansvar, Rättvisa och Stolthet.

Snabblänkar

Anmäla frånvaro
Ansöka om ledighet
E-tjänster fritidshemmet
Skolskjuts
Måltider och lunch

Läsårstider och lovdagar
Skolstart – information inför nytt läsår

Centrala barn- och elevhälsan
Blanketter

Verksamhet

Kviingeskolan vision ”Mitt Bästa jag har en fullpackad ryggsäck med hög måluppfyllelse, ödmjukhet och kompetens” Kviingeskolan är en skola och ett fritidshem där vi lär genom att lära tillsammans. Alla som arbetar på Kviingeskolan ska verka för att skolan är en trygg arbetsplats där trygghet och studiero råder. Alla som arbetar på skolans fritidshem ska verka för att fritidshemmet är en trygg verksamhet. Alla vuxna ansvarar för att  motverka diskriminering samt upptäcka och förebygga, vilket beskrivs i Plan mot diskriminering och kränkande behandling

För att eleverna ska kunna växa och lyckas varje skoldag behöver utbildningen utformas på ett sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Det ska vara självklart för eleven att ha en Trygg och säker skola.

Skolans ordningsregler

Följ Kviingeskolan på Facebook

Fritidshem

Kviingeskolan har två fritidshemsavdelningar.

Q-lan       åk F-2  tfn 044-775 63 99
Q-lubben åk 3-6  tfn 044-775 67 82

Under läsåret håller fritidshemmet reduceras verksamhet Det infaller 2 dagar på höstterminen och 2 dagar på vårterminen.

Hushållet betalar en avgift för att ha barn i fritidshem. Avgiften baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak, avgifter för maxtaxa.

Östra Göinge kommun kontrollerar årligen de inkomstuppgifter som räkningsmottagare med barn inom fritidshem lämnat – Retroaktiv avgiftskontroll.

Lämna & Hämta, genom appen får du en direkt kanal till fritidshemmet och kan lämna schema, frånvaro och ledighet.

Skolutveckling och kvalitet

I Östra Göinge kommun tycker vi det är viktigt att lyckas i skolan. Målet är att uppnå en ökad måluppfyllelse till år 2030. Mål och delmål i arbetet beskrivs i Skolresan 2030.

Kvalitetsarbetet har till uppgift att på ett systematiskt sätt identifiera förutsättningar, belysa arbetsprocesser samt bedöma och analysera resultat och måluppfyllelse. Utifrån resultaten av detta sätts sedan åtgärder in för att vi ska nå de uppsatta målen, Systematiskt kvalitetsarbete (SKA).

Ledighet och skolplikt

Vill du att ditt barn ska vara ledigt från skolan måste du ansöka om detta i god tid innan önskad ledighet. Skälen för ledigheten ska vara väl motiverade. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Det är mentor/klasslärare som beviljar ledighet upp till 10 dagar. Längre ledighet kan beviljas om det finns synnerliga skäl. Ledighet mer än 10 dagar ska beviljas av rektor.

Alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt som inträder höstterminen det år barnet fyller sex år. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklass och därefter i grundskolan eller i den skolform där barnet tas emot (Skollagen 7 kap. 4-7§).

Kontakta oss

Monica Geraldsson
Rektor
tfn 044-775 67 80
tfn vx 044-755 60 00
monica.geraldsson@ostragoinge.se

Carina Oscarsson
Skoladministratör
tfn 044-775 67 13
carina.oscarsson@ostragoinge.se

Sofie Bladh
Skolsköterska (måndag och torsdag)
044-775 65 08
sofie.bladh@ostragoinge.se

Besöksadress:
Kviingevägen 41
289 50 Hanaskog

Postadress:
Box 66
289 03 Broby

Öppettider
Telefontid kl.

Synpunkter

Lämna gärna dina synpunkter. Vi vill veta både om det som är bra och om det som inte motsvarar dina förväntningar på verksamheten.  Är du eller ditt barn missnöjda med något, kontakta först ert barns lärare  eller skolas rektor. Du har också möjligheten att lämna beröm/klagomål via länken lämna in din synpunkt.


Exteriör bild på Kviingeskolan.

Hittade du inte vad du sökte?